Gå til indhold

Artikel: Sådan registrerer vi sagernes udfald

Ankestyrelsen har præciseret de formelle retningslinjer for, hvordan vi registrerer udfaldet af de enkelte afgørelser - stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Det bruger vi til statistik, ligesom vi nu skriver det i afgørelserne.

Af souschef Margarita Englert

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter september 2018.

Vi har præciseret vores retningslinjer for, hvordan vi registrer udfaldet for alle:

  • kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet
  • klagesager fra Udbetaling Danmark
  • arbejdsskadesager.

Tallene bruger vi i ankestatistikken, og når vi sender en afgørelse til borgeren og førsteinstansen, skriver vi også, hvordan afgørelsen kommer til at indgå i vores statistik.

Gennemsigtige principper

Når Ankestyrelsen afgør en sag, registrerer vi resultatet af sagen med en afgørelseskode.

Med de formelle retningslinjer for koderegistrering vil vi gøre det mere gennemsigtigt, hvilke principper, der ligger bag registreringerne; særligt når det drejer sig om afgørelser med sager, der indeholder flere afgørelser med forskelligt udfald. Det kan for eksempel være stadfæstelse af dækning af nogle merudgifter, men hjemvisning i forhold til andre merudgifter, som borgeren har søgt om at få dækket.  

Modtageren af vores afgørelser er først og fremmest borgeren. Derfor skal vores registrering som udgangspunkt afspejle det resultat, der er vigtigst for borgeren. Afgørelserne har selvfølgelig også betydning for førsteinstanserne, og det tager vores registrering også hensyn til.

Entydige og retvisende

Det har været et vigtigt hensyn at gøre retningslinjerne så klare og entydige som muligt. Udover en retvisende registrering med udgangspunkt i det, der har størst betydning for borgeren, har vi forsøgt at minimere elementerne af skøn i koderegistreringen.

De nye formelle retningslinjer for koderegistrering har det klare formål at gøre det tydeligt for alle parter, hvordan vi registrerer afgørelserne. Af samme grund skriver vi nu også i selve afgørelsen, hvilken kode, vi registrerer på sagen.

Vores nye retningslinjer for koderegistrering bygger på tidligere retningslinjer. Vi viderefører således i hovedtræk principperne fra vores hidtidige ankestatistikker

Retningslinjerne i korte træk

Oftest er der ikke tvivl om afgørelseskoden. Det er tilfældet, når afgørelsen kun har ét udfald: stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Hvis sagen kun handler om et enkelt punkt, som vi eksempelvis ændrer, vil sagen naturligvis blive registreret som en ændring.

Af og til kan der dog være afgørelser med flere delelementer og flere udfald, og i de sager skal vi vælge én udfaldskode blandt flere mulige. Det kan for eksempel være, at vi hjemviser dele af en sag og stadfæster andre.

I de tilfælde vil registreringen ske efter det mest vidtgående udfald for underinstansen, som typisk vil være det, der har størst betydning for borgeren. Hvis der et klart hovedspørgsmål, vil sagen dog blive registreret efter hovedspørgsmålets udfald.

Udgangspunktet vil altså være, at en sag registreres som en hjemvisning, hvis en del af afgørelsen indeholder en hjemvisning. Det er, selvom vi samtidig stadfæster dele af afgørelsen. Vi registrerer kun sagen som en stadfæstelse, hvis de stadfæstede delelementer klart udgør hovedspørgsmålet, og den hjemviste del er en mindre ting, som vi vurderer ikke har stor betydning for borgeren.

Der kan også være tilfælde, hvor Ankestyrelsen stadfæster et enkelt delelement, men samtidig beder kommunen om at se på, om borgeren kan få hjælp efter andre regler. I de tilfælde vil sagen blive registreret som en stadfæstelse, hvis det er rigtigt, at borgeren ikke kan få hjælp lige efter den bestemmelse, som myndigheden har behandlet sagen efter.

Alle retningslinjerne kan ses på vores hjemmeside, hvor der også er flere eksempler på, hvordan retningslinjerne skal tolkes i forskellige tilfælde.

Se ast.dk/koderegistrering

Udvidet statistik på socialområdet

I de sager, som vi afgør efter serviceloven på socialområdet, registrerer vi i nogle tilfælde flere koder på den samme sag. Det kalder vi at registrere udvidet. Den udvidede registrering bruger vi til at lave en mere præcis statistik på de afgjorte sager efter serviceloven.

Der kan for eksempel være tale om en afgørelse efter serviceloven, hvor en del af afgørelsen hjemvises, en anden del stadfæstes, mens en tredje del ændres. Her vil vi - udover den primære koderegistrering som ændring - også registrere hjemvisning og stadfæstelse på sagen.

Det vil imidlertid fortsat kun være den primære koderegistrering – i dette tilfælde ændring – der vil fremgå af den almindelige ankestatistik. Ankestyrelsen vil dog kunne oplyse kommunen om den udvidede statistik med flere udfaldskoder.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring