Gå til indhold

Underretninger om børn og unge

Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte.

Hvis man er bekymret for et barns eller en ungs trivsel og udvikling, skal man som udgangspunkt underrette barnets eller den unges kommune om sin bekymring.

Hvad skal en kommune gøre, når den modtager en underretning om et barn eller en ung?

Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Ved en ny underretning om et barn eller en ung, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen.

Til brug for vurderingen af en underretning kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnet eller den unge taler for det.

Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal der finde samtale sted med barnet eller den unge. Hvis der underrettes om overgreb fra barnets eller den unges forældres side, skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og uden dennes tilstedeværelse.

En børnesamtale på baggrund af en underretning kan undlades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod at samtalen gennemføres.

Kommunen skal herudover orientere fagpersoner, der underretter, om hvorvidt underretningen har ført til, at der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger.

Der kan også underrettes direkte til Ankestyrelsen

Man kan henvende sig til Ankestyrelsen i de tilfælde, hvor man som borger er bekymret for et barn eller en ung og har indtryk af, at kommunen undlader at iværksætte foranstaltninger eller give barnet eller den unge tilstrækkelig hjælp. Ankestyrelsen har herefter mulighed for at gå ind i sagen.

Ankestyrelsen kan gå ind i alle sager om særlig støtte til børn og unge, hvor kommunen ikke har truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt, eller hvor foretagne sagsbehandlingsskridt og trufne afgørelser ikke er foretaget eller truffet i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. 

Ankestyrelsen har en særlig og udvidet beføjelse til at beslutte, at et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet, eller at en kommune skal tage andre initiativer over for barnet eller den unge - og familien. 

Denne mulighed har vi i to sammenhænge:

  1. Når vi modtager en underretning fra privatpersoner eller fagfolk om deres bekymring for et udsat barn eller ung
  2. Når vi eksempelvis i medierne bliver opmærksom på et udsat barn eller ung, som vi bliver bekymret for, eller hvis vi behandler en klagesag om en søster eller bror.

Alle har en underretningspligt

Er du bekymret for et barn eller en ung, har du en pligt til at underrette kommunen. Hvis kommunen ikke handler tilstrækkeligt hurtigt eller relevant på din underretning, kan du også underrette Ankestyrelsen. 

Hvis du er i tvivl, kan du ringe Ankestyrelsen på vores hovednummer 33 41 12 00 alle hverdage mellem 9-15 og bede om Børn og Familie. I juli måned dog kun fra klokken 12 til 15. 

Du kan også sende en mail til ast@ast.dk eller bruge vores underretningsblanket.

Underretningsblanket

Sidst opdateret 28.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring