Gå til indhold

Sociale links

Artikel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne

Vi vil nu gennemføre praksisundersøgelser i større dialog med kommunerne, gøre mindre brug af kvantitative opgørelser og formidle resultaterne i kortere og mere brugbare rapporter. Praksisundersøgelserne vil fortsat bygge på en juridisk gennemgang af udvalgte sager fra kommunerne.

Artikel: Projekt Praksiskoordinering

Projekt Praksiskoordinering er et tværgående projekt, som handler om at rydde op i gamle principafgørelser, skabe overblik over praksis og forbedre dialogen med underinstanserne.

Artikel: Sådan registrerer vi sagernes udfald

Ankestyrelsen har præciseret de formelle retningslinjer for, hvordan vi registrerer udfaldet af de enkelte afgørelser - stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Det bruger vi til statistik, ligesom vi nu skriver det i afgørelserne.

Artikel: Kortere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen

Et af målene i Ankestyrelsens resultatplan for 2019 er kortere sagsbehandlingstid; i 2022 en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for blandt andet kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Større udbud af læringsaktiviteter til kommunerne

Ankestyrelsen tilbyder nu kurser inden for alle vores fagområder til kommunerne og andre interessenter. Undervisningen bygger på den særlige og specialiserede viden, Ankestyrelsens har gennem de mange sager, vi behandler hvert år.

Artikel: Flere betalingskurser

I 2015 startede vi så småt med at tilbyde betalingskurser. De blev hurtigt fyldt, og antallet af kurser er steget kraftigt i 2016. I 2017 kommer der endnu flere.

Artikel: Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager, hvor kommuner har taget stilling til borgeres behov for enten borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til at ansætte hjælpere. I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse.

Artikel: Indsats for mennesker med handicap

Ankestyrelsen er en del af indsatsen mod diskrimination af mennesker med handicap. Vi har blandt andet lavet to større undersøgelser og senest startet en formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder.

Artikel: Mere viden om plejefamilier

Ankestyrelsen har undersøgt plejefamiliers baggrund og vilkår. Det skal hjælpe Børne- og Socialministeriet med at udvikle plejefamilieområdet.

Undersøgelser

Artikler om undersøgelser fra Nyt fra Ankestyrelsen.

September 2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om flere af Ankestyrelsens nye undersøgelser på området, blandt andet om kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg samt om kommunernes brug af børnehuse i sager om børneovergreb. Du kan også finde vores undersøgelse om udfordringerne ved, at anbringelsessteder ikke har adgang til børns it-platforme. Herudover kan du desuden læse om det nye Børnesagsbarometer for 2023. Vi ønsker dig god læselyst.

September 2023

I ’Nyt om Social’ finder du en række af artikler, undersøgelser og nyheder på socialområdet, som kan give dig et overblik over, hvad Ankestyrelsen her har arbejdet med det seneste stykke tid. Du kan blandt andet læse om øremærket barsel i forbindelse med ligedelingen af orlov mellem forældrene. Emnet er beskrevet i en principmeddelelse, en artikel og en kommentar fra Ankechefen. Herudover kan du finde principmeddelelser om retten til tidlig pension, tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af nærtstående, ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand samt botilbuds opsigelser af aftaler om placering af borgere. Til sidst kan du også læse en ny undersøgelse om kommuners udfordringer med sagsbehandlingsregler på socialområdet. God læselyst!

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring