Gå til indhold

Nyheder

Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.

Ny undersøgelse: Det er en kompleks opgave at sikre et godt samarbejde med forældre om barnets hverdag under en anbringelse

15.06.2023

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan udvalgte kommuner og anbringelsessteder håndterer beslutninger om børns hverdag under en anbringelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er en kompleks opgave at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem forældrene, anbringelsesstedet og kommunen om at tage beslutninger i barnets hverdag. Undersøgelsen viser også, at det kan have negative konsekvenser for barnets trivsel, anbringelse og relation til forældrene, når samarbejdet ikke fungerer.

50 års jubilæum: Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed

14.06.2023

Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden.

Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden 2021

12.06.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort sin første redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden. Redegørelsen indeholder statistik over indkomne og behandlede sager om seniorpension i 2021.

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 35-20

12.06.2023

Retten i Horsens har for nyligt afsagt dom i den sag, som indgår i Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20. Ankestyrelsens afgørelse, om at tilskadekomne skulle tilbagebetale ydelser efter loven, blev tilsidesat af byretten. Ankestyrelsen har besluttet ikke at anke dommen. Som konsekvens heraf kasserer Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20.

Ændringer i Ankestyrelsens åbningstid d. 8. – 9. juni 2023 i forbindelse med styrelsens 50 års jubilæum

06.06.2023

I anledningen af at Ankestyrelsen afholder 50 års jubilæum, holder styrelsen lukket torsdag d. 8. juni 2023. Derudover er der ændringer i Ankestyrelsens åbningstid fredag d. 9. juni.

Nyhedsbrev maj 2023 fra det det kommunale og regionale tilsyn

06.06.2023

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

05.06.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Minianalyse: Udfordringer med at oplyse sagerne på børnehandicapområdet viser sig i høje omgørelsesprocenter

12.05.2023

I en ny minianalyse stiller vi skarpt på Ankestyrelsens viden om børnehandicapområdet. Analysen er baseret på Ankestyrelsens undersøgelser, principmeddelelser og statistik fra vores klagesagsbehandling. Den viser, at kommunerne ikke altid får oplyst sagerne tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2023

04.05.2023

Læs om vores nye principmeddelelser om sygedagpenge, beboerindskudslån, socialtilsynets kompetence, ændret praksis i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, ny undersøgelse om skånsomme skift af anbringelsessted, opmærksomhedspunkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner, og helt nye tal arbejdsskadesager.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2022

02.05.2023

Dette er Ankestyrelsens niende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af reglen om skærpet rådighedssanktion

21.04.2023

Undersøgelsen ser nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, der betyder ophør af borgerens ret til hjælp, når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed. Undersøgelsen viser, at størstedelen af sagerne, som er indgået i undersøgelsen, er forkerte.

Undersøgelse: Koordineret tværgående samarbejde er afgørende ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

17.04.2023

En ny undersøgelse beskriver samspillet mellem skoler, kommuner og familier i sager om børn med handicap og problematisk skolefravær. Undersøgelsen viser bl.a., at et koordineret samarbejde på tværs af sektorer er afgørende for en god håndtering af skolefraværet.

Engagerede medarbejdere skaber grøn omstilling i Ankestyrelsen

31.03.2023

Ankestyrelsen har som en af de første statslige institutioner etableret et bæredygtighedsråd, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Ny dom fra Menneskerettigheds-domstolen om stedbarnsadoption og surrogataftaler

30.03.2023

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 6. december 2022 dom i en sag om stedbarnsadoption på baggrund af en kommerciel surrogataftale.

Tilsynet følger nu op på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge i forhold til Børnesagsbarometret

29.03.2023

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen følger nu op overfor 26 kommuner i forhold til overholdelse af reglerne om bl.a. børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler efter serviceloven. Baggrunden er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge – også kaldet Børnesagsbarometret.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

28.03.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater. Praksisnotaterne handler om henholdsvis satser og danskbonus efter aktivloven samt udlandsophold og dets betydning for borgerens ydelse.

Ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen

23.03.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelse.

Nyt rådgivningstilbud om minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

21.03.2023

Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder nu som noget nyt gratis rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen overfor minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner.

Nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension

16.03.2023

Ankestyrelsen har offentliggjort to nye praksisnotater om ressourceforløb og førtidspension.

Ankestyrelsen har afgjort cirka 3.900 klager over Udbetaling Danmark i 2021

16.03.2023

Udbetaling Danmark er blevet bedre til at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det viser en ny redegørelse fra Ankestyrelsen. I 2021 har vi stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelse i 90 pct. af afgørelserne. Det er et fremskridt i forhold til året før, hvor vi stadfæstede 84 pct. af afgørelserne.

Ny praksisundersøgelse: Sager om tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen hjemviser på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag

13.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt hvilke typer oplysninger, der mangler i sager om tab af erhvervsevne, der hjemvises på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i de gennemgåede sager oftest mangler lægelige oplysninger, og at det ofte er i sager, hvor der er konkurrerende eller forudbestående sygdomme.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

13.03.2023

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankechefens kommentar: Masser af vedkommende kurser i 2023

10.03.2023

Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Ny undersøgelse: Håndtering af underretninger om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund kan kræve særlig opmærksomhed i kommunerne

07.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners erfaringer og udfordringer i sager om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund, og hvordan kommunerne kan håndtere disse udfordringer – fx ved at arbejde mere med netværksafdækning.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2023

06.03.2023

Læs om vores nye principmeddelelser om kompressionsstrømper og ændret praksis om hjælp til ekstraudgifter, fokuseret tilsyn på det sociale område, en ny undersøgelse af Joannahuset, øget telefonisk kontakt til borgere med arbejdsskadesager og stigninger i omgørelsesprocenter i 2022.

Ny minianalyse: Kommunerne aftaler præcise formål ved virksomhedspraktik

06.03.2023

Denne minianalyse sammenholder viden fra to tidligere undersøgelser om virksomhedspraktik samt nye tal på området. Den viser, at kommunerne i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med praktikken.

Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted

02.03.2023

Ankestyrelsen har undersøgt hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at et skift af anbringelsessted foregår så skånsomt som muligt. Undersøgelsen viser, at tid til planlægning af skiftet, inddragelse af netværket omkring barnet og kontinuitet i barnets relationer er vigtige forudsætninger for et skånsomt skifte. Men undersøgelsen viser også, at kommunerne oplever en række forhold, som kan gøre det svært for dem at underbygge et skånsomt skift

Årsrapporten 2022 Klagenævnet for Specialundervisning

28.02.2023

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Nyhedsbrev fra det kommunale og regionale tilsyn - februar 2023

24.02.2023

I nyhedsbrevet for februar kan du læse otte nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrise

31.01.2023

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om bevilling af hjælp til dækning af ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen. Det sker på baggrund af en ny principmeddelelse. Vi genoptager en sag af egen drift, hvis den er i strid med den praksis, som vi nu har udmeldt i den nye principmeddelelse.

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring