Gå til indhold

Ankestyrelsen har ændret praksis vedrørende forældres følgeudgifter til afløsnings- og aflastningsordninger for børn

Med principmeddelelse 25-23 har Ankestyrelsen ændret praksis hvad angår følgeudgifter til afløsning og aflastning på børnehandicapområdet, så den svarer til praksis på voksenhandicapområdet. Borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kan enten kontakte Ankestyrelsen eller kommunen.

Kommunen skal efter servicelovens regler om aflastning, tilbyde afløsning eller aflastning til forældre, der passer et barn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afløsning foregår i hjemmet, mens aflastning foregår uden for hjemmet. 

Reglerne om afløsning og aflastning i servicelovens § 84, stk. 1, som også gælder for børn, jf. servicelovens § 44, giver hjælp i form af praktisk hjælp (naturalydelse). Det betyder, at der ikke kan udbetales kontante ydelser efter bestemmelsen. 

Det har hidtil været Ankestyrelsens administrative praksis på børnehandicapområdet, at følgeudgifter ikke kunne bevilges efter servicelovens § 41 om merudgifter. 

Med principmeddelelse 25-23, som blev offentliggjort den 6. december 2023, blev den praksis, som Ankestyrelsen og myndighederne hidtil har fulgt på børnehandicapområdet, ændret, så den svarer til praksis på voksenområdet. 

Praksisændringen betyder, at forældre, som har udgifter, der er opstået som følge af, at de er bevilget afløsning og aflastning til deres barn, kan få hjælp til dækning af følgeudgifterne efter reglerne om merudgifter, hvis betingelserne i merudgiftsbestemmelsen er opfyldt. 

På baggrund af vores tidligere praksis vil der være borgere, som tidligere har fået udbetalt følgeudgifter som kontantydelser efter servicelovens § 44, jf. § 84 stk. 1. Der har ikke været hjemmel til disse bevillinger, men da borgerne har været i god tro, er der ikke er grundlag for at genoptage sagerne med et krav om tilbagebetaling. 

Borgere kan kontakte os 

Der vil også være borgere, der efter den tidligere praksis har fået afslag på at få dækket følgeudgifter efter reglerne om merudgifter. Da det ikke kan udelukkes, at disse borgere havde ret til dækning af følgeudgifterne efter merudgiftsbestemmelsen, skal både Ankestyrelsen og kommunerne genoptage sådanne sager, som er afgjort inden for de seneste tre år fra offentliggørelsen af principmeddelelse 25-23. 

Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal se på den igen.

Ankestyrelsen kan ikke ved en søgning i styrelsens journalsystemer identificere eventuelle sager om følgeudgifter på børnehandicapområdet, hvor det har været relevant at inddrage muligheden for dækning efter reglerne om merudgifter. 

Borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kan derfor kontakte Ankestyrelsen, hvis de i forbindelse med deres afgørelser efter den hidtidige praksis har fået afslag på dækning af merudgifter til følgeudgifter til en bevilget afløsning eller aflastningsordning. Er afgørelsen senest truffet af kommunen, skal borgere dog kontakte kommunen.

Servicelovens § 44 er videreført i barnets lov § 90, nr. 1-3.  

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring