Gå til indhold

Ny redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Den nye redegørelse for 2023 viser, at der er sket en lille stigning i andelen af ændrede og omgjorte sager i forhold til 2022. Det skyldes dog en ændret registreringspraksis i Ankestyrelsen. Reelt er både ændrings- og omgørelsesprocenten faldende.

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I redegørelsen for 2023 beskriver vi blandt andet Ankestyrelsens ændrede registreringspraksis og dennes betydning for omgørelses- og ændringsprocenten.

I 2023 omgjorde vi 30 procent af sagerne. Det er en stigning i omgørelsesprocenten på 1 procentpoint i forhold til 2022. Stigningen skal ses i lyset af, at vi fra 1. januar 2023 indførte en ny registreringspraksis, som betyder, at visse sager, som tidligere blev registreret som en stadfæstelse, nu bliver registreret som en ændring. Hvis der ikke havde været foretaget ændringer i registreringspraksis, ville den samlede omgørelsesprocent reelt være faldet 2 procentpoint sammenlignet med 2022.

Hvorfor praksis er ændret

Vi har ændret vores registreringspraksis, fordi vi finder det mest korrekt og retvisende at anse det som en ændring, hvis der er dele af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, som vi ændrer. Vores ændrede praksis er i overensstemmelse med Ankestyrelsens generelle registreringspraksis.

Ændringens betydning

Den ændrede registreringspraksis har navnlig betydning for sager om anerkendelse af ulykker, hvor vi er enige med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i at anerkende en arbejdsskade, men ændrer indholdet eller omfanget af den anerkendte personskade. På det område har den ændrede registreringspraksis medført en markant stigning i ændringsprocenten sammenlignet med 2022.

Den ændrede registreringspraksis har haft en mindre betydning for sager om tab af erhvervsevne. Det drejer sig hovedsageligt om de sager, hvor vi er enige i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fastsættelse af erhvervsevnetabsprocenten, men hvor vi enten vurderer, at erstatningen skal tilkendes fra et senere/tidligere tidspunkt, eller hvor vi vurderer anderledes i forhold til, om erstatningen skal være tilkendt endeligt eller midlertidigt. På det område har den ændrede registreringspraksis medført en mindre stigning i ændringsprocenten sammenlignet med 2022.

Figur over ændringsprocenten


Nøgletal fra redegørelsen

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen samlet set 9.030 klagesager på arbejdsskadeområdet, hvoraf 30 procent af sagerne blev omgjort.

På de største sagsområder er omgørelsesprocenten højest i sager om varigt mén og lavest i sager om anerkendelse af erhvervssygdomme.

NØGLETAL I 2023

Indkomne sager

• Ankestyrelsen modtog 11.083 klager over sager afgjort af    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

• Ankestyrelsen modtog flest klagesager om varigt mén (35 procent), tab af erhvervsevne (22 procent), anerkendelse af ulykker (17 procent) og anerkendelse af erhvervs-sygdomme (15 procent).

Afgjorte sager

• Ankestyrelsen afgjorde 9.030 sager.

• 70 procent af de afgjorte sager er stadfæstet, og 30 procent er omgjort (ændring, hjemvisning eller ophævelse).

• Af de omgjorte sager er 21 procent ændret, 7 procent er hjemvist, og 2 procent er ophævet.

• Til sammenligning afgjorde Ankestyrelsen 9.885 sager i 2022. 71 procent af de afgjorte sager blev stadfæstet, 19 procent ændret, 7 procent hjemvist og 2 procent ophævet.

• Omgørelsesprocenten, dvs. den samlede andel af ændringer, hjemvisninger og ophævelser, ligger i intervallet 26-30 procent for de seneste tre år.

• Af de 9.030 afgjorte sager, der indgår i redegørelsen, er én sag modtaget i 2018, fem sager i 2019, 17 sager i 2020, 77 sager i 2021, 2.384 sager i 2022 og 6.546 sager i 2023.

• Hovedparten af de afgjorte sager i 2023 handler om varigt mén (32 procent), tab af erhvervsevne (23 procent), anerkendelse af ulykker (16 procent) og anerkendelse af erhvervssygdomme (16 procent).

 figur med Ankestyrelsens sagsudfald for fire udvalgte sagsområder 2021-2023


Årsager til omgørelse

Redegørelsen indeholder tal og tendenser om årsagerne til, at sagerne omgøres. Desuden illustreres tendenserne via eksempler på konkrete sager.

  • I sager om anerkendelse af erhvervssygdomme, anerkendelse af ulykker og afgørelser om varigt mén er den hyppigste årsag til ændringer en anden lægefaglig vurdering.
  • Ændringer af afgørelser om tab af erhvervsevne skyldes oftest en anden skønsmæssig vurdering.
  • På alle de største sagsområder er et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag den hyppigst forekommende årsag til hjemvisninger.

figur med hovedårsager til ændringer og hjemvisninger for fire udvalgte sagsområder i 2023

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen kommer frem til samme resultat som AES.

Ændring betyder, at Ankestyrelsen sætter sin egen afgørelse med et andet resultat i stedet for AES' afgørelse.

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til AES som førsteinstans. AES skal behandle sagen og afgøre den igen. Årsagen til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Ophævelse betyder, at AES’ afgørelse ikke længere gælder, typisk som en retsvirkning af en anden afgørelse. Det sker typisk, hvis Ankestyrelsen ændrer en afgørelse om anerkendelse af, at der er sket en arbejdsskade, til afslag på anerkendelse. Her vil Ankestyrelsen ophæve afgørelserne om ydelser efter loven, hvis der også er påklaget spørgsmål herom.

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Realitetsbehandlede sager er summen af hjemviste, ændrede, ophævede og stadfæstede sager. Afviste sager og sager, som er henviste til andre myndigheder, tæller altså ikke med.

Ankestyrelsen skal efter loven udarbejde en årlig redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen. Redegørelsen skal indeholde statistik over de indbragte sager og angive årsagerne til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser ikke stadfæstes.

Læs hele redegørelsen her

Sidst opdateret 26.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring