Gå til indhold

Nyhedsbreve 2021

Nyhedsbrev 1/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet i januar 2021. De tre første afgørelser handler om virksomhedernes ansvar for egne ansatte selvom en anden har ansvaret for stillads, fællesområde eller adgangsvejen mv. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet påbud om etablering af punktudsug til at fjerne sundhedsskadelige svejserøg. I den sidste afgørelse fastholdt nævnet påbud om recirkulering af luft og hjemviste afgørelse om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Nyhedsbrev 2/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser om beskyttelse mod smitte med ny coronavirus. I fire af de fem afgørelser havde Arbejdstilsynet givet påbud om at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med ny coronavirus. I den sidste sag var der givet påbud om at sikre, at der blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet med behandling af patienter med coronavirus blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt .

Nyhedsbrev 3/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første afgørelse handler om krav om etablering af en arbejdsmiljøorganisation. De to øvrige afgørelser handler om at sikre de ansatte mod risiko for vold og trusler under arbejdet i butik. Den ene af sagerne handler om alenearbejde og den anden om en ung under 18 år.

Nyhedsbrev 4/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første afgørelse handler om, at der skal være uhindret adgang til håndvask, når man arbejder med epoxyholdige produkter. Den anden afgørelse handler om, at man ikke må opholde sig under hængende byrder, og den tredje afgørelse handler om, at der ikke var udarbejdet en kemisk risikovurdering som led i APV.

Nyhedsbrev 5/2021

Indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde i maj 2021. Den første sag handler om sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrlig ved opsætning af altaner om vinteren. To sager handler om arbejdsgivers ansvar for egne ansatte. Den fjerde sag handler om at sikre mod risiko for vold, når ansatte arbejder alene på en døgninstitution med anbragte unge med udadreagerende adfærd. Den sidste sag handler om arbejdsgivers ansvar for, at hans ansatte anvender et egnet teknisk hjælpemiddel, selvom den ansatte handler mod given instruktion.

Nyhedsbrev 6/2021

Resumé af fem afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde i juni 2021. Den første sag handler om sonografers arbejde med at skanne gravide, den anden sag handler om krænkende handlinger , den tredje sag handler om flere personers løft af altanbeslag, den fjerde sag handler om at forebygge risiko for vold og trusler om vold og den sidste sag handler om at ansatte, der arbejder med epoxy, skal have adgang til håndvask med rindende, håndvarmt vand.

Nyhedsbrev 7/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde i august 2021. Den første afgørelse handler om, hvem der kan indgå aftale om at fravige reglerne om hviletid på et botilbud. Den anden afgørelse handler om, at unge under 18 år ikke må arbejde efter kl. 22. Den tredje afgørelse handler om brug af flagmand på en byggeplads og den sidste afgørelse handler om transport af fyrværkeri i patruljebil.

Nyhedsbrev 8/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde i september 2021. I den første afgørelse ophævede nævnet en afgørelse om at sikre mod spredning af coronavirus. I den anden afgørelse fastholdt nævnet påbud om at føre effektivt tilsyn med, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på en byggeplads. Den tredje afgørelse handlede om påbud om at sikre mod nedstyrtning ved montage af stillads. Den fjerde afgørelsen handlede om forbud mod at opholde sig under hængende byrder. I den sidste afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at sikre indretningen af et patientkøkken, så de ansatte kunne komme i sikkerhed.

Nyhedsbrev 9/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af seks afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 26. oktober. Det er afgørelser om unødig påvirkning af støv ved slibning af betongulve, det psykiske arbejdsmiljø ved røveri af butik, etablering af en arbejdsmiljøorganisation i en fitness kæde og tre sager om det psykiske arbejdsmiljø i forskellige botilbud, hvor de ansatte udsættes for vold og trusler om vold.

Nyhedsbrev 10/2021

Nyhedsbrevet indeholder seks afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 30. november 2021. I to af afgørelserne fastholdt nævnet, at det er arbejdsgiverens pligt, at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hertil hører en pligt til at sørge for, at de ansatte også rent faktisk udfører arbejdet i overensstemmelse med den tilrettelæggelse, planlægning og instruktion arbejdsgiveren har foretaget. Arbejdsgiveren kan ikke frigøre sig fra sine pligter ved at henvise til, at de ansatte har fået instruktion. Den første af disse afgørelse omhandlede løft af køreplade ved hjælp af kran monteret på lastbil. Den anden handlede om håndtering af pallevarer. I en tredje sag fastholdt nævnet et påbud til en købmand i en franchisekæde om, at han skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation for butikken. De tre sidste afgørelser omhandler ét tilsynsbesøg, hvor der blev givet tre påbud. Et om arbejdets udførelse, et om manglende instruktion og et om manglende effektivt tilsyn.

Sidst opdateret 20.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring