Gå til indhold

Ankestyrelsen modtager markant flere sager – antallet af tilsynssager er steget med 50 procent

Ankestyrelsen har i de senere år modtaget flere sager inden for stort set alle klagesagsområder, der er offentligt finansieret – også kaldet bevillingsområdet. I artiklen beskriver vi denne udvikling og bevillingsområdet nærmere.

Af fuldmægtig Line Kjærgaard-Jensen og chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen 

I Ankestyrelsen behandler vi sager inden for to overordnede områder - det gebyrfinansierede og det bevillingsfinansierede område.

På det gebyrfinansierede område har vi sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er sager om arbejdsskader. Her betaler forsikringsselskaberne et gebyr for hver sag, Ankestyrelsen behandler og afgør.

På det bevillingsfinansierede område har vi størstedelen af vores sager. Det er sager, hvor det som hovedregel er borgeren, der klager over en afgørelse truffet af kommunen, Udbetaling Danmark eller en anden førsteinstans, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Derudover har Ankestyrelsen inden for enkelte sagsområder mulighed for at optage sager af egen drift. Dette gør sig fx gældende i vores tilsynssager. 

Efter en periode fra 2018-20, hvor der både kunne ses op- og nedgange i antallet af sager på bevillingsområdet, har Ankestyrelsen siden 2021 kun oplevet stigninger i antallet af sager inden for alle vores sagsområder. Dette fremgår af figur 1 og tabel 1. Nogle af disse stigninger er ganske markante, idet udviklingen siden 2018 viser, at: 

  • antallet af tilsynssager er steget med 48 pct.
  • sager fra Udbetaling Danmark og sygedagpengesager er steget med 41 pct.
  • sager om tvangsmæssige foranstaltninger er steget med 39 pct.

I 2023 var antallet af kommunale social- og beskæftigelsessager på niveau med 2018, men antallet af indkomne sager er steget med knap 20 pct. siden 2021.

indkomne sager 2023 figur 1.JPG

Den høje stigning i antallet af indkomne sager på tværs af områder har betydning for, hvor hurtigt Ankestyrelsen kan behandle og afgøre sagerne. Fordi en stor del af sagsområderne er underlagt lov- og aftalebestemte sagsbehandlingsfrister, er det særligt de kommunale social- og beskæftigelsessager, som har oplevet en stigende sagsbehandlingstid. Da der ikke gælder lov- og aftalebestemte frister inden for størstedelen af dette sagsområde, er den forventede sagsbehandlingstid i marts 2024 blevet opjusteret til gennemsnitligt otte måneder.

Sager om tvangsmæssige foranstaltninger og underretningssager

På disse to sagsområder er der en lovbestemt frist om, at den enkelte sag skal afgøres inden for otte uger. Udviklingen i antallet af indkomne sager om tvangsmæssige anbringelser har stort set været stødt stigende over hele perioden 2018-2023, og i 2023 har Ankestyrelsen modtaget ca. 39 procent flere sager end i 2018. 

Underretningssager er sager, hvor borgere kan henvende sig til Ankestyrelsen om deres bekymring om et barns eller en ungs trivsel. Her har udviklingen i indkomne sager varieret, men stigningen er dog alligevel på 30 procent i forhold til 2018. 

Sager fra Udbetaling Danmark og sygedagpengesager

Efter tilsynssagerne er det sager om visse forsørgelsesydelser – fx sygedagpenge og ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark – som har haft den største stigning siden 2018. Stigningerne er især sket inden for Udbetaling Danmark-sagerne. Samlet set, er antallet af indkomne Udbetaling Danmark-sager steget fra ca. 3.600 til ca. 8.000 siden 2018, hvilket svarer til en stigning på 122 pct. 

De største stigninger på dette område (i perioden 2018-23) er i antallet af sager om boligstøtte, som er på 210 procent, bidragsopkrævning (139 procent), national pension (111 procent) og børnetilskud (113 procent). 

Kommunale social- og beskæftigelsessager

Generelt har bestemmelserne inden for social- og beskæftigelsessagerne udviklet sig forskelligt i perioden. Der har været et fald i antal sager på nogle bestemmelser, mens der har været stigende antal sager på andre. Inden for nogle af de største sagsområder på det kommunale område er antallet af indkomne sager om fx tabt arbejdsfortjeneste steget med 59 procent siden 2018. Antallet af sager vedrørende merudgiftsydelser og tilbagebetaling er derimod faldet med 32 procent. 

Tilsynssager

Ankestyrelsens tilsynsfunktion er blevet styrket og gjort mere proaktiv siden 2018, hvilket er en del af forklaringen på udviklingen i antallet af indkomne sager. Den største stigning i antallet af indkomne sager på tværs af områder (48 procent) er da også kommet på tilsynsområdet. Ankestyrelsens tilsynssager består blandt andet af tilsyn med kommuners og regioners afgørelser om aktindsigt samt et mere generelt tilsyn med kommuner og regioner. Her er der tale om et sagsområde, hvor Ankestyrelsen også kan tage sager op af egen drift. 

Nævnssager

Ankestyrelsen sekretariatsbetjener seks nævn, hvor sagerne som regel enten bliver afgjort på nævnsmøder eller afgjort af formanden for nævnet. Udviklingerne i antal indkomne sager ved nævnene siden 2018 har varieret. Der har været stigninger på ca. 60 procent ved Ligebehandlingsnævnet og på ca. 41 procent ved både Psykolognævnet og Adoptionsnævnet i perioden 2018-2023. Inden for de tre resterende nævn er antallet af indkomne sager enten faldet eller været på niveau med 2018. 

De tre resterende nævn er Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning og Ankenævnet for SU-ordninger.

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring