Sociale links

Foreløbige afgørelser om anbringelse af nyfødte børn uden samtykke
En række betingelser skal være opfyldt, før nyfødte børn kan anbringes uden for hjemmet uden samtykke.
Artikel: Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner
Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.
Pjece om den nye godkendelsesramme
Her kan du læse om den nye ramme for godkendelsen som adoptant.
Vejledning og formidling
En af Ankestyrelsens opgaver er at vejlede og formidle faglig viden.
Psykolognævnets behandling af konkrete henvendelser
Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans.
Klager over sundhedsfaglig virksomhed
Praktisk arbejde
Privatpraktiserende
Supervision
Links til øvrige myndigheder og organisationer
Artikel: Gensidig forsørgelsespligt – afgørelsen skal meddeles begge parter
Når kommunen skal undersøge, om to borgere er samlevende, er det meningen, at den skal følge en bestemt rækkefølge i sagsoplysningen. Det beror på en konkret vurdering, om manglende partshøring medfører ugyldighed. Desuden skal kommunen meddele afgørelsen individuelt til begge parter. Det fremgår af to nye principafgørelser fra Ankestyrelsen.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2015
Ligebehandlingsnævnet har i august truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2015
Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.
Nyhedsbrev Nr. 7 / 2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af otte udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017.
Artikel:Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode
Kommunen kan som udgangspunkt ikke tidsbegrænse en bevilling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Borgeren har som udgangspunkt også ret til en afviklingsperiode, når kommunen stopper hjælpen.
Henstilling vedrørende vurdering af ansøgeres fysiske helbred – blod i urinen, den 31. august 2015
Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption, Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 31. august 2015. På baggrund af en henvendelse fra Samrådet samt de officielle guidelines på området har Adoptionsnævnet udarbejdet nedenstående retningslinjer for vurdering af ansøgeres fysiske helbred, når der er fundet blod urinen.
Sagsbehandlingstider for kommunale sager
Ankestyrelsen behandler cirka 26.000 klager på det kommunale område om året.
Nyhedsbrev Nr. 7/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i juli og august måned 2015 truffet 46 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger er en uafhængig klageinstans.
Klage til nævnet
Nævnet behandler klager over afgørelser på en række områder. Det er blandt andet afgørelser fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Særligt om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse
Mange af nævnets sager handler om det særlige tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Autorisation som psykolog
Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog
Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Egenterapi
Dokumentation for den praktiske uddannelse
Privat praksis/følordning
Supervision
Egenterapi
Find en autoriseret psykolog
Her kan du søge i Psykolognævnets database over autoriserede psykologer.
Viser 1-30 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013