Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsens principmeddelelse 5-24 om formodningsregel – pension – samlevende – reel enlig – fælles husførelse – pensionistens fordele

Principmeddelelsen fastslår, at der alene er en formodning for samliv, når en pensionist og den formodede samlever er registreret på samme folkeregisteradresse, som vedrører en énfamiliesbolig, og når de kan indgå ægteskab efter dansk ret.

Når en pensionist ikke er tilmeldt den samme folkeregisteradresse som den formodede samlever, skal Udbetaling Danmark således foretage en konkret samlet vurdering af, om pensionisten har fælles husførelse med den formodede samlever og derfor ikke skal betragtes som enlig.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 4-24 om hjælpemidler – behandlingsredskaber – kompressionsmaskine – afhjælpning

Principmeddelelsen fastslår, at en kompressionsmaskine både kan være et hjælpemiddel, der bevilges af kommunen, og have karakter af et behandlingsredskab, der udleveres af sundhedssektoren som led i eller fortsættelse af behandling. Om kompressionsmaskinen kan bevilges som et hjælpemiddel afhænger af en konkret og individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke behov brugen af kompressionsmaskinen skal afhjælpe.

En kompressionsmaskine anses for at være et hjælpemiddel, hvis borgeren opfylder betingelserne i servicelovens § 112. Det betyder, at kompressionsmaskinen er et hjælpemiddel, hvis ansøgeren har en varigt nedsat funktionsevne, og kompressionsmaskinen i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Omvendt kan en kompressionsmaskine ikke anses for at være et hjælpemiddel, hvis kompressionsmaskinen udelukkende skal bruges til at forhindre en forværring af funktionsevnen. I disse tilfælde kan genstanden eller redskabet være et behandlingsredskab.

Det forhold, at kompressionsmaskinen også kan forhindre en forværring af ansøgerens funktionsevne eller helbredstilstand, kan ikke i sig selv føre til, at der ikke er tale om et hjælpemiddel. Det afgørende ved vurderingen af, om der er tale om et hjælpemiddel, er, om ansøgeren har en varigt nedsat funktionsevne, og at væsentlighedskriteriet er opfyldt.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-24 om Lov om social pension - helbredstillæg – aftagelige proteser – faste proteser

Principmeddelelsen fastslår, at det er en betingelse for, at der kan ydes udvidet helbredstillæg til betaling af en pensionists udgifter til en tandprotese, at udgiften er nødvendig. Principmeddelelsen fastslår også, at faste tandproteser ikke er selvstændigt omfattet af reglerne om udvidet helbredstillæg, og at det udvidede helbredstillæg til en fast tandprotese derfor beregnes i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig. 

Det betyder, at pensionister, der af forskellige årsager ikke kan benytte en aftagelig tandprotese, og som derfor ikke har et reelt valg mellem en aftagelig tandprotese og en fast tandprotese, kan få bevilget et udvidet helbredstillæg til den faste tandprotese, men alene med det beløb, som pensionisten ville kunne få til den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 2-24 om fordeling af orlov – forældrene bor ikke sammen – øremærket orlov – barselsdagpenge – overdragelse af orlov - tildeling af ekstra uger – særlige situationer – forældrene bor sammen

Ankestyrelsen offentliggjorde i maj 2023 principmeddelelse 7-23. Principmeddelelsen fastlog at orlov med ret til barselsdagpenge for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere som udgangspunkt ligedeles mellem forældrene, når de bor sammen på fødselstidspunktet.

Denne principmeddelelse fastslår, at bor forældrene ikke sammen på fødselstidspunktet, finder udgangspunktet om ligedeling af orlov ikke anvendelse. Omfanget af orlov med ret til barselsdagpenge afhænger da af barnets bopæl og af forældremyndigheden over barnet.

Principmeddelelsen forholder sig også til muligheden for at få tildelt ekstra ugers orlov i særlige situationer, som både kan omhandle forældre, der bor sammen på fødselstidspunktet og forældre der ikke bor sammen.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 1-24 om arbejdsskade – lovens personkreds – befordring til og fra arbejde – tilkaldevagt – rådighedsvagt

Principmeddelelsen fastslår, at skader, der indtræder under befordring til og fra arbejde, er sikret efter arbejdsskadesikringsloven både i de tilfælde, hvor tilskadekomne tilkaldes af arbejdsgiver og i tilfælde, hvor tilskadekomne har rådighedsvagt.

Det er ikke nødvendigvis en betingelse, at tilskadekomne tilkaldes af arbejdsgiver, for at der er tale om en rådighedsvagt. Etablering og indhold af rådighedsvagten, herunder hvad der aktiverer pligten til at møde på arbejde, afhænger af det enkelte ansættelsesforhold. Der kan således godt være aftalt andre forhold end tilkald fra arbejdsgiver, som aktiverer en rådighedsforpligtelse.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 25.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring