Gå til indhold

Nyhedsbrev 2/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser om beskyttelse mod smitte med ny coronavirus. I fire af de fem afgørelser havde Arbejdstilsynet givet påbud om at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med ny coronavirus. I den sidste sag var der givet påbud om at sikre, at der blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet med behandling af patienter med coronavirus blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt .

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede afgørelse med strakspåbud om at træffe effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med ny coronavirus (Arbejdets udførelse – smitterisiko – corona – lungemedicinsk afdeling – dødsulykke – effektive foranstaltninger – myndighedernes retningslinjer)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der på tilsynstidspunktet ikke var tilstrækkeligt grundlag for strakspåbuddet, idet det ikke var dokumenteret, at ledelsen ikke havde planlagt og tilrettelagt arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at der løbende var implementeret nye tiltag, for at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med ny coronavirus. De nye tiltag fulgte, de på tilsynstidspunktet, gældende sundhedsmæssige retningslinjer.

Herudover havde afdelingen implementeret andre tiltag ud fra et forsigtighedsprincip.

Nævnet lagde også vægt på, at der blev etableret de nødvendige fysiske rammer. Der blev indført retningslinