Beskæftigelse

Klagesager om beskæftigelse kan fx være sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller fleksjob.

For borgere

Vi behandler klagesager om fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, barselsdagpenge og orlov, hjælp efter beskæftigelseslovgivningen, ferie m.m.

Arbejdsløshedsdagpenge

A-kasserne udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer.

Sygedagpenge

Sygedagpenge er økonomisk kompensation til personer, der ikke kan arbejde på grund af sygdom.

Barselsdagpenge og orlov

Forældre har ret til forskellige typer orlov og støtte.

Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ydelserne er det underste sikkerhedsnet for personer, der ikke kan forsørge sig selv.

Tilbud til ledige

Personer, der er ledige, kan få tilbud, der kan bidrage til, at de kommer i beskæftigelse.

Revalidering

Revalidering er hjælp, der kan bidrage til, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Seniorjob

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i den kommune, de bor i, hvis de har brugt retten til dagpenge op.

Ferie

Både ledige og personer i arbejde har mulighed for udbetalinger i forbindelse med ferie.

Artikler om Beskæftigelse

Artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om beskæftigelse.
Sidst opdateret 25.06.2018