Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

29.06.2022

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af indtægter.

Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet

28.06.2022

En ny undersøgelse har fokus på sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet i kommuner og Ankestyrelsen. Den viser bl.a., at særligt sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance kan tage lang tid fra borger ansøger, til der ligger en endelige afgørelse.

Både kommuner og unge med handicap oplever forskelle i støtte ved overgang til voksenlivet

27.06.2022

Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at både kommuner og unge oplever forskelle i støttemuligheder før og efter det fyldte 18. år på handicapområdet. Undersøgelsen viser også, at arbejdet med tilpasning, kontinuitet i støtten og den unges selvstændighed kan understøtte en god overgang til voksenlivet

NemLog-in fejler i øjeblikket

23.06.2022

Det betyder, at det ikke er muligt at tilgå vores ankeskemaer.

Nyt praksisnotat om hjælpemidler

23.06.2022

Praksisnotatet ser nærmere på hjælpemiddelssager om glukosemåleapparater til personer med diabetes og penisproteser til transkønnede mænd.

Anbragte børn og unge skal inddrages i eget sagsforløb

22.06.2022

Minianalyse samler Ankestyrelsens viden om kommuners inddragelse af anbragte børn og unge.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2022

20.06.2022

Læs om, hvordan beløb overført til borgers konto skal betragtes i forhold til forsørgelse efter aktivloven, kørsel til og fra kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, Børnebarometret 2020-2022, opmærksomhedspunkter ved fritvalgsordningen, ny praksisundersøgelse om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og en ny undersøgelse om kommunernes tilbud af efterværn.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2021

16.06.2022

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2021 og indeholder nøgletal om de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Børnesagsbarometret – to nye rapporter om kommunernes sagsbehandling på børneområdet

10.06.2022

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor Ankestyrelsen vurderer, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Ny undersøgelse om kommuners praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet

08.06.2022

Ankestyrelsen har undersøgt syv kommuners erfaringer og praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn.

Ny praksisundersøgelse: Udbetaling Danmark foretager korrekt beregning i de fleste af deres sager om frister på barselsdagpenge-området

31.05.2022

Ankestyrelsen har undersøgt Udbetaling Danmarks sagsbehandling i sager om frister på barselsdagpengeområdet. Undersøgelsen viser bl.a., at Udbetaling Danmark både beregner korrekt og skaber hurtigt overblik over komplekse sagsforløb i de sager, vi har gennemgået til undersøgelsen.

Ankestyrelsen svarer på kritik: Der er høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager

31.05.2022

Nogle medier har stillet spørgsmål til Ankestyrelsens behandling af sager om tvangsanbringelse af børn og unge og mener, at vi ikke varetager forældrenes retssikkerhed tilstrækkeligt i vores sagsbehandling. Vicedirektør Merete Pantmann svarer på kritikken.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

30.05.2022

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

30.05.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsen genoptager sager om kugle- og kædedyner til børn og unge med søvnproblemer

25.05.2022

Ankestyrelsen har ophævet principmeddelelse 94-15 om behandlingsredskaber og kugle- kædedyner. Det skyldes, at Ankestyrelsen har ændret praksis i sager om bevilling af kugle- eller kædedyner til børn og unge med søvnproblemer.

Ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste

19.05.2022

En ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste viser, at det bl.a. kan være uklart for kommunernes sagsbehandlere, hvilke forhold der skal indgå i udmålingen.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2021

17.05.2022

Dette er Ankestyrelsens ottende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, maj 2022

04.05.2022

Læs om Ankestyrelsen nye principmeddelelser om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp og skader ved arbejde hjemmefra, fremgangsmåden når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb, behandling foretaget af autoriseret osteopat, en ny undersøgelse af sikrede døgninstitutioner, en praksisundersøgelse af kommuners brug af sanktioner og Ankestyrelsens statistik for kommunale social- og beskæftigelsessager for 2021.

Højesteretsdom: Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat (bruttobeløbet)

03.05.2022

Hvis erstatning for tab af erhvervsevne udbetales for sent, kan du få udbetalt renter af erstatningsbeløbet før skat. Ankestyrelsen kasserer derfor principmeddelelse 48-19 om beregning af renter af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet).

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 99-16

25.04.2022

Klager over, at kommuner afslår at indstille til optagelse i særlige botilbud uden samtykke, kan indbringes for Familieretshuset efter § 131, stk. 3, i serviceloven. Spørgsmål om klage over disse afslag skal rettes til Familieretshuset, da Ankestyrelsen ikke er den kompetente klagemyndighed.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

22.04.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Praksisundersøgelse: Kommuner mangler at inddrage oplysninger, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere

21.04.2022

Ankestyrelsen har gennemgået 95 sager fra 10 kommuner, hvor kommunerne har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat borger, der er udeblevet fra en samtale eller et tilbud. I over halvdelen af sagerne mangler kommunerne at inddrage relevante oplysninger forud for en afgørelse om sanktion.

Nyt praksisnotat om sager under integrationsloven

12.04.2022

Praksisnotatet ser på sager om bl.a. danskbonus og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Modtager du ikke Digital Post? Måske er din app til E-boks eller Digital Post ikke opdateret

11.04.2022

Vi modtager henvendelser fra borgere, som har problemer med at læse Digital Post. Dette på trods af, at de måske endda har modtaget en sms-notifikation om ny post. Problemet kan skyldes, at du ikke har den seneste version af e-Boks- eller Digital Post-appen.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

11.04.2022

I nyhedsbrevet for marts kan du læse 16 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ligebehandlingsnævnet offentliggør sin årsberetning for 2021

30.03.2022

Årsberetningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2021, herunder blandt andet om forsikringsselskabers praksis om skader relateret til graviditet eller fødsel.

Ny undersøgelse: Sikrede døgninstitutioner bruger en række pædagogiske værktøjer som fx kropsvisitation og døralarmer forskelligt

24.03.2022

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan landets i alt syv sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, som reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet giver institutionerne henholdsvis pligt til at bruge og mulighed for at bruge. Undersøgelsen viser, at de sikrede døgninstitutioner arbejder forskelligt med værktøjerne.

Højesteretsdom om særloven for tidligere udsendte soldater

11.03.2022

Højesteret er enig med Ankestyrelsen i, at særloven for tidligere udsendte soldater ikke lemper de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD, men alene lemper kravene til dokumentationen for sygdomssymptomer.

Ankestyrelsen får ny Digital Post-løsning den 21. marts 2022

11.03.2022

Den nye Digital Post-løsning betyder, at du i overgangsperioden, som løber fra den 18. marts 2022 til den 21. marts 2022, skal kontakte os via vores kontaktformular.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

07.03.2022

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig, og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af formue eller indtægter.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring