Gå til indhold

Uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Ændring af retssikkerhedsloven

Folketinget har pr. 1. juli 2020 vedtaget ændringer af retssikkerhedsloven

Obligatorisk brug af skema

I retssikkerhedsloven er det nu fastsat i § 61, stk. 2, at social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at kommunerne skal anvende et særligt skema, når sager om uenighed indsendes til Ankestyrelsen. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse til retssikkerhedsloven § 16 (bekendtgørelse nr. 457 af 17. marts 2021).

Formålet med obligatorisk brug af Ankestyrelsens skema er især at understøtte, at de relevante oplysninger indsendes sammen med sagen.

Vi er nu i gang med at revidere skemaet, så det bliver nemmere af bruge for kommunerne, og det bedre vil understøtte sagsbehandlingen.

Stævninger og domme

Når der er udtaget stævning og afsagt dom i en sag om mellemkommunal uenighed, skal kommunerne oplyse det til Ankestyrelsen. Det fremgår af § 44 i bekendtgørelse til retssikkerhedsloven.

Ankestyrelsen træffer administrative afgørelser

Det er præciseret i § 61, at Ankestyrelsen træffer afgørelse i mellemkommunale sager. Det fremgår nu klart, at resultatet af Ankestyrelsens behandling af sagerne er bindende for parterne.

Ankestyrelsen træffer administrative afgørelser uden brug af beskikkede medlemmer i sager om mellemkommunal uenighed. Ankestyrelsen har dog mulighed for at afgøre en sag på møde med beskikkede medlemmer og to ankechefer, hvis vi skønner, at sagen har generel eller principiel betydning. Det står i retssikkerhedslovens §§ 52 a, stk. 3, og § 52 c. Ankestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om eller i hvilket omfang, vi vil bruge muligheden for principiel behandling af sager om uenighed mellem kommuner.

Om Mellemkommunal Uenighed

Udgangspunktet for at give hjælp til en borger er, at opholdskommunen har pligt til at hjælpe. Opholdskommunen er der, hvor borgeren har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig.

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 9-9 c er det reguleret, hvilken kommune der skal handle og betale for hjælpen til borgeren.

Hvis to eller flere kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sager om opholdskommune, pligten til at yde hjælp og mellemkommunal refusion for Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er i sager om mellemkommunal uenighed et tvistløsningsorgan.

På siderne om mellemkommunal uenighed finder du vejledning om praksis og oplysninger om, hvordan Ankestyrelsen behandlerne sagerne.

Her kan kommuner finde et skema og læse en vejledning til, hvordan I skal udfylde det, når I indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Sidst opdateret 07.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring