Gå til indhold

Fagpersoners særlige underretningspligt

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Hvem er fagperson

Du er fagperson, hvis du f.eks. er:

 • lærer
 • pædagog/pædagogmedhjælper
 • dagplejer
 • leder af børneinstitutioner 
 • sundhedsplejerske 
 • jordemoder
 • sygeplejerske/læge
 • skolepsykolog
 • ansat i PPR
 • ansat i den kommunale tandpleje 
 • SSP-medarbejder ved politiet

Udover fagpersoner har offentlige ansatte og personer, der udøver et offentligt hverv, også en skærpet pligt til at underrette myndighederne, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.

Din særlige underretningspligt er ikke opfyldt ved, at du opfordrer din nærmeste leder til at underrette kommunen. 

Den skærpede underretningspligt gælder alene, hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung i forbindelse med udøvelse af dit erhverv som fagperson.

Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung uden for dit erhverv som fagperson gælder den almindelige underretningspligt.

Opfølgning på underretningen

Som fagperson har man nu ret til at høre, om der handles over for dem, som man har underrettet om. Kommunen skal således, med mindre særlige forhold gøre sig gældende, videregive oplysninger til den fagperson, der har underrettet, om hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger for barnet eller den unge under 18 år.

Kommunen kan orientere den faglige underretter om, hvilke type foranstaltning, den har sat i værk. Det kræver, at oplysningerne vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som underretter kan yde barnet.

Direkte underretning til Ankestyrelsen

Hvis man som fagperson har indgivet en underretning om et barn eller en ung til den kommunale
forvaltning, men har en oplevelse af, at kommunen ikke iværksætter foranstaltninger, eller at barnet eller den unge ikke får tilstrækkelig hjælp, kan der underrettes direkte til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har mulighed for at pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Hvis du ikke kender barnet eller den unges kommune eller oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, bør du underrette Ankestyrelsen om din bekymring.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte Ankestyrelsen på 33 41 12 00

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring