Gå til indhold

Nyhedsbrev 5/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af tre af Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser fra nævnets møde den 30. maj 2023. Sagerne handler om henholdsvis håndtering af gammelt mineraluld, unødig påvirkning fra træstøv, og en elevator uden gyldig inspektionsattest og den certificerede rådgivers pligt til at informere ejeren herom.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at holde byggepladsen ren ved at sikre, at affald af gammelt mineraluldsisolering blev lagt i egnede affaldsposer eller lignende.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet ikke var tilrettelagt og udført på en sådan måde, at det i videst muligt omfang blev sikret, at personer på arbejdspladsen ikke blev udsat for eller kunne blive udsat for støv fra mineraluld.

Nævnet vurderede, at de ansatte kunne blive udsat for støv fra mineraluld, fordi der lå gammel mineraluld frit tilgængeligt i en bunke uden emballering.

Nævnet lagde vægt på, at der inde i bygningen, som de ansatte var i gang med at rive ned, lå nedtaget, gammel mineraluldsisolering i en bunke. Den gamle mineraluld lå frit tilgængelig i en bunke uden emballering.

Nævnet lagde også vægt på, at der arbejdede to ansatte inde i bygningen omkring bunken af gammel isolering.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om straks at sikre, at ansatte ikke blev udsat for unødig påvirkning fra træstøv under arbejdet med finsliber.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at jeres ansatte på tilsynstidspunktet blev udsat for en unødig påvirkning fra træstøv på byggepladsen, idet luften ikke blev renset effektivt, inden den blev recirkuleret tilbage til arbejdslokalet.

Nævnet vurderede, at påvirkningen var unødig, da det var muligt og rimeligt at undgå recirkulering af luft, der ikke var effektivt renset.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der på arbejdsstedet stod en finsliber, der havde støvopsamling, men den var uden filter.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der lå træstøv på maskinens overflader, og der lå fint træstøv på gulvet langs panelerne, hvor den ansatte var ved at slibe med en manuel proces.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at de ansatte under tilsynsbesøget oplyste, at maskinen blev brugt til at færdigslibning af gulvet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at informere ejeren af elevatoren om manglerne eller uregelmæssighederne ved denne. Hvis mangler eller uregelmæssigheder havde betydning for sikkerheden, skulle den certificerede sagkyndige virksomhed informere ejeren straks. 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at elevatoren opstillet i et trænings- og aktivitetscentret var en godselevator omfattet af bekendtgørelse nr. 461 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Nævnet vurderede desuden, at det var en væsentlig mangel, at der ikke var en gyldig inspektionsattest. Det havde betydning for sikkerheden, at elevatoren ikke var forsynet med en gyldig inspektionsattest. Den certificerede sagkyndige virksomhed skulle have informeret ejeren af elevatoren herom.

Nævnet lagde vægt på, at elevatoren var løftemateriel, som betjente fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, og som bevægede sig langs faste styreskinner. Der var dermed tale om en elevator, som var omfattet af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 17.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring