Gå til indhold

Nyhedsbreve 2023

Nyhedsbrev 1/2023

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 31. januar 2023. Den første afgørelse handlede om, at projekterende skulle sikre, at der i projekt om armeringsarbejde blev taget hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. Den anden afgørelse handlede om egnet teknisk hjælpemiddel til lodret transport af træplade. Den sidste afgørelse handlede om sikring af placering af stikledning.

Nyhedsbrev 2/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som nævnet traf på sit møde den 28. februar 2023. I de to første sager var der givet undersøgelsespåbud til to botilbud. Det første handlede om, hvorvidt der fandt krænkende handlinger sted. Det andet påbud handlede om at undersøge omfanget af vold og trusler. Den tredje sag handlede om effektiv forebyggelse af risiko for vold i forbindelse med undervisning af elever, og den sidste sag handlede om psykisk førstehjælp.

Nyhedsbrev 3/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 28. marts 2023. To af afgørelserne omhandler det psykiske arbejdsmiljø for henholdsvis jordemødre og plejepersonalet på hospitaler. Det er særligt spørgsmål om stor arbejdsmængde og tidspres. Den tredje afgørelse omhandler kemisk risikovurdering og i den fjerde sag fastslog nævnet, at skum, der indeholder isocyanat, skal erstattes af et mindre farligt produkt, når det er muligt, også selvom der er tale om små mængder.

Nyhedsbrev 4/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 25. april 2023. To afgørelser er om det psykiske arbejdsmiljø på henholdsvis et botilbud og på en skole. En afgørelse handler om sikkerhed i arbejdet med en elevator og den sidste sag handler om forsvarlig brug af en langvirker i et bageri.

Nyhedsbrev 5/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af tre af Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser fra nævnets møde den 30. maj 2023. Sagerne handler om henholdsvis håndtering af gammelt mineraluld, unødig påvirkning fra træstøv, og en elevator uden gyldig inspektionsattest og den certificerede rådgivers pligt til at informere ejeren herom.

Nyhedsbrev 6/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af tre afgørelser, som nævnet traf på sit møde den 27. juni 2023. Sagerne handler om indretning af arbejdspladsen i forhold til træk, højt lydniveau og manglende benplads, arbejde med montage af kabler og nedtagning af rørinstallationer med asbestholdig kiselgur.

Nyhedsbrev 7/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 7. september 2023. Afgørelserne handler om alarm i fryserum, rette modtager af påbud om adskillelse af gående og kørende trafik, brug af læssebro og instruktion i overskæring af kabelrør

Nyhedsbrev 8/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 26. september 2023. Afgørelserne handler om arbejdsgivers pligter herunder ved arbejde i højden, brug af punktudsug ved svejsning af fjernvarmerør og substitutionsprincippet om erstatning af fugeskum med isocyanater med et mindre farligt produkt

Nyhedsbrev 9/2023

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 7. november 2023. Sagerne handler om henholdsvis træk og kulde ved indretning af en kioskafdeling, anvendelse af en kran i forbindelse med løft af containerlåge, og arbejde i en butik med en høj risiko for vold, som ikke var effektivt forebygget.

Nyhedsbrev 10/2023

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 12. december 2023. Sagerne handler om henholdsvis at anvende egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering af sække, der vejede 25 kg., rækkefølgende ved opstilling af en langdrejer, stød fra statisk elektricitet og afforskalling af forme til in situ støbning

Sidst opdateret 02.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring