Gå til indhold

Artikel: Første årsstatistik om formelle sagsbehandlingsfejl

Ankestyrelsen har siden sidste år registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. I 73 procent af sagerne har vi ikke registreret formel kritik.

Af ankechef Lone Birgitte Christensen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter september 2018.

Registreringerne af formelle sagsbehandlingsfejl gør os blandt andet klogere på, hvilke formelle regler, der i særlig grad giver problemer. Førsteinstanserne har også mulighed for at se, om der er steder, hvor de skal være særligt opmærksomme på at følge reglerne.

Et overordnet billede

Den enkelte juridiske medarbejder i Ankestyrelsen vurderer, om førsteinstansen har begået formelle fejl i forbindelse med den konkrete klage.  I den vurdering vil der naturligt være et element af skøn: Er en bestemt begrundelse mangelfuld? Overholder den kravene i forvaltningsloven? Angiver den ”de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen”?

Statistikken egner sig bedst til at give et overordnet billede af, hvilke regler, der volder problemer, og hvor Ankestyrelsen kan hjælpe førsteinstanserne med dialog og vejledning. Det handler overordnet om at forbedre førsteinstansernes sagsbehandling til gavn for de borgere, der modtager afgørelserne. For det er dem, det i sidste ende handler om.

HVAD ER FORMELLE REGLER?

Formelle regler er krav til den måde, myndighederne sagsbehandler på. De krav er blandt andet beskrevet i forvaltningsloven. 

Når Ankestyrelsen behandler en klage, har vi pligt til også at vurdere, om førsteinstansen overholder disse formelle regler for sagsbehandlingen. Her er de vigtigste regler naturligvis dem, der kan have betydning for sagens resultat. Det er for eksempel:

  • Borgerens ret til at komme med bemærkninger til sagen, inden den bliver afgjort (partshøring)
  • Reglen om, at alle nødvendige og korrekte oplysninger skal ligge i sagen, inden den bliver afgjort (undersøgelsesprincippet)
  • Borgerens ret til at få en forklaring på afgørelsens resultat (begrundelse).

Overholder myndigheden ikke de regler, vil en afgørelse som udgangspunkt være ugyldig og derfor ikke gælde for borgeren.

Andre regler for sagsbehandlingen er også vigtige, men påvirker ikke direkte sagens resultat. Det er for eksempel regler om tidsfrister og klagevejledning. Reglerne er vigtige at overholde, men kan ikke i sig selv føre til, at afgørelsen er ugyldig.

Hvad viser årsstatistikken?

I 2017 har vi behandlet 55.027 sager.

For 47.992 sager, svarende til 87 procent, har Ankestyrelsens juridiske medarbejdere taget stilling til, om der er behov for at kritisere, om førsteinstansen har overholdt de formelle regler for sagsbehandling.

I 73 procent af sagerne er der ikke registreret nogen formel kritik. I de resterende sager har vi registreret kritik af sagsbehandlingen. Vores kritik har navnlig handlet om:

  • begrundelsen af afgørelsen
  • overholdelsen af tidsfrister
  • undersøgelsesprincippet
  • partshøring.

Gå selv på opdagelse i statistikken over formelle sagsbehandlingsfejl 2017

Læs også andre artikler om registrering af formelle sagsbehandlingsfejl:

Kritikemneord:

Hvad handler det om?:

Akter

Sagens relevante akter er helt eller delvist ikke sendt sammen med sagens (øvrige) obligatoriske akter.

Aktindsigt frist

Aktindsigtsreglernes fristregler er ikke overholdt.

Aktindsigt part

Parten har ikke modtaget aktindsigt inden sagen afgøres, selvom han har bedt om det.

Begrundelse

Begrundelsen lever helt eller delvist ikke op til forvaltningslovens regler, herunder hvis der er givet en efterfølgende begrundelse.

Genvurdering

Indholdet af førsteinstansens genvurdering er helt eller delvist mangelfuld.

Habilitet

Der forelå inhabilitet ved førsteinstansens behandling af sagen.

Ingen kritik

Ingen kritik af sagsbehandlingen

Klagevejledning

Førsteinstansen har givet parten en helt eller delvist mangelfuld klagevejledning.

Meddelelse

Førsteinstansens afgørelse er ikke blevet meddelt overfor parten.

Notatpligt

Førsteinstansen har ikke taget notater i tilstrækkeligt omfang.

Partshøring

Parten er ikke blevet hørt over sagens akter, inden førsteinstansen traf afgørelse.

Partsrepræsentation

Førsteinstansen har ikke givet parten mulighed for at blive repræsenteret under sagens behandling.

Tidsfrister

Alle former for lovfæstede frister, som ikke er blevet overholdt. Eksempelvis genvurderingsfristen.

Undersøgelsesprincippet

Sagen, som den forelå da førsteinstansen traf afgørelse, var ikke tilstrækkeligt oplyst.

Vejledningspligt

Manglende eller ufuldstændig vejledning af parten.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring