Gå til indhold

Vores opgaver

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om vores opgaver

Ankestyrelsen afgjorde flere sager i 2023 – omgørelsesprocent forbliver uændret 

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen ca. 49.000 sager, sammenlignet med 47.000 i 2022. Ankestyrelsens tre største sagsområder er fortsat kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Omgørelsesprocenterne i 2023 for alle tre sagsområder er på niveau med 2022. Præcise tal og andre sagsområder fremgår af Ankestyrelsens Talportal.

Læs artiklen

Ankestyrelsen modtager markant flere sager – antallet af tilsynssager er steget med 50 procent 

Ankestyrelsen har i de senere år modtaget flere sager inden for stort set alle klagesagsområder, der er offentligt finansieret – også kaldet bevillingsområdet. I artiklen beskriver vi denne udvikling og bevillingsområdet nærmere.

Læs artiklen

Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger

Førsteinstansen fx kommunen skal sørge for at genetablere borgerens hjælp, når Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse.  I artiklen fortæller vi nærmere om, hvordan en førsteinstans skal forholde sig til en borgers hjælp, indtil den har truffet en ny afgørelse om borgerens hjælp.  Du kan også læse, at vi fremover mere præcist vil skrive i de konkrete afgørelser, hvad retsvirkningerne af en hjemvisning er.

Læs artiklen

Ankestyrelsen stadfæstede flere kommunesager i 2021 end i 2020    

Ankestyrelsen stadfæstede en lidt større andel af kommunale klagesager i 2021 end i 2020. Det viser Ankestyrelsens statistik for kommunale social- og beskæftigelsessager for 2021, som nu er tilgængelig på Ankestyrelsens talportal.

Læs artiklen

Nu kan du se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade- og Udbetaling Danmark området

Vi har nu tilføjet data om vores sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Udbetaling Danmark til talportalen på vores hjemmeside. Det er sager, som handler om blandt andet arbejdsskader samt sociale ydelser, pension, boligstøtte, familieydelser og barselsdagpenge.

Læs artiklen

Ny vejledning om afgørelsesbegrebet

Kommunerne træffer hvert år et meget stort antal afgørelser, som kan påklages til Ankestyrelsen. Men hvornår er der reelt tale om en afgørelse? Og hvornår er der tale om procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed? Ankestyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om afgørelsesbegrebet, som hjælper kommunerne på vej.

Læs artiklen

Ankestyrelsen har fået en ny talportal

Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser på det kommunale social- og beskæftigelsesområde. Det er med den nye talportal blandt andet muligt med et hurtigt klik at få overblik over fx ændringer eller hjemvisninger i en enkelt eller flere kommuner.

Læs mere

Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

Der skal være de nødvendige oplysninger, før en myndighed kan afgøre en sag. Det er myndigheden ansvarlig for. Myndigheden kan dog i et vist omfang kræve, at borgeren selv skaffer oplysningerne. Denne artikel gennemgår regler og muligheder for sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Ankestyrelsen holder momentum i forhold til antal afgørelser trods COVID-19 situationens udfordringer

Ankestyrelsens ansatte har - i lighed med mange andre offentligt ansatte - arbejdet hjemmefra siden den 13. marts 2020. Det har været udfordrende, men vi har formået at holde momentum, for i marts og april har vi stort set truffet lige så mange afgørelser i borgernes klagesager, som vi gjorde i marts og april 2019.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om hjemmelsgrundlag i Covid-19 situationen

For at kunne håndtere Covid-19-situationen bedst muligt har kommunerne fået friere rammer til at prioritere de almindelige kommunale opgaver. Hjemmelsgrundlaget skal dog være til stede, selvom der er tale om en speciel situation for kommuner og borgere.

Læs mere

Ankestatistikken for 2019 er nu tilgængelig på vores hjemmeside

Ankestyrelsen har offentliggjort statistikken over ankesager om kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Ankestyrelsen ændrer og hjemviser en større del af de kommunale klagesager

Ankestyrelsen har den 30. august offentliggjort 2. kvartal af statistikken på klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Her er en status over de vigtigste pointer fra første halvår af 2019.

Læs mere

Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven

Ankestyrelsen har siden 1. april 2018 udvidet registreringen af klagesager inden for serviceloven med henblik på at styrke ankestatistikken. Det er sket som en del af satspuljeaftalen.

Læs mere

Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018

Ankestyrelsen behandlede cirka 58.000 sager i 2018 – det kan du blandt andet læse i årsopgørelsen for 2018.

Læs mere

2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen har afgjort over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.

Læs mere

Oprydning i principafgørelser

I 2018 har vi arbejdet med at kortlægge principafgørelser, så vi kan give et bedre overblik over praksis på tværs af vores sagsområder.

Læs mere 

Ny indgang til myndigheder – vi samler og deler viden

Når Ankestyrelsen hvert år behandler mere end 50.000 sager, får vi en særlig viden, som er vigtig for os at dele; ikke mindst med sagsbehandlere hos vores førsteinstanser. Derfor har vores hjemmeside fået en ny indgang til myndigheder, hvor vi løbende arbejder med at samle vores viden og tilbud om læring.

Læs mere

Vi har undersøgt stikprøver af hjemviste sager

Hjemviser Ankestyrelsen for mange sager? Vi har undersøgt 60 tilfældige sager, som vi har hjemvist.

Læs mere

Kommuner og andre bør opdatere klagevejledninger

Justitsministeriet er kommet med en ny vejledning om beregning af klagefrister. Ankestyrelsen følger vejledningen og anbefaler, at førsteinstanserne også opdaterer deres klagevejledninger.

Læs mere

Første årsstatistik om formelle sagsbehandlingsfejl

Ankestyrelsen har siden sidste år registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. I 73 procent af sagerne har vi ikke registreret formel kritik.

Læs mere

Systematisk registrering af formelle fejl

Ankestyrelsen registrerer nu systematisk formelle fejl i førsteinstansernes afgørelser. Formålet er at tage temperaturen på sagsbehandlingen, sådan at Ankestyrelsen kan gå mere målrettet til opgaven med at hjælpe eksempelvis kommunerne med at få de formelle regler ind på rygraden.

Læs mere

Mere fokus på nye oplysninger i klagesager

Ankestyrelsen er nu ekstra opmærksom på pligten til at inddrage nye faktuelle oplysninger i sagsbehandlingen. Det sker efter, at Ombudsmanden har udtrykt tvivl om, vi i tilstrækkelig grad opfyldte de forvaltningsretlige principper.

Læs mere

Mere ensartethed, når Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen

Selvom Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, sker det ikke sjældent, at vi kritiserer underinstansens sagsbehandling. Et pilotprojekt i Ankestyrelsens Socialafdeling har haft fokus på, hvordan vi formulerer denne kritik og i hvilke tilfælde, vi kritiserer sagsbehandlingen.

Læs mere

Hjælp til at skrive en afgørelse

I sommeren 2016 udgav Ankestyrelsen håndbogen ”At skrive en afgørelse”. Her kan sagsbehandlere få en opskrift på at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.

Læs mere

Netværk skal give viden om virkningsfuld integration

Ankestyrelsen er tovholder for et netværk, der arbejder for, at stat og kommuner bliver bedre til at opnå og dele viden om, hvilke integrationsindsatser, der virker – og hvorfor.

Læs mere

Direkte dialog med sagsbehandleren

Vejledning og dialog med udgangspunkt i sagsbehandlerens egne sager er blevet positivt modtaget i kommunerne.

Læs mere

Ny vejviser for trossamfund

Danske trossamfund har længe ønsket bedre information om, hvilke pligter og rettigheder de har i forhold til dansk lovgivning. Derfor har trossamfund nu fået en samlet indgang til det danske system via Ankestyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

Der skal være de nødvendige oplysninger, før en myndighed kan afgøre en sag. Det er myndigheden ansvarlig for. Myndigheden kan dog i et vist omfang kræve, at borgeren selv skaffer oplysningerne. Denne artikel gennemgår regler og muligheder for sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Nogle gange skal advokater også vise fuldmagt

Advokater skal som hovedregel ikke vise en fuldmagt for at repræsentere en part i en sag. Men der er tilfælde, hvor vi alligevel kræver dokumentation i form af en skriftlig fuldmagt.

Læs mere

Når borgeren ikke kan varetage sine egne interesser

Det er vigtigt for borgernes retssikkerhed, at alle ved, at de har ret til at blive repræsenteret af andre, og at de har ret til at klage. Kommunerne skal være særligt opmærksomme, når borgerne ikke kan varetage deres egne interesser.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne

Vi vil nu gennemføre praksisundersøgelser i større dialog med kommunerne, gøre mindre brug af kvantitative opgørelser og formidle resultaterne i kortere og mere brugbare rapporter. Praksisundersøgelserne vil fortsat bygge på en juridisk gennemgang af udvalgte sager fra kommunerne.

Læs mere

Projekt Praksiskoordinering

Projekt Praksiskoordinering er et tværgående projekt, som handler om at rydde op i gamle principafgørelser, skabe overblik over praksis og forbedre dialogen med underinstanserne.

Læs mere

Sådan registrerer vi sagernes udfald

Ankestyrelsen har præciseret de formelle retningslinjer for, hvordan vi registrerer udfaldet af de enkelte afgørelser - stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Det bruger vi til statistik, ligesom vi nu skriver det i afgørelserne.

Læs mere 

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring