Gå til indhold

Uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Ændring af retssikkerhedsloven pr. 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 er der indført forskellige ændringer af retssikkerhedslovens kapitel 3. Blandt andet er opholdskommune udgået som begreb.

Vi afgør dog fortsat sager efter de tidligere regler i retssikkerhedslovens kapitel 3 for så vidt angår sager om mellemkommunal uenighed, der er modtaget før 1.  januar 2024.

Obligatorisk brug af skema til indbringelse af uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det fastsat i § 61, stk. 2, at social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at kommunerne skal anvende et særligt skema, når sager om uenighed indsendes til Ankestyrelsen. 

Formålet med obligatorisk brug af Ankestyrelsens skema er især at understøtte, at de relevante oplysninger indsendes sammen med sagen.

Vi er i gang med at revidere skemaet, så det bliver nemmere at bruge for kommunerne, og det bedre vil understøtte sagsbehandlingen.

Stævninger og domme

Når der er udtaget stævning og afsagt dom i en sag om mellemkommunal uenighed, skal kommunerne oplyse det til Ankestyrelsen. Det fremgår af bekendtgørelse til retssikkerhedsloven § 18 (bekendtgørelse nr. 306 af 22. marts 2024).

Ankestyrelsen træffer administrative afgørelse i sager om mellemkommunal uenighed

Ankestyrelsen træffer administrative afgørelser uden brug af beskikkede medlemmer i sager om mellemkommunal uenighed.

Ankestyrelsen har dog mulighed for at afgøre en sag på møde med beskikkede medlemmer og to ankechefer, hvis vi skønner, at sagen har generel eller principiel betydning. Det står i retssikkerhedslovens §§ 52 a, stk. 3, og § 52 c. 

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) kapitel 3 (§§ 9-9 c) er det reguleret, hvilken kommune der skal handle og betale for hjælpen til borgeren.

Hvis to eller flere kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sager om handlekommune og mellemkommunal refusion for Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er i sager om mellemkommunal uenighed et tvistløsningsorgan.

På siderne om mellemkommunal uenighed finder du vejledning om praksis og oplysninger om, hvordan Ankestyrelsen behandlerne sagerne. Vær opmærksom på, at nogle vejledninger beskriver retstilstanden før lovændringen pr. 1. januar 2024.

Her kan kommuner finde et skema og læse en vejledning til, hvordan I skal udfylde det, når I indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Sidst opdateret 24.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring