Gå til indhold

Nyhedsbrev 7/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 7. september 2023. Afgørelserne handler om alarm i fryserum, rette modtager af påbud om adskillelse af gående og kørende trafik, brug af læssebro og instruktion i overskæring af kabelrør

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at alarm i fryserum kan registreres/høres af personer, der kan komme ansat, der er lukket inde i fryserum, til undsætning.  
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdsstedet på tilsynstidspunktet den 8. februar 2023 ikke var indrettet, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt, da der ikke var etableret et alarmsystem i fryserummet, som på hensigtsmæssig måde advarede om faresituation.

Nævnet lagde vægt på, at der på lageret var et fryserum. Adgang dertil skete gennem to lagerlokaler, der var adskilt fra butikken med aflåselig dør. Der var minus 18 grader i fryserummet.

 Der blev hentet varer i fryserummet om aftenen og natten, hvor ansatte arbejdede alene i butikken. De ansatte satte skraldespand i klemme ved døren eller satte foden bagud for at forhindre, at døren til fryserum gik i.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at fryserummet havde et alarmsystem, som kunne høres i butikken, men at de ansatte arbejdede alene i butikken fra kl. 14.00 til 5.00, og døren til butikken var aflåst fra kl. 21. 

Nævnet fandt endvidere, at alarmen skulle være i selve fryserummet, så der kunne tilkaldes hjælp, uafhængig af om den ansatte havde overfaldsalarmen og/eller telefon med i fryserummet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud om, at virksomheden skulle sikre, at byggepladsens adgangs- og transportveje for gående og kørende trafik blev holdt adskilt, således at det var muligt for virksomhedens ansatte at færdes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Nævnet vurderede, at påbudsteksten efter sit indhold rettede sig mod den virksomhed, der havde pligt til at sørge for sikkerheden ved færdsel på byggepladsen og adgangsveje dertil.

Da modtageren af påbuddet ikke havde forpligtelsen fandt nævnet, at virksomheden ikke var rette modtager af påbuddet, uanset de havde pligt til at sørge for deres egne ansattes sikre færdsel.

Nævnet tillagde det betydning, at Arbejdstilsynet i genvurderingen havde fastholdt, at hjemlen for påbuddet var bestemmelsen i § 47 i bekendtgørelse om bygge- og anlæg.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at virksomhedens læssebroer kun blev anvendt til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, de var egnede til ifølge fabrikantens anvisninger, så anvendelsen var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at læssebroen ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt, da læssebroen lå oven på kassevognens læssebagsmæk, da en ismaskine skulle læsses på kassevognen.

Nævnet vurderede, at læssebroen kun måtte lægges oven på et køretøjs læssebagsmæk, når læssebagsmækken udtrykkeligt var konstrueret til dette formål, og det var kassevognens læssebagsmæk ikke.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at virksomheden skulle sørge for, at de ansatte fik en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion i at udføre arbejdet med overskæring af kabelrør på en farefri måde. 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at de ansatte på ulykkestidspunktet ikke havde modtaget den fornødne instruktion i arbejdet med overskæring af kabelrør på en farefri måde.

Nævnet lagde til grund, at der var sket en ulykke, hvor en ansat under arbejde med overskæring af kabelrør fik elektrisk stød.

Nævnet lagde vægt på, at de ansatte skulle frigrave og overskære et tomt kabelrør i et område, hvor der lå kabelrør med strømførende lavspændingskabler i. De ansatte kom til at save i det strømførende lavspændingskabel.

 Nævnet lagde endvidere vægt på, at en ansat oplyste, at det var første gang, at den ansatte lavede denne specifikke opgave, og at den ansatte ikke havde fået instruktion i at åbne kabelrør med plov/kniv for at undersøge, hvad der eventuelt er i kabelrøret, inden man saver det over. Den ansatte havde på ulykkestidspunktet været ansat hos virksomheden i ca. et halvt år.

 Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 30.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring