Gå til indhold

Nyhedsbrev 4/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 25. april 2023. To afgørelser er om det psykiske arbejdsmiljø på henholdsvis et botilbud og på en skole. En afgørelse handler om sikkerhed i arbejdet med en elevator og den sidste sag handler om forsvarlig brug af en langvirker i et bageri.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at botilbuddet straks skulle sikre, at arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og udført, så faren for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til virksomhedens knive eller andre genstande, der kunne anvendes som våben, var effektivt forebygget

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet på botilbuddet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 Nævnet vurderede, at risikoen for vold under arbejdet med beboere med psykiatriske diagnoser, behandlingsdomme og eventuel misbrug, ikke var forebygget tilstrækkeligt i relation til beboeres adgang til knive og andre genstande, der kunne anvendes som våben.

Nævnet lagde vægt på, at målgruppen for botilbuddet var borgere med psykiatriske problemstillinger som skizofreni, personlighedsforstyrrelse, angst, svær depression, selvdestruktiv og selvskadende adfærd, forandret virkelighedsopfattelse og bipolar affektiv sindslidelse.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at nogle af disse beboere havde behandlingsdomme for vold, nogle beboere havde et misbrug, og nogle var i misbrugsbehandling.

Nævnet lagde dertil vægt på, at der er fri adgang til skarpe knive og andre spidse genstande i det fælles køkken.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn, og kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdet med undervisning af elever i indskolingen blev planlagt, tilrettelagt og udført, så risikoen for vold var effektivt forebygget

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der på tilsynstidspunktet var risiko for vold i forbindelse med arbejdet med undervisning af elever i indskolingen, og at den risiko for arbejdsrelateret vold ikke var tilstrækkeligt forebygget.

Nævnet vurderede derfor, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at det var oplyst, at eleverne havde fysisk udadreagerende og/eller verbal krænkende eller truende adfærd over for de ansatte. Eleverne var meget sårbare og letpåvirkelige i forhold til forandringer, og havde brug for høj grad af struktur og forudsigelighed i hverdagen.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at de ansatte oplyste, at de inden for det sidste år havde været udsat for fysisk udadreagerende adfærd fra elever i form af slag, spark, riv, spyt, hiv i hår og halskæder, kasten med ting m.m. 

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn, og kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at standse arbejdet stående på trapperepos på 1. sal i døråbningen til elevatorskakt, indtil der var truffet foranstaltninger, der effektivt sikrede den ansatte mod nedstyrtning

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med installation af ny elevator i ejendom på en byggeplads på tilsynstidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede desuden, at der var en betydelig og overhængende fare for virksomhedens ansattes sikkerhed, hvorfor der var grundlag for at standse arbejdet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget konstaterede, at en ansat stod i døråbningen helt ude ved kanten til elevatorskakten på 1. sal, i en højde på ca. fire meter over bunden af elevatorskakten. Elevatordøren var åbnet helt, og den ansatte stod og kiggede op i skakten, uden at der var opsat nogen form for sikring mod nedstyrtning. 

Nævnet lagde desuden vægt på, at elevatorstolen var på etagerne over den ansatte.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn, og kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at træffe effektive foranstaltninger, der sikrer forsvarlig brug af langvirker i et bageri, så det ikke var muligt at komme i kontakt med farlige, roterende dele, var ugyldig

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynets påbud, om at træffe effektive foranstaltninger, der sikrede forsvarlig brug af langvirker af mærket SINMAG model SM 380 i bageriet, så det ikke var muligt at komme i kontakt med farlige, roterende dele, vedrørte selve indretningen og konstruktionen af langvirkeren.

Nævnet fandt på denne baggrund, at der ikke var hjemmel til at afgive et sådant påbud efter arbejdsmiljøloven.

Nævnet lagde vægt på, at langvirkeren er en CE-mærket maskine, hvorfor der er en formodning for, at den i sin helhed opfylder de væsentligste sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til indretning af maskinen efter arbejdsmiljøreglerne.

Hvis Arbejdstilsynet finder, at en CE-mærket maskine, som er anvendt i overensstemmelse med dets bestemmelse, alligevel viser sig at frembyde fare for sikkerhed eller sundhed, kan direktøren for Arbejdstilsynet påbyde, at den, der har leveret eller markedsført maskinen, træffer de nødvendige foranstaltninger til afværgelse heraf. Det kan herunder påbydes, at levering eller markedsføring standses og at maskinen tilbagekaldes fra markedet.

Nævnet noterede sig, at Arbejdstilsynets markedsovervågning havde vurderet, at maskinen ikke overholdt maskindirektivet, og tilsynet derfor allerede havde sendt oplysningerne herom til Sikkerhedsstyrelsen.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på seks af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 28.08.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring