Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens telefon er lukket mandag den 13. november

09.11.2023

Grundet internt kursus er det ikke muligt at ringe til Ankestyrelsen mandag den 13. november. Tirsdag den 14. november er telefonen åben igen.

Ny undersøgelse viser, at medarbejdere på botilbud oplever, at størstedelen af deres opgaver er borgerrettede og meningsfulde

31.10.2023

Ankestyrelsen har for Ekspertudvalget på socialområdet undersøgt, hvad medarbejderne på syv botilbud bruger deres arbejdstid på, og om de oplever deres opgaver som meningsfulde. Undersøgelsen viser, at medarbejderne og lederne oplever, at de generelt set har fokus på de borgerrettede opgaver, og at størstedelen af deres andre opgaver er meningsfulde. Der er dog en række opgaver og processer, som kan tage tid fra de borgerrettede opgaver.

Ankestyrelsen ønsker at anke dom til landsretten

26.10.2023

Ankestyrelsen har den 25. oktober 2023 besluttet at anmode procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke Retten i Koldings dom af 11. oktober 2023 om dispensation for overskridelse af en frist i sygedagpengeloven til Vestre Landsret.

Højesteret enig i Ankestyrelsens anerkendelse af arbejdsskade

13.10.2023

I en ny principiel sag om vurdering af personskade pådraget efter besvimelse på arbejdspladsen har Højesteret afgjort, at Ankestyrelsens anerkendelse af, at hændelsen var en arbejdsskade, var korrekt.

Tre nye praksisnotater inden for servicelovens område

11.10.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort tre nye praksisnotater inden for serviceloven. Læs med her, og bliv klogere på praksis om anbragte børns ret til samvær med netværk og familie samt merudgifter til børn og voksne efter servicelovens § 41 og § 100.

Ankechefens kommentar: På arbejdsskadeområdet rykker vi på sagsbehandlingstiden

21.09.2023

I Ankestyrelsen ønsker vi at give sagens parter en hurtig og rigtig afgørelse. Sagsbehandlingstid følger den logik, at afgør man nye sager, bliver sagsbehandlingstiden kort. Afgør man derimod gamle sager, så stiger sagsbehandlingstiden. Det er derfor med dette in mente, at vi i Arbejdsskade-kontorerne i Ankestyrelsen glæder os over, at det er lykkedes både at nedbringe antallet af verserende, gamle sager, samtidig med at sagsbehandlingstiden i 2023 er lav i forhold til de foregående år.

Ankestyrelsen har gennemgået kommunernes behandling og opfølgning på danmarkskortet for 2022, og langt de fleste kommuner overholder lovgivningen

20.09.2023

Ankestyrelsen har nu gennemgået kommunernes behandling af og opfølgning på Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter for 2022. For så vidt angår 85 af de 98 kommuner har styrelsen fundet, at der ikke var anledning til at foretage yderligere. De resterende 13 kommuner er enten blevet bedt om at tage stilling til udarbejdelse af handlingsplan, fået et pålæg om udarbejdelse af en handlingsplan eller fået indskærpet, at tidsfristen skal overholdes.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2023

15.09.2023

Læs om praksis ved botilbuds opsigelse af aftaler om placering af borgere, ny principmeddelelse om forelæggelse af psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget, ny principmeddelelse om ligedeling af orlov og undersøgelser af brug af pålæg, anbringelsessteds udfordringer ved manglende adgang til barnets it-platforme og kommunernes udfordringer med centrale sagsbehandlingsregler på socialområdet.

Ny undersøgelse: Kommunerne er tilbageholdende med at bruge forældrepålæg og børne- og ungepålæg

07.09.2023

Kommunerne skal gøre brug af servicelovens bestemmelser om forældrepålæg og børne- og ungepålæg, når de vurderer, at der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og et frivilligt samarbejde med familien ikke er muligt. Selv om lovgivningen kræver, at kommunerne bruger bestemmelserne, sker det sjældent.

Nye tal i Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2022

10.08.2023

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I 2022 indeholder redegørelsen nye mere dybdegående tal om resultatet i klagesagerne.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

09.08.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ny principmeddelelse 10-23: Det menes der med ”aktiv frasigelse” af ressourceforløbs-ydelsen under enten jobafklaringsforløb eller ressourceforløb

09.08.2023

Ankestyrelsen offentliggjorde den 1. juni 2023 principmeddelelse 10-23, der handler om retten til jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, når en borger frasiger sig ressourceforløbsydelse. Efterfølgende har Ankestyrelsen fået en del spørgsmål fra sagsbehandlere i kommunerne om, hvad der ligger i ”aktiv frasigelse”. Det præciserer vi i denne nyhed.

