Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Årsrapporten 2023 for Klagenævnet for Specialundervisning

29.02.2024

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Ankestyrelsens sagsbehandlingstid i størstedelen af vores kommunale sager er steget til otte måneder

29.02.2024

Ankestyrelsen har i de senere år modtaget flere sager inden for stort set alle klagesagsområder. Antallet af indkomne sager er nu på så højt et niveau, at du kan opleve en længere sagsbehandlingstid af din sag end tidligere.

Status på Ankestyrelsens rolle og handlinger i forbindelse med Danish International Adoptions afvikling af organisationens virke som formidler af internationale adoptioner

12.02.2024

Ansøgere, der har accepteret matching, fortsætter deres sag i Danish International Adoption(DIA). Flere forhold gælder for øvrige ansøgere.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

02.02.2024

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Samtlige kommuner vil få præciseret gældende lovgivning og praksis om at involvere sig i udenrigspolitiske anliggender

26.01.2024

Det er det kommunale tilsyn, der vil præcisere gældende lov om udenrigspolitiske anliggender. Det sker, efter at tilsynet har modtaget flere henvendelser om kommuner, der involverer sig i udenrigspolitiske anliggender.

Ny undersøgelse om adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne

25.01.2024

Ankestyrelsens undersøgelse af adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne viser blandt andet, at formidlingen var præget af et ureguleret formidlingssystem og en uheldig incitamentsstruktur, hvor store pengebeløb blev overført mellem de danske og sydkoreanske organisationer i forbindelse med adoptionerne.

Aktuel status på Ankestyrelsens rolle og handlinger i forbindelse med Danish International Adoptions afvikling af organisationens virke som formidler af internationale adoptioner

24.01.2024

Danish International Adoption (DIA) har den 16. januar 2024 meddelt, at bestyrelsen har besluttet at afvikle formidlingen af internationale adoptioner på baggrund af sanktioner fra Ankestyrelsen og Social- Bolig og Ældreministeriet.

Ankestyrelsen afgjorde cirka 6.500 klager over Udbetaling Danmark i 2022

16.01.2024

Udbetaling Danmarks afgørelse er blev stadfæstet i 90 pct. af tilfældene i 2022, og holder dermed samme niveau som i 2021, når det gælder om at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det viser en ny redegørelse fra Ankestyrelsen.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

05.01.2024

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2023

19.12.2023

Hvornår anses en tung dyne for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo? Det kan du læse om i dette nyhedsbrev, hvor vi også kommer rundt om sager ved Højesteret og landretterne, hvor Ankestyrelsen er part, og endelig kan du læse om en ny undersøgelse viser, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats.

Læringsnotat til kommunerne om hjemmetræning af børn

19.12.2023

I læringsnotatet kan kommunerne blandt andet se eksempler på korrekt sagsbehandling i sager om hjemmetræning af børn. Notatet er lavet på baggrund af en gennemgang af sager fra seks udvalgte kommuner.

Kommunerne skal offentliggøre frister for sagsbehandlingen på det sociale område

15.12.2023

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen har udarbejdet en generel udtalelse om kommunernes pligt til at offentliggøre frister for behandlingen af ansøgninger på det sociale område. Baggrunden for udtalelsen er, at tilsynet har modtaget flere henvendelser fra blandt andet borgere, som mener, at kommunerne ikke lever op til deres forpligtelse efter retssikkerhedsloven.

Ny undersøgelse: Det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats

04.12.2023

Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuner og borgeres erfaringer med nytteindsatsordningen. Undersøgelsen peger på, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats og inspirere dem til job og uddannelse. Flere kommuner mener, at det vil være gavnligt at udvide nytteindsats til flere fagområder.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Social’ kan du læse et hav af nye artikler, nyheder og praksisnotater inden for socialområdet. Du kan blandt andet læse om en undersøgelse af medarbejdere på syv botilbuds oplevelser med deres arbejdsopgaver. Du kan også læse en artikel om Ankestyrelsens stigende omgørelser i sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg. God læselyst.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Børn’ kan du blive klogere på Ankestyrelsens arbejde på børneområdet. Du kan blandt andet læse en nyhed om Ankestyrelsens tilsyn med den internationale adoptionsformidling fra Madagaskar, hvilket resulterede i en advarsel til DIA om, at regelgrundlaget for formidlingsarbejdet skal følges. God læselyst.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du blandt andet læse den seneste principmeddelelse fra Ankestyrelsen og en artikel, hvor vi vejleder kommunerne i vurdering af sager om tilbagebetaling af hjælp på grund af uforsvarlig økonomi. God læselyst.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om Ankestyrelsens nyeste principmeddelelse på arbejdsskadeområdet. Du kan også læse en nyhed om en principiel sag, hvor Højesteret gav medhold i Ankestyrelsens anerkendelse af en arbejdsskade. God læselyst.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, november 2023

10.11.2023

Læs om, at Ankestyrelsen i højere grad omgør sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg, fordi kommunens vurdering af borgerens fod-deformitet er for overfladisk. Læs også vores artikel og den tilhørende vejledning i, hvordan sager om tilbagebetaling pga. uforsvarlig økonomi i aktivlovens forstand skal behandles - og endelig om vores undersøgelser, der viser, at visitation og udmåling af timer i hjælperordninger for borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse kan være udfordrende for kommunerne.

Ankestyrelsens telefon er lukket mandag den 13. november

09.11.2023

Grundet internt kursus er det ikke muligt at ringe til Ankestyrelsen mandag den 13. november. Tirsdag den 14. november er telefonen åben igen.

Ny undersøgelse viser, at medarbejdere på botilbud oplever, at størstedelen af deres opgaver er borgerrettede og meningsfulde

31.10.2023

Ankestyrelsen har for Ekspertudvalget på socialområdet undersøgt, hvad medarbejderne på syv botilbud bruger deres arbejdstid på, og om de oplever deres opgaver som meningsfulde. Undersøgelsen viser, at medarbejderne og lederne oplever, at de generelt set har fokus på de borgerrettede opgaver, og at størstedelen af deres andre opgaver er meningsfulde. Der er dog en række opgaver og processer, som kan tage tid fra de borgerrettede opgaver.

Ankestyrelsen ønsker at anke dom til landsretten

26.10.2023

Ankestyrelsen har den 25. oktober 2023 besluttet at anmode procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke Retten i Koldings dom af 11. oktober 2023 om dispensation for overskridelse af en frist i sygedagpengeloven til Vestre Landsret.

Højesteret enig i Ankestyrelsens anerkendelse af arbejdsskade

13.10.2023

I en ny principiel sag om vurdering af personskade pådraget efter besvimelse på arbejdspladsen har Højesteret afgjort, at Ankestyrelsens anerkendelse af, at hændelsen var en arbejdsskade, var korrekt.

Tre nye praksisnotater inden for servicelovens område

11.10.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort tre nye praksisnotater inden for serviceloven. Læs med her, og bliv klogere på praksis om anbragte børns ret til samvær med netværk og familie samt merudgifter til børn og voksne efter servicelovens § 41 og § 100.

Ankechefens kommentar: På arbejdsskadeområdet rykker vi på sagsbehandlingstiden

21.09.2023

I Ankestyrelsen ønsker vi at give sagens parter en hurtig og rigtig afgørelse. Sagsbehandlingstid følger den logik, at afgør man nye sager, bliver sagsbehandlingstiden kort. Afgør man derimod gamle sager, så stiger sagsbehandlingstiden. Det er derfor med dette in mente, at vi i Arbejdsskade-kontorerne i Ankestyrelsen glæder os over, at det er lykkedes både at nedbringe antallet af verserende, gamle sager, samtidig med at sagsbehandlingstiden i 2023 er lav i forhold til de foregående år.

Ankestyrelsen har gennemgået kommunernes behandling og opfølgning på danmarkskortet for 2022, og langt de fleste kommuner overholder lovgivningen

20.09.2023

Ankestyrelsen har nu gennemgået kommunernes behandling af og opfølgning på Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter for 2022. For så vidt angår 85 af de 98 kommuner har styrelsen fundet, at der ikke var anledning til at foretage yderligere. De resterende 13 kommuner er enten blevet bedt om at tage stilling til udarbejdelse af handlingsplan, fået et pålæg om udarbejdelse af en handlingsplan eller fået indskærpet, at tidsfristen skal overholdes.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2023

15.09.2023

Læs om praksis ved botilbuds opsigelse af aftaler om placering af borgere, ny principmeddelelse om forelæggelse af psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget, ny principmeddelelse om ligedeling af orlov og undersøgelser af brug af pålæg, anbringelsessteds udfordringer ved manglende adgang til barnets it-platforme og kommunernes udfordringer med centrale sagsbehandlingsregler på socialområdet.

Ny undersøgelse: Kommunerne er tilbageholdende med at bruge forældrepålæg og børne- og ungepålæg

07.09.2023

Kommunerne skal gøre brug af servicelovens bestemmelser om forældrepålæg og børne- og ungepålæg, når de vurderer, at der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og et frivilligt samarbejde med familien ikke er muligt. Selv om lovgivningen kræver, at kommunerne bruger bestemmelserne, sker det sjældent.

Nye tal i Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2022

10.08.2023

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I 2022 indeholder redegørelsen nye mere dybdegående tal om resultatet i klagesagerne.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

09.08.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring