Gå til indhold

Nyhedsbrev 2/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som nævnet traf på sit møde den 28. februar 2023. I de to første sager var der givet undersøgelsespåbud til to botilbud. Det første handlede om, hvorvidt der fandt krænkende handlinger sted. Det andet påbud handlede om at undersøge omfanget af vold og trusler. Den tredje sag handlede om effektiv forebyggelse af risiko for vold i forbindelse med undervisning af elever, og den sidste sag handlede om psykisk førstehjælp.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at undersøge, om der var problemer i det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden som følge af krænkende handlinger.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der var en konkret mistanke om, at der var problemer i det psykiske arbejdsmiljø ved arbejdet for virksomheden, og mistanke om, at krænkende handlinger ikke var forebygget tilstrækkeligt.

Nævnet vurderede, at der var tale om en kompleks problemstilling, hvor det ikke var muligt på det foreliggende grundlag at afdække, om problemerne havde en sådan karakter, at der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Nævnet vurderede desuden, at der var tale om komplekse forhold i det psykiske arbejdsmiljø, hvor der var uenighed om forholdenes karakter og betydning internt i virksomheden.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om at undersøge, om der var problemer i plejepersonalets psykiske arbejdsmiljø som følge af forekomst af vold og trusler.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der var en konkret mistanke om problemer i det psykiske arbejdsmiljø ved arbejdet med pleje af ældre som følge af, at vold og trusler ikke var forebygget tilstrækkeligt. 

Nævnet vurderede desuden, at der var uenighed mellem de ansatte og ledelsen om forholdenes karakter og betydning internt i virksomheden.

 Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget. Det skal virksomheden gøre i forbindelse med arbejdet med undervisning af elever.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der var risiko for vold i forbindelse med arbejdet med undervisning af elever, og at den risiko for vold ikke var tilstrækkeligt forebygget.

Nævnet vurderede derfor, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at virksomheden straks skulle iværksætte nødvendig psykisk førstehjælp efter ulykke med alvorlig legemsbeskadigelse. 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden ved arbejdsulykken ikke havde sikret, at ansatte, som havde været ude for en traumatisk hændelse, fik psykisk førstehjælp.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på fem ud af nævnets ni stemmeberettigede medlemmer. 

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 14.04.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring