Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsens principmeddelelse 40-23 om vilkår, samvær, formål med anbringelsen, hensynet til barnet, anbragt barn eller ung 

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen har kompetence til at fastsætte vilkår for samværet mellem forældre eller netværk og anbragte børn eller unge. Kommunens adgang til at regulere samværets praktiske afvikling betyder også, at kommunen kan træffe afgørelse om, hvordan konkrete forhold under samværet skal håndteres. 

Det betyder, at der kan fastsættes vilkår for samvær, som ikke alene handler om de ydre rammer for samvær. En sådan beslutning er en konkret og skønsmæssig afgørelse, der skal tage udgangspunkt i hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. 

Læs hele principmeddelelsen 

Ankestyrelsens principmeddelelse 39-23 om Varigt mén -Fravigelse af méntabellen - Multiple skader – Tillæg 

Principmeddelelsen fastslår, at tilskadekomne kan have ret til et tillæg til méngraden, hvis der er flere skader, som væsentligt forstærker hinanden. 

Hvis en arbejdsskades følger bliver forstærket af en forudbestående skade, skal et eventuelt tillæg tilkendes på den seneste skade. Dette gælder, uanset om den forudbestående skade er en arbejdsskade eller en privat skade. 

Det beror på en konkret vurdering af skadernes medicinske art og omfang samt deres indbyrdes sammenhæng/afhængighed, om det er godtgjort, at skaderne væsentligt forstærker hinanden, og der derfor er grundlag for at give et tillæg til méngraden. 

Størrelsen af et eventuelt tillæg til méngraden fastsættes på baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af omfanget af det yderligere funktionstab. 

Læs hele principmeddelelsen 

Ankestyrelsens principmeddelelse 38-23 om klagefrist - digital klage - upåregnelig forsinkelse – dispensation 

Principmeddelelsen faststår, at når der er tale om en klage, som sendes digitalt, må borger i almindelighed have en berettiget forventning om, at klagen er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse inden for ganske kort tid. 

Kan borger sandsynliggøre, at en digital klage er succesfuldt afsendt senest kl. 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber, må klagen derfor anses for at være sendt i så god tid, at borgeren kan gå ud fra, at klagen var tilgængelig for myndigheden inden klagefristens udløb. 

Hvis klagen mod forventning først er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse efter klagefristens udløb, antages det, at forsinkelsen ikke skyldes forhold, som borgeren kan bære ansvaret for, medmindre der foreligger oplysninger om andet. Der vil derfor være grund til at se bort fra klagefristens overskridelse. 

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 37-23 om samvær under anbringelse, afbrydelse af samvær, afbrydelse af kontakt, samvær og kontakt med andre end forældrene, netværk, partsstatus, klageberettigede 

Principmeddelelsen fastslår, at i sager om samvær mellem to anbragte børn eller unge, der udgør hinandens netværk, skal kommunen, henholdsvis børne- og ungeudvalget, træffe en selvstændig afgørelse over for hvert af børnene eller de unge om, hvorvidt der skal være samvær med det andet barn eller unge, eller om samværet skal overvåges eller afbrydes. Afgørelserne træffes over for forældremyndighedsindehaveren og henholdsvis det ene og det andet barn eller unge, som er fyldt ti år. 

Afgørelserne skal være begrundet alene i hensynet til det barn eller denne unge, hvis hensyn varetages med afgørelsen. Det andet barn eller unge anses i den sammenhæng for at være en netværksperson. 

I tilfælde, hvor der træffes afgørelse om, at det ene anbragte barn eller unge (A) har ret til samvær med det andet anbragte barn eller unge (B), men hvor dette samvær ikke kan gennemføres på grund af hensynet til B, må kommunen meddele A, at samværet – af hensyn til B – ikke vil kunne gennemføres. Denne meddelelse har ikke karakter af en afgørelse over for A. 

Hvis der er tale om to søskende, der er anbragt i hver sin kommune, skal kommunerne sørge for indbyrdes at koordinere behandlingen af begge børn eller unges sager om samvær. Kommunerne har desuden pligt til løbende opfølgning. 

Læs hele principmeddelelsen 

Ankestyrelsens principmeddelelse 36-23 om forsørgertab, yderligere erstatning, efterladte, arbejdsskade, økonomisk vurdering

Principmeddelelsen fastslår, at det er en konkret vurdering, hvilke forhold der skal lægges vægt på, når det skal afgøres, om en efterladt har krav på yderligere erstatning for tab af forsørger.

Erstatning for tab af forsørger tilkendes som en tidsbestemt ydelse på op til 10 år, med mulighed for genoptagelse, med henblik på yderligere udbetaling. Erstatningen udbetales i en periode, så den efterladte har mulighed for at indrette økonomien på den økonomiske situation, som er opstået, efter at forsørgeren er afgået ved døden. 

I den konkrete vurdering af ret til erstatning indgår den efterladtes alder, helbredsforhold, beskæftigelse, uddannelse, forsørgelsespligt over for børn og øvrige økonomiske forhold. 

Ved vurderingen af om der kan tilkendes yderligere erstatning, indgår de samme forhold, og desuden indgår en vurdering af, om den efterladtes beskæftigelsesmæssige, forsørgelsesmæssige og økonomiske forhold har ændret sig siden den oprindelige tilkendelse af erstatning for tab af forsørger. 

Læs hele principmeddelelsen 

Ankestyrelsens principmeddelelse 35-23 om Arbejdsskade – dobbeltkompensation – forudbestående arbejdsskade – samme region – symptomfrihed 

Principmeddelelsen fastslår, at en tilskadekommen, der allerede har fået godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven, ikke kan få godtgørelse for de samme gener igen.

Det skyldes, at varigt mén er en kompensation for varige gener (ulemper) i den personlige livsførelse i den tilskadekomnes levetid. Det er uden betydning, om tilskadekomne har haft symptomer helt op til den nye arbejdsskade eller (i perioder) har oplevet symptomfrihed. 

Der gælder et princip om, at en tilskadekommen ikke skal dobbeltkompenseres for gener (ulemper), der allerede er kompenseret for, da det vil medføre en uretmæssig berigelse.

Principmeddelelsen præciserer, at dette princip gælder, når tilskadekomne allerede har fået godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven tidligere.

Det er en betingelse for at nedsætte godtgørelsen eller lade den bortfalde efter det princip, at der er tale om symptomer fra samme legemsdel/region, og at de nuværende symptomer ikke kan adskilles fra dem, som tilskadekomne tidligere er kompenseret for.

Hvis tilskadekomne i øvrigt har forudbestående og/eller konkurrerende gener af betydning for det samlede varige mén, skal en eventuel yderligere nedsættelse ske under iagttagelse af formodningsreglen i arbejdsskadesikringsloven om, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, medmindre overvejende sandsynlighed taler imod. 

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 34-23 om boligstøtte - genvurdering – helt eller delvist medhold – ophævelse 

Udbetaling Danmark skal vurdere, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold i sin klage, eller om afgørelsen fastholdes.

Principmeddelelsen fastslår, at Retssikkerhedslovens genvurderingsordning ikke giver mulighed for, at Udbetaling Danmark kan udvide den oprindelige afgørelse til at omfatte nye forhold i genvurderingen. 

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 02.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring