Gå til indhold

Vores opgaver

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen er en styrelse under Social- og Ældreministeriet. Vi er klagemyndighed - blandt andet på social- og beskæftigelsesområderne, men også på en række andre områder. 

Andre styrelser og institutioner under ministeriet er:

 • Socialstyrelsen
 • Familieretshuset
 • Børnerådet
 • Kofoeds skole
 • DSI
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Det centrale Handicapråd
 • Frivilligrådet

Hent pjece om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er uafhængig

Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed og er ikke bundet af instruktioner fra social- og ældreministeren i vores afgørelser. Ministeriet kan kun føre et generelt tilsyn med medarbejdernes  sagsbehandling og adfærd.

Ankestyrelsen har de senere år fået flere opgaver inden for nye områder. Det er blandt andet Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Psykolognævnet og det kommunale tilsyn.

Ankestyrelsen er sekretariat for seks nævn:

 • Adoptionsnævnet
 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Klagenævnet for Specialundervisning
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
 • Psykolognævnet.

Se Ankestyrelsens lovgrundlag.

Forretningsorden

Det fremgår blandt andet af forretningsordenen, at Ankestyrelsen:

 • Er klageinstans for administrative afgørelser 
 • Koordinerer, at afgørelser sker i overensstemmelse med lovgivningen 
 • Modtager og behandler statistiske oplysninger fra kommunerne og foretager særlige undersøgelser 
 • Er sekretariat for flere nævn.

Læs Ankestyrelsens forretningsordenen

Vores hovedopgaver er:

 • at afgøre klager; fortrinsvis på social- og beskæftigelsesområdet
 • at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, så borgernes sager bliver behandlet ens 
 • at formidle viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsens organisationsdiagram

Ankestyrelsen afgør klagesager

Klagerne handler blandt andet om:

 • Social- og beskæftigelsesområderne i kommunerne
 • Specialundervisning
 • Kommunale børn- og ungeudvalgs afgørelser om tvangsanbringelser af børn
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn
 • Adoption
 • Udbetaling Danmarks afgørelser
 • Arbejdstilsynets afgørelser om arbejdsmiljø og røgfri miljøer
 • Statens Uddannelsesstøtteordninger
 • Forskelsbehandling - køn, alder, handicap, race eller etnisk oprindelse.

Vi havde ca. 51.000 afgjorte sager i 2019.

I cirkatal var det:

• 24.000 kommunale sager
• 12.400 arbejdsskadesager
• 4.500 sager fra Udbetaling Danmark
• 4.900 sager på familierets- og børneområdet
• 2.700 sager i de seks nævn
• 2.200 sager i det kommunale og regionale tilsyn samt sager om mellemkommunal uenighed
• 800 andre sager, blandt andet om forsikrede ledige.

Desuden var der 4.970 sager, som bortfaldt – for eksempel fordi klagefristen var overskredet.

Du kan se en grafisk fremstilling af, hvordan klagerne kommer til Ankestyrelsen:

en klages vej - illustration

Hent "En klages vej til Ankestyrelsen" som pdf

Ankestyrelsen koordinerer praksis

Ankestyrelsen har ansvaret for at koordinere kommunernes praksis på social- og beskæftigelsesområdet. Det gør vi på flere måder:

 • Ved konkret vejledning – principafgørelser, holde temamøder, give telefonisk rådgivning og tilbyde undervisning
 • Ved at undersøge praksis på udvalgte områder. Undersøgelserne bliver sendt til kommuner og andre interessenter.

Det Rådgivende Praksisudvalg er med til løbende at tilpasse og udvikle vores praksiskoordinering.

Kurser

Ankestyrelsen tilbyder undervisning og sparring som en del af vores almindelige vejledningsforpligtelse.

Vi har faglige betalingskurser som et supplement til, hvad vi tilbyder som en del af vejledningsforpligtelsen.

Flere af kurserne går på tværs af vores fagområder. Det er for eksempel et kursus om børnebidrag og inddrivelse. Det bliver udbudt i samarbejde mellem vores afdelinger Børn og Social. 

Kurserne afvikles både øst og vest for Storebælt.

Vores viden kan bruges af mange

Vi lægger vægt på, at vores viden kan komme borgere, sagsbehandlere, politikere, pressen og andre til gode.

Vores statistik over klagesager på det kommunale område giver et overblik over, hvordan vi afgør sagerne. Tallene giver mulighed for at analysere på forskelle både mellem kommuner og mellem lovområder.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 og hed dengang Den Sociale Ankestyrelse.

Sidst opdateret 17.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring