Gå til indhold

Artikel: Mere ensartethed, når Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen

Selvom Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, sker det ikke sjældent, at vi kritiserer underinstansens sagsbehandling. Et pilotprojekt i Ankestyrelsens Socialafdeling har haft fokus på, hvordan vi formulerer denne kritik og i hvilke tilfælde, vi kritiserer sagsbehandlingen.

 Af ankechef Cathrine Due Billing

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2016. Bemærk, at indholdet ikke opdateres efter oktober 2016.   

Pilotprojektet har ført til regler for Ankestyrelsens påtaler:

  • Hvis underinstansen har overtrådt en garantiforskrift – for eksempel manglende begrundelse - udtrykker vi kritik ved, at vi kritiserer, at underinstansen har begået fejl i sagsbehandlingen.
  • Hvis underinstansen har overtrådt en ordensforskrift – for eksempel manglende eller mangelfuld klagevejledning – skriver vi, at underinstansen har begået fejl i sagsbehandlingen.

I nogle tilfælde kan væsentlige overtrædelser af ordensforskrifter godt føre til, at vi bruger formuleringen om garantiforskrifter. Det kan for eksempel ske, hvis kommunen uden lovlig grund ikke har overholdt genvurderingsfristen på fire uger, men først har genvurderet sagen og sendt klagen til os flere måneder efter, at borgeren klagede.

Hvad er en garantiforskrift?

Garantiforskrifter er sagsbehandlingsregler, der skal sikre en lovlig og rigtig afgørelse. Det kan for eksempel være

  • officialprincippet
  • partshøring
  • begrundelse. 

Hvis en garantiforskrift er tilsidesat, formoder Ankestyrelsen, at afgørelsen er påvirket af manglen og afgørelsen er ugyldig.


Hvad er en ordensforskrift?

Ordensforskrifter er sagsbehandlingsregler, der ikke har betydning for afgørelsens indhold. Det kan for eksempel være klagevejledning. 

Hvis ordensforskrifter er tilsidesat, kan det ikke gøre afgørelsen ugyldig.  

Pilotprojekt om registreringer af formelle fejl

I slutningen af 2014 startede Ankestyrelsens Socialafdeling et pilotprojekt, hvor vi registrerede sagsbehandlingsfejl på det specialiserede socialområde. Det er et område, der omfatter servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til ældre, handicappede børn og voksne samt socialt udsatte. Området omfatter også bestemmelserne om hjælp til enkeltydelser i lov om aktiv socialpolitik. Det er for eksempel hjælp til tandbehandling.

I forsøgsperioden fra november 2014 til november 2015 registrerede vi kritik i 21 procent af de klagesager, hvor vi har stadfæstede – altså opretholdt - kommunens afgørelse.

Vores fokus var på de såkaldte garantiforskrifter, men vi registrerede også, hvis kommunen ikke havde overholdt genvurderingsfristen (retssikkerhedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1).

Pilotprojektet har ført til mere fokus på, hvordan vi som klageinstans påtaler formelle fejl i sagsbehandlingen over for underinstansen. Og resultatet er altså også blevet en fælles terminolog for at påtale fejl i sagsbehandlingen hos underinstansen - på tværs af alle sagsområderne i styrelsen. 

Generelt om prøvelse af formelle fejl

Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål – det betyder blandt andet, at vi ser vi på, om

  • underinstansen i sin behandling af sagen har fulgt almindelige forvaltningsretlige principper om lovlig forvaltning
  • de forvaltningsretlige love og grundsætninger og retssikkerhedslovens bestemmelser er fulgt.

Underinstansens afgørelse er ugyldig, hvis den har begået væsentlige fejl i sagsbehandlingen, som har haft betydning for afgørelsens gyldighed. Det kan for eksempel være

  • at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst (officialprincippet)
  • manglende partshøring
  • manglende begrundelse.  

Sådanne fejl kan føre til, at vi hjemviser eller ophæver afgørelsen.

Ankestyrelsen kan som klageinstans sætte vores egen materielle afgørelse i stedet for underinstansen.   Det sker, hvis vi kan afhjælpe underinstansens fejl, for eksempel ved at give borgeren mulighed for at orientere sig i de oplysninger, som borgeren ikke er blevet partshørt over. Der kan også være tale om en fejl, som ikke har betydning for afgørelsens indhold. I de tilfælde giver vi kritik om sagsbehandlingsfejlen overfor underinstansen.

Vi giver ikke kritik i de tilfælde, hvor vi hjemviser eller ophæver på grund af fejlen. Her ligger kritikken i selve resultatet og begrundelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring