Gå til indhold

Nyhedsbrev 8/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 26. september 2023. Afgørelserne handler om arbejdsgivers pligter herunder ved arbejde i højden, brug af punktudsug ved svejsning af fjernvarmerør og substitutionsprincippet om erstatning af fugeskum med isocyanater med et mindre farligt produkt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at anvende kollektive sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdet i højden med omstilling af stillads på byggepladsen, så arbejdet kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt  
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet i højden på byggepladsen ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt. 

Nævnet lagde vægt på, at en ansat arbejdede og færdedes på stilladsets øverste etage ca. 17 meter over terræn uden, at den ansatte var effektivt sikret mod nedstyrtning ved kollektive sikkerhedsforanstaltninger. Der manglede håndliste, der hvor den ansatte arbejdede og færdedes.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at de ansatte var blevet instrueret og havde medbragt opskydeligt rækværk, men at de ikke havde handlet efter instruktionen.

Det kunne ikke føre til et andet resultat. Afgørelser og påbud efter arbejdsmiljøloven gives til virksomheden og arbejdsgiver. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at instruktionen bliver fulgt, og at arbejdet til enhver tid bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det afgørende i sagen var, at arbejdet med at afmontere håndlister på stilladsets øverste etage ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skete derfor en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på 10 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Et mindretal på et af nævnets medlemmer fandt, at det ikke var dokumentret, hvori arbejdsgivers overtrædelse bestod, hvorfor påbuddet skulle være ophævet.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at der ved svejsning af fjernvarmerør i stål blev anvendt procesudsugning, der var egnet til at fjerne svejserøgen på det sted, hvor den blev udviklet 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at svejsning af fjernevarmerør på arbejdsstedet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at den ansatte arbejdede med TIG-svejsning af fjernvarmerør i stål.

 Nævnet lagde herved vægt på, at der ikke blev anvendt procesudsugning til at fjerne svejserøgen under arbejdet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at den ansatte oplyste, at den ansatte anvendt motorværn (turboværn) og ikke tilsluttet punktudsugning, når han stod udenfor og svejsede. Der var ikke medbragt udstyr til punktudsugning.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at fugeskum indeholdende isocyanater blev erstattet med et produkt, der er ufarligt, mindre farligt eller mindre generende 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at den PU skum med isocyanat, som den ansatte anvendte på arbejdsstedet, var et stof, der efter reglerne skulle erstattes med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale (substitutionsprincippet).

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte anvendte Maxi PU 65 skum til at tætne støbeforme. Produktet var faremærket og indeholdte isocyanater (diphenylmethandiisocyanat), der udgjorde en stor risiko for allergi og var klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det ifølge Arbejdstilsynets oplysninger var muligt at udskifte PU skummet med et mindre farligt PU skum, som ikke indeholdte isocyanat, når forholdene var som på tilsynstidspunktet, hvor det var plus 12 grader celsius.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 30.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring