Om os

Ankestyrelsen træffer afgørelser, koordinerer praksis og tilvejebringer viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er klagemyndighed navnlig på social- og beskæftigelsesområderne, men også på en række andre lovområder. 

Andre styrelser og institutioner under ministeriet er

 • Danmarks Statistik
 • SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
 • CPR - Det centrale Personregister
 • De Økonomiske Råd
 • Det kommunale tilsyn

Ankestyrelsen er uafhængig

Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed og er ikke bundet af instruktioner fra økonomi og indenrigsministeren, når vi afgør de enkelte sager. Økonomi- og Indenrigsministeriet har kun mulighed for at føre et generelt tilsyn med sagsbehandlingen i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har de senere år fået flere opgaver inden for nye lovområder, blandt andet familieretten, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Psykolognævnet. 

Ankestyrelsen er sekretariat for seks nævn:

 • Adoptionsnævnet
 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Klagenævnet for Specialundervisning
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
 • Psykolognævnet.

Se Ankestyrelsens lovgrundlag.

Vores hovedopgaver er:

 • at træffe afgørelser i klagesager på sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesretlige lovgivning
 • at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor
 • at tilvejebringe viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet til interessenter og offentligheden.

Siden sommeren 2013 har Ankestyrelsen både haft til huse i København og i Aalborg. På organisationsdiagrammet kan du se, hvordan kontorer og nævn fordeler sig på de to adresser.

Ankestyrelsens organisationsdiagram

Ankestyrelsen afgør klagesager

Ankestyrelsen eller de nævn, som vi er sekretariat for, afgør klagesager. Klagerne handler blandt andet om:

 • Social- og beskæftigelsesområderne i kommunerne
 • Specialundervisning
 • Kommunale børn- og ungeudvalgs afgørelser om tvangsanbringelser af børn
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn
 • Statsforvaltningens afgørelser på familieretsområdet
 • Adoption
 • Udbetaling Danmarks afgørelser
 • Arbejdstilsynets afgørelser om arbejdsmiljø, røgfri miljøer mv.
 • Statens Uddannelsesstøtteordninger
 • Forskelsbehandling i relation til køn, alder, handicap, race eller etnisk oprindelse mv.

Samlet har Ankestyrelsen i 2015 behandlet cirka 56.000 sager, herunder cirka

 • 31.000 kommunale klagesager
 • 13.000 arbejdsskadesager
 • 3.500 sager inden for familieområdet
 • 4.500 sager om klager over afgørelser fra Udbetaling Danmark.

Læs mere i årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015

Du kan se en grafisk fremstilling af, hvordan klagerne kommer til Ankestyrelsen.

en klages vej 2016 jpg 640x440 px.

Hent "En klages vej til Ankestyrelsen" som pdf.

Ankestyrelsen koordinerer praksis

Ankestyrelsen har ansvaret for at koordinere kommunernes praksis på social- og beskæftigelsesområdet. Det gør vi ad flere strenge:

 • Ved konkret vejledning – for eksempel ved at udsende principafgørelser, holde temamøder, give telefonisk rådgivning og tilbyde undervisning.
 • Ved at undersøge praksis på udvalgte lovområder. Undersøgelserne sendes til kommuner, kommunalbestyrelser og andre interessenter.

Det Rådgivende Praksisudvalg bidrager løbende til at tilpasse og udvikle vores praksiskoordinering.

Kurser

Ankestyrelsen tilbyder undervisning og sparring som en del af vores almindelige vejledningsforpligtelse.

Vi her et kursussekretariat, der samler faglige betalingskurser som et supplement til det, vi tilbyder som en del af vejledningsforpligtelsen.

Flere af kurserne går på tværs af vores fagområder, for eksempel et kursus om børnebidrag og inddrivelse. Det bliver udbudt i samarbejde mellem vores afdelinger Børn & Familie og Social. 

Kurserne afvikles både øst og vest for Storebælt.

Vores viden kan bruges af mange

I arbejdet med undersøgelser, praksiskoordinering og vejlednings- og kursusvirksomhed lægger vi vægt på, at vores specialiserede juridiske viden kan komme borgere, praktikere, politikere, interessenter, samarbejdspartnere, pressen og andre til gode.

Vores statistik over klagesager på det kommunale område gør det muligt for eksempel at få et overblik over, hvor mange kommunale afgørelser, vi stadfæster eller ændrer. Tallene giver mulighed for at analysere på forskelle både mellem kommuner og mellem lovområder.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 og hed dengang Den Sociale Ankestyrelse.

Sidst opdateret 14.12.2016