Ligebehandlingsnævnet offentliggør sin årsberetning for 2022

14.07.2023

Årsberetningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2022, herunder hvorvidt overvægt kan udgøre et handicap.

Nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn juni 2023

12.07.2023

I nyhedsbrevet for juni kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Børnesagsbarometret 2023 – Den juridiske kvalitet af kommunernes sagsbehandling er stort set uændret siden 2020

27.06.2023

Ankestyrelsen har for fjerde år i træk udgivet Børnesagsbarometret. I år har vi gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2020. Vi kan derfor se, om den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen har udviklet sig i perioden. Når vi sammenholder hovedresultaterne fra rapporterne i 2020 og 2023, ser vi, på tværs af de deltagende kommuner, ikke væsentlige ændringer i den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i sager om udsatte børn og unge.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

23.06.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ny undersøgelse: Stort sammenfald i hvilke udfordringer kommunerne har med centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet

22.06.2023

Retssikkerhedsenheden har undersøgt, hvilke udfordringer kommunerne oplever med at overholde centrale krav til sagsbehandlingen, der skal sikre borgerens retssikkerhed. Undersøgelsen viser, at kommunerne blandt andet har udfordringer med at sikre en helhedsorienteret vejledning af borgeren, at sikre en tydelig kommunikation om formålet med partshøringen og at formidle klare begrundelser for kommunens afgørelser.

Nyt praksisnotat om dækning af nødvendige merudgifter til voksne

21.06.2023

Bliv klogere på Ankestyrelsens praksis vedrørende sager om nødvendige merudgifter

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, juni 2023

21.06.2023

Læs om covid-19 som arbejdsskade, hvilken bestemmelse en ladestander/ladeboks skal bevilges efter, ny principmeddelelse om fravigelse af méntabellens udgangspunkt, korrekt brug af agterskrivelser og om vores praksisundersøgelse, hvor vi har set nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed.

Ny undersøgelse: Politiets vurdering af sager om vold eller overgreb mod børn og unge har betydning for, om sagen kommer i børnehuset

19.06.2023

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes involvering af børnehuse i sager med viden om eller mistanke om overgreb mod børn. Undersøgelsen identificerer en række forhold, som kan have betydning for, om kommunerne involverer børnehuset – også i sager, hvor kriterierne for involvering umiddelbart er opfyldt.

Ny undersøgelse viser, hvad kommuner lægger vægt på ved udmåling og visitation til hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96

19.06.2023

Ankestyrelsen har undersøgt fem kommuners praksis med udmåling og visitation i sager om hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne lægger vægt på borgerens behov for hjælp, borgerens aktivitetsniveau uden for hjemmet og borgerens arbejdslederevne i deres vurderinger.

Ny undersøgelse: Det er en kompleks opgave at sikre et godt samarbejde med forældre om barnets hverdag under en anbringelse

15.06.2023

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan udvalgte kommuner og anbringelsessteder håndterer beslutninger om børns hverdag under en anbringelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er en kompleks opgave at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem forældrene, anbringelsesstedet og kommunen om at tage beslutninger i barnets hverdag. Undersøgelsen viser også, at det kan have negative konsekvenser for barnets trivsel, anbringelse og relation til forældrene, når samarbejdet ikke fungerer.

50 års jubilæum: Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed

14.06.2023

Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden.

Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden 2021

12.06.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort sin første redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden. Redegørelsen indeholder statistik over indkomne og behandlede sager om seniorpension i 2021.

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 35-20

12.06.2023

Retten i Horsens har for nyligt afsagt dom i den sag, som indgår i Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20. Ankestyrelsens afgørelse, om at tilskadekomne skulle tilbagebetale ydelser efter loven, blev tilsidesat af byretten. Ankestyrelsen har besluttet ikke at anke dommen. Som konsekvens heraf kasserer Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20.

Ændringer i Ankestyrelsens åbningstid d. 8. – 9. juni 2023 i forbindelse med styrelsens 50 års jubilæum

06.06.2023

I anledningen af at Ankestyrelsen afholder 50 års jubilæum, holder styrelsen lukket torsdag d. 8. juni 2023. Derudover er der ændringer i Ankestyrelsens åbningstid fredag d. 9. juni.

Nyhedsbrev maj 2023 fra det det kommunale og regionale tilsyn

06.06.2023

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring