Gå til indhold

Nyhedsbrev 3/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 28. marts 2023. To af afgørelserne omhandler det psykiske arbejdsmiljø for henholdsvis jordemødre og plejepersonalet på hospitaler. Det er særligt spørgsmål om stor arbejdsmængde og tidspres. Den tredje afgørelse omhandler kemisk risikovurdering og i den fjerde sag fastslog nævnet, at skum, der indeholder isocyanat, skal erstattes af et mindre farligt produkt, når det er muligt, også selvom der er tale om små mængder.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre, at arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og udført, så stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringede jordemødrenes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt på Fødemodtagelsen og Fødegangen på et hospital

 Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne træffe afgørelse om, hvorvidt arbejdet for jordemødrene på Fødemodtagelsen og Fødegangen på et hospital var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet kunne ikke på grundlag af sagens oplysninger vurdere, om arbejdsmængde og tidspres indebar en risiko for jordemødrenes sikkerhed og sundhed.

Nævnet kunne ikke vurdere, om der var grundlag for at kræve yderligere forebyggende tiltag i forhold til de tiltag, regionen allerede havde iværksat.

Afgørelsen er truffet af et flertal på otte ud af nævnets ni stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at undersøge, om der var problemer i plejepersonalets psykiske arbejdsmiljø på et hospital, herunder om der forekom stor arbejdsmængde og tidspres. Undersøgelsen skulle gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene var sundhedsmæssigt forsvarlige

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne tage stilling til, om der var grundlag for Arbejdstilsynets undersøgelsespåbud.

Afgørelsen er truffet af et flertal på fem ud af nævnets ni stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at udarbejde kemisk risikovurdering for de anvendte faremærkede stoffer og materialer samt for udsættelse for melstøv

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skulle indgå en risikovurdering af de stoffer på arbejdspladsen, der kunne indebære en fare for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at erstatte PU skum, der indeholder isocyanat, med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale på byggepladsen

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at den PU skum med isocyanat, som en af virksomhedens ansatte anvendte på byggepladsen, er et stof, der efter reglerne skal erstattes med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale (substitutionsprincippet).

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 01.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring