Gå til indhold

Ankestyrelsen afgjorde flere sager i 2023 – omgørelsesprocent forbliver uændret

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen ca. 49.000 sager, sammenlignet med 47.000 i 2022. Ankestyrelsens tre største sagsområder er fortsat kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Omgørelsesprocenterne i 2023 for alle tre sagsområder er på niveau med 2022. Præcise tal og andre sagsområder fremgår af Ankestyrelsens Talportal.

Af fuldmægtig Lasse Enedal og chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen 

Omgørelsesprocenten i 2023 er generelt uforandret inden for Ankestyrelsens tre største sagsområder i forhold til 2022. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, som enten er hjemvist, ændret eller ophævet i Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten er steget med ca. 1 procentpoint i arbejdsskadesagerne, mens den er uændret for kommunale social- og beskæftigelsesager samt sager fra Udbetaling Danmark.  

Figur 1 viser udviklingen i omgørelsesprocent inden for disse sagsområder i Ankestyrelsen.

omgørelsesprocent 2023 figur 1.JPG

De tre største sagsområder i Ankestyrelsen udgør ca. 75 procent af samtlige sager, som Ankestyrelsen behandlede i 2023. Heraf er langt de fleste sager klagesager baseret på afgørelser, som er truffet af landets 98 kommuner.

De kommunale social- og beskæftigelsessager udgør ca. 40 pct. af det samlede antal sager. Klagesager over afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Udbetaling Danmark udgjorde henholdsvis ca. 18 pct. og 14 pct. af Ankestyrelsens sager i 2023.

De resterende sagsområder – sager om børn og unge, nævnssager, tilsynssager samt øvrige sagsområder – udgjorde 3-8 pct. af sagerne.

figuren viser i et lagkagediagram fordelingen af afgjorte sager i 2023

I forhold til 2022 er der sket stigninger i antallet af afgjorte sager inden for de fleste sagsområder. Forholdsvist har stigningerne været størst inden for sager om børn og unge – herunder sager om tvangsmæssige foranstaltninger – tilsynssager og øvrige sagsområder, hvor Ankestyrelsen har oplevet stigninger på ca. 20 pct. siden 2022. Med hensyn til de øvrige sagsområder er det især sager om seniorpension, som forklarer stigningen. Her er antallet af afgjorte sager steget til næsten det dobbelte. 

Flere tal fra Ankestyrelsen

På vores talportal kan du hente flere tal og statistikker om vores sagsområder, herunder eksempelvis kommunale social- og beskæftigelsessager, sager fra Udbetaling Danmark mm.

Talportalen er senest opdateret med statistik for hele 2023 i marts 2024 efter høring ved kommunerne af ankestatistikken for de kommunale social- og beskæftigelsessager. Vi forventer, at 1. kvartal 2024 er tilgængelig omkring medio maj 2024.

Gå til talportalen

Hvis du har spørgsmål til Ankestyrelsens statistik om vores sagsbehandling, er du velkommen til at skrive til statistik@ast.dk. Det er du også velkommen til, hvis du som førsteinstans gerne vide mere om de sager, som Ankestyrelsen har modtaget fra jer 

Definition af begreber

Hjemvisning:

Hjemvisning betyder, at ankestyrelsen sender sagen tilbage til førsteinstansen, og de skal behandle sagen igen. Førsteinstansen skal inddrage de forhold, som Ankestyrelsen har peget på i hjemvisningen og træffe en ny afgørelse i sagen.

Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at førsteinstansen oprindelige afgørelse er ugyldig, og at Ankestyrelse derfor med hjemvisningen ophæver førsteinstansens oprindelige afgørelse.

Det sker, fordi afgørelsen lider af fejl eller mangler. Forvaltningsretligt betyder ugyldigheden, at afgørelsen ikke får retsvirkning efter sit indhold. 

Ændring

Ændring betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen skal have et andet resultat. Når Ankestyrelsen har ændret førsteinstansens afgørelse, betyder det, at Ankestyrelsen har bestemt et andet resultat, end det som førsteinstansen oprindeligt var kommet frem til. Ændringen kan blandt andet skyldes, at den oprindelige afgørelse var forkert, eller at Ankestyrelsen har modtaget nye oplysninger, som førsteinstansen ikke havde adgang til, da de traf afgørelsen.

Ophævelse

Ophævelse betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen er forkert. Når Ankestyrelsen ophæver en afgørelse, betyder det, at førsteinstansens oprindelige afgørelse er ugyldig, og at Ankestyrelsen derfor med ophævelsen fastslår, at afgørelsen ikke gælder, og at borgeren skal stilles, som om afgørelsen ikke var truffet. Det sker, fordi afgørelsen lider af fejl eller mangler. Forvaltningsretligt betyder ugyldighed, at afgørelsen ikke får retsvirkninger efter sit indhold 

Stadfæstelse

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse. 

Realitetsbehandlede

Realitetsbehandlede sager er summen af hjemviste, ændrede, ophævede og stadfæstede sager. Afviste sager og sager, som er henviste til andre myndigheder, tæller altså ikke med. 

Omgørelsesprocenten

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring