Social

Ankestyrelsen behandler klager om fx ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.

For borgere

Vi behandler klagesager om fx ydelser til enlige, boligstøtte, magtanvendelse over for voksne, bolig til handicappede og ældre, økonomisk friplads (dagtilbud) m.m.

Hjælp til handicappede og ældre

Handicappede og ældre kan modtage hjælp fra kommunen, fx til bolig eller hjælpemidler.

Ydelser til enlige

Nogle ydelser afhænger af, om borgeren er enlig. Det gælder fx boligstøtte og børnetilskud.

Enkeltydelser

Kommunen kan yde økonomisk hjælp i særlige tilfælde, fx til flytning eller til samvær med børn.

Boligstøtte

Borgere kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Får man boligstøtte, har man pligt til at oplyse om alle forhold, som evt. kan ændre boligstøttens størrelse eller fjerne retten til den.

Mellemkommunal refusion

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Magtanvendelse - voksne

Det er kun undtagelsesvist tilladt at anvende magt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.
Sidst opdateret 19.03.2015