Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsens principmeddelelse 33-23 om sygedagpenge - manglende medvirken - digital post - visningsklienter – undersøgelsespligt

Principmeddelelsen fastslår, at en borger ikke kan forpligtes til at tilgå digital post ved hjælp af en anden mulig adgang, imens den af borgeren anvendte adgang (fx e-Boks, Mit.dk, Digital Post app og borger.dk) måtte være nede eller ude af drift. 

Det er en konkret vurdering, hvorvidt retten til sygedagpenge skal bortfalde som følge af manglende medvirken ved kommunens opfølgning. I denne vurdering skal det indgå, hvem der er nærmest til at bære ansvaret, når en borger ikke kan tilgå eller se meddelelser fra offentlige afsendere via den adgang, som borgeren har valgt at benytte.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 32-23 om tidlig pension –maksimal anciennitet pr. kalenderår – anciennitet i første og sidste optjeningsår 

Principmeddelelsen fastslår, hvordan den maksimale anciennitet i det første og sidste år af borgers optjeningsperiode skal opgøres. Det vil sige, året hvor borger fylder 16 år, og året hvor der er seks eller syv år til, at borger kan overgå til folkepension.

I borgers første optjeningsår kan borger maksimalt optjene en anciennitet svarende til antallet af dage fra borgers 16 års fødselsdag til den 31. december sat i forhold til det samlede antal dage i året. 

I borgers sidste optjeningsår kan borger maksimalt optjene en anciennitet svarende til antallet af dage fra 1. januar til og med dagen inden borgers fødselsdato sat i forhold til det samlede antal dage i året. 

Har borger fødselsdag den 1. februar 2023 i sit sidste optjeningsår, kan borger maksimalt optjene en anciennitet på 0,085 år (31 dage / 365 dage).

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 31-23 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse – overgangsydelse – ressourceforløbsydelse – løbende pensionsudbetaling – fradrag for indtægter 

Principmeddelelsen fastslår, at løbende udbetalinger fra en pensionsordning, der udbetales, fordi borgeren har nået den pensionsalder, der følger af pensionsaftalen, skal betragtes som indtægter i forhold til retten til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp. 

Løbende udbetalinger fra en pensionsordning, der udbetales, fordi borgeren har nået den pensionsalder, der følger af pensionsaftalen, skal også betragtes som indtægter i forhold til retten til at modtage ressourceforløbsydelse.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 30-23 om Tilskud – Zonetillæg - Personlig assistance - Tolkebistand – Handicapkompensation

Principmeddelelsen fastslår, at der ydes tilskud til assistance i form af tegnsprogs- og skrivetolkning. Betaling af tilskuddet pr. første time udgøres af en timepris og et zonetillæg. Der er ikke fastsat regler, der giver hjemmel til at nedsætte zonetillægget eller helt at undlade at udbetale denne del af tilskuddet.

En tolk har således krav på betaling af zonetillægget ved tolkninger, som ikke er blevet aflyst rettidigt.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-23 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – opgørelse af otte ugers perioden og kravet om 74 timer

Principmeddelelsen fastslår, hvordan beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren skal opgøres. Ved vurderingen af, om lønmodtageren har været ansat uafbrudt i de seneste otte uger før første fraværsdag, indgår perioder med fx ferie og sygdom i opgørelsen.

Ved opgørelsen af timekravet ses der bort fra de dage, hvor lønmodtageren har været fraværende på grund af forhold, der ikke kan anses for pligtforsømmelse, herunder ferie og sygdom.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 28-23 om folkepension - førtidspension – gifte – reelt enlig – samlevende

Principmeddelelsen fastslår, at der er en formodning for, at en gift pensionist, der bor sammen med sin ægtefælle, ikke er enlig i pensionslovens forstand. 

Principmeddelelsen fastslår også, at en gift pensionist, der ikke bor sammen med sin ægtefælle, efter en konkret vurdering kan anses som enlig i pensionslovens forstand. Det betyder, at der skal foretages en konkret vurdering af, om en pensionist kan anses for enlig, når pensionisten ikke bor sammen med sin ægtefælle. 

I vurderingen indgår, om pensionisten har fordele ved sin relation til sin ægtefælle, uanset at ægtefællerne ikke bor sammen. Heri indgår en vurdering af økonomiske og/eller ikke-økonomiske forhold mellem ægtefællerne, herunder praktiske og personlige forhold.  

Principmeddelesen fastslår endeligt, at det kan indgå i den vurdering, at ægtefællerne har valgt at bevare ægteskabet, da retsvirkningerne af et ægteskab i sig selv kan anses for at udgøre fordele for pensionisten. 

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 27-23 om Fleksløntilskud – lønindtægt – arbejdsfri indtægt – bonus – gave – prøvelse 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet fire sager om udbetaling fra en arbejdsgiver til en ansat i fleksjob, hvor den fleksjobansatte gør gældende, at udbetalingen er en arbejdsfri indtægt, der ikke skal indgå i beregningen af fleksløntilskuddet.

Ankestyrelsen fastslår med principmeddelelsen, at når en arbejdsgiver udbetaler et beløb som A- eller B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, til en ansat i fleksjob, er der en formodning om, at der er tale om en lønindtægt. 

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et udbetalt beløb fra en arbejdsgiver til en ansat i fleksjob, er en lønindtægt, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om udbetalingen har karakter af en lønindtægt, eller om der er tale om en arbejdsfri indtægt, fx en gave. Kommunen skal inddrage alle relevante oplysninger i vurderingen af udbetalingen. 

Kommunen skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det fremgår af kommunens afgørelse, på hvilket grundlag kommunen har foretaget vurderingen.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 26-23 om anbringelse - frivilligt samtykke – informeret samtykke

Principmeddelelsen fastslår, hvilke betingelser der stilles til et informeret samtykke i forbindelse med en anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet med samtykke. Der skal foreligge et tydeligt og ubetinget samtykke til en anbringelse uden for hjemmet. Det informerede samtykke indebærer et samtykke til formålet med anbringelsen, som det er beskrevet i kommunens handleplan.

Det er kommunens ansvar at oplyse sagen tilstrækkeligt, og at vejlede forældremyndighedsindehaverne om konsekvenserne af en anbringelse med samtykke.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 25-23 om udgifter opstået som følge af afløsning og aflastning- lovhjemmel- naturalydelse-kontantydelse-merudgifter-subsidiaritet 

Principmeddelelsen gælder både i forhold til hjælp til voksne efter servicelovens § 84, stk. 1, og i forhold til hjælp til børn efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1. Den fastslår, at reglerne om afløsning og aflastning i servicelovens § 84, stk. 1, giver mulighed for at få bevilget praktisk hjælp. 

Principmeddelelsen fastslår også, at man ikke kan få udbetalt kontante ydelser efter reglerne om afløsning og aflastning. Kontante ydelser skal i stedet bevilges efter reglerne om merudgifter. 

Det betyder, at forældre kan få dækket deres udgifter til fx transport af deres barn til et aflastningssted efter merudgiftsreglen i servicelovens § 41, hvis betingelserne derfor er opfyldt. 

Læs hele principmeddelelsen 

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring