Sociale links

Koderegistrering
Vi laver statistik på vores afgørelser, og derfor registrerer vi resultatet af hver enkelt afgørelse – det er det, vi kalder at koderegistrere
Flere udfald
Vi har eksempler på, at vi under ét sagsemne og -nummer afgør flere delelementer med forskelligt resultat. Et delelement kan blive stadfæstet og et andet ændret i den samme afgørelse.
Anden lovbestemmelse spiller ind
Vi har sager, hvor underinstansens afgørelse involverer en anden lovbestemmelse, som underinstansen ikke nødvendigvis har brugt i sin behandling.
Pjece om godkendelsesrammen
Den generelle godkendelsesramme gælder, hvis du har søgt om godkendelse som adoptant efter 1. januar 2016.
Udtalelse fra FN’s Racediskriminationskomité
Task Force
Vi deltager i Task Force-forløb for kommunerne.
Andre myndigheder og organisationer
Oversigt over relevante hjemmesider på området.
Nyhedsbrev nr. 7 / 2017
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af otte udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017.
Nyhedsbrev marts 2019
Artikler om Beskæftigelse
Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Adoption
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om adoption
Artikel:Surrogatmoderskab – en usikker affære
Når en graviditet sker på anden måde end ved et seksuelt forhold, opstår der ofte særlige spørgsmål om, hvem der er barnets retlige forældre – om det er de genetiske forældre eller de sociale forældre. Et surrogatmoderskab kan derfor have indvirkning på barnets retsstilling.
Artikel:Kommunerne bruger sjældent lokalt fastsatte serviceniveauer i sagsbehandlingen
Ankestyrelsens nye praksisundersøgelse viser, at selvom kommunerne har fastsat lokale serviceniveauer, bliver de sjældent brugt i sagsbehandlingen. Dér hvor kommunerne bruger serviceniveauer, henviser de i størstedelen af sagerne ikke til disse i begrundelsen for afgørelsen. Det er også sjældent, at borgerne bliver orienteret om kommunens serviceniveauer – også selvom de er brugt i begrundelsen for en afgørelse.
Artikel:Bedre samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne i særligt konfliktfyldte sager
Et systematiseret samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne er vigtigt for børn og forældre i de såkaldt særligt konfliktfylde sager – f.eks. svære samværssager eller sager om forældremyndighed og bopæl. Ankestyrelsen hjælper samarbejdet på vej med en ”køreplan” for sagsbehandlere, der behandler en sag, hvor både Statsforvaltningen og kommunen er inddraget. Køreplanen er tænkt som et praktisk arbejdsredskab for sagsbehandlerne.
Organisation
Læs artikler om Nyt fra Ankestyrelsen om organisation
Ægteskab og skilsmisse
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om ægteskab og skilsmisse
Familieydelser og bidrag
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om familieydelser og bidrag
Artikel: Børnebidragsområdet er blevet forenklet og effektiviseret
De tidligere fem Statsforvaltninger blev den 1. juli 2013 sammenlagt til én myndighed. Samtidig blev der gennemført regelforenklinger på det familieretlige område og omkostningsdækkende egenbetaling i visse familieretlige sager. I den politiske aftale indgik også yderligere regelforenklinger og effektiviseringer på Statsforvaltningens forskellige faglige områder. De er nu gennemført ved både en lovændring og af administrative forskrifter og praksis på børnebidragsområdet.
Artikel: Ankestyrelsen ændrer praksis: Børnebidrag skal kun medregnes, hvis det betales
Det har hidtil været praksis, at udgiften til et børnebidrag er blevet medregnet, når en borgers rådighedsbeløb skulle beregnes – uanset om beløbet blev betalt eller ej. Den praksis ændrer en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.
Artikel: Ikke gebyr for ansøgning om børnebidrag
Der skal ikke betales gebyr, når der bliver søgt om børnebidrag efter hjemgivelsen af et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, og hvor kommunen har været indtrådt i retten til børnebidraget.
Artikel:100-års-eftersyn af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold
I slutningen af januar 2015 udgav Retsvirknings-lovsudvalget sin betænkning ”ægtefællers økonomiske forhold”. Den handler blandt andet om, hvordan ægtefæller deler formuen ved separation, skilsmisse og død. Udvalget foreslår for eksempel, at der skal skelnes mellem kortere- og længerevarende ægteskaber, og at arv og gaver til den ene ægtefælle ikke skal indgå i delingen.
Artikler: Børnegrupper for adopterede
Ankestyrelsen tilbyder rådgivning og undervisning til adoptivfamilier. Nu er vi klar med et tilbud, som, så vidt vi ved, er det første af sin art: Samtalegrupper for adopterede børn.
Artikel: Børnegrupper for adopterede børn er en succes
Ankestyrelsen har i 2015 startet et helt nyt tilbud til adopterede børn: Samtalegrupper, hvor børn og unge lærer sig selv og ligesindede at kende med hjælp fra to adoptionskonsulenter. De første erfaringer er meget positive.
Artikel: Foreløbige afgørelser om anbringelse af nyfødte børn uden samtykke
En række betingelser skal være opfyldt, før nyfødte børn kan anbringes uden for hjemmet uden samtykke.
Adoptionsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om adoptionsnævnet
Artikel: Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner
Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.
Artikel: Ankestyrelsen hjemviser flere sager om støtte til køb af bil
Nogle kommuner har fortalt os, at de synes, vi stiller større krav til oplysningen af sager om støtte til køb af bil end tidligere. Derfor har vi gennemgået statistikken for de seneste par år.
Artikel: 20 principafgørelser samlet i 1
Ankestyrelsen er begyndt at arbejde med nogle af vores principafgørelser på en ny måde. Det gælder særligt på det specialiserede socialområde, hvor en ny principafgørelse om muligheden for dækning af merudgifter til bil er den første af sin art.
Sagsbehandlingstider
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstider
Artikel:Ny antidiskriminationsenhed skal kortlægge, oplyse og koordinere
Antidiskriminationsenheden er sat i verden for at arbejde med at mindske diskrimination på grund af etnicitet og handikap.
Viser 1-30 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013