Sociale links

Foreløbige afgørelser om anbringelse af nyfødte børn uden samtykke
En række betingelser skal være opfyldt, før nyfødte børn kan anbringes uden for hjemmet uden samtykke.
Artikel: Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner
Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.
Pjece om den nye godkendelsesramme
Her kan du læse om den nye ramme for godkendelsen som adoptant.
Vejledning og formidling
En af Ankestyrelsens opgaver er at vejlede og formidle faglig viden.
Psykolognævnets behandling af konkrete henvendelser
Psykolognævnet er en tilsynsmyndighed og ikke en klageinstans.
Klager over sundhedsfaglig virksomhed
Links til øvrige myndigheder og organisationer
Artikel: Gensidig forsørgelsespligt – afgørelsen skal meddeles begge parter
Når kommunen skal undersøge, om to borgere er samlevende, er det meningen, at den skal følge en bestemt rækkefølge i sagsoplysningen. Det beror på en konkret vurdering, om manglende partshøring medfører ugyldighed. Desuden skal kommunen meddele afgørelsen individuelt til begge parter. Det fremgår af to nye principafgørelser fra Ankestyrelsen.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2015
Ligebehandlingsnævnet har i august truffet afgørelse i 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2015
Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.
Nyhedsbrev Nr. 7 / 2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af otte udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017.
Artikel:Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode
Kommunen kan som udgangspunkt ikke tidsbegrænse en bevilling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Borgeren har som udgangspunkt også ret til en afviklingsperiode, når kommunen stopper hjælpen.
Henstilling vedrørende vurdering af ansøgeres fysiske helbred – blod i urinen, den 31. august 2015
Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption, Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 31. august 2015. På baggrund af en henvendelse fra Samrådet samt de officielle guidelines på området har Adoptionsnævnet udarbejdet nedenstående retningslinjer for vurdering af ansøgeres fysiske helbred, når der er fundet blod urinen.
Sagsbehandlingstider for kommunale sager
Ankestyrelsen behandler cirka 26.000 klager på det kommunale område om året.
Nyhedsbrev Nr. 7/2015 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet har i juli og august måned 2015 truffet 46 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse
Om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger er en uafhængig klageinstans.
Klage til nævnet
Nævnet behandler klager over afgørelser på en række områder. Det er blandt andet afgørelser fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Særligt om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse
Mange af nævnets sager handler om det særlige tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog
Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Find en autoriseret psykolog
Her kan du søge i Psykolognævnets database over autoriserede psykologer.
Artikel: Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?
En psykisk skade kan anerkendes som en ulykke, hvis der i forbindelse med arbejdet sker en personskade som følge af en hændelse eller påvirkning. Påvirkningen kan vare i op til fem dage. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen. Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade.
Artikel: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste regnes som indtægt
En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp ikke en formue, men en indtægt.
Artikel: To principafgørelser skal ensrette kommunernes praksis om feriegodtgørelse
Det handler om, hvordan feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen.
Artikel: Børn og unge-udvalgene får større kompetence
Det gælder i sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke. Kompetencen til at afgøre selve ændringen af anbringelsesstedet er nu flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2015
Ligebehandlingsnævnet har i maj truffet afgørelse i 19 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.
Autoriserede psykologers pligter
Autoriserede psykologer har efter psykologlovens bestemmelser følgende pligter i den faglige virksomhed som autoriseret psykolog:
Psykolognævnets tilsynsområder
Psykolognævnet fører tilsyn med alle autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet.
Generelt om autoriserede psykologers professionelle rolle
Autoriserede psykologer skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke som autoriserede psykologer.
Viser 1-30 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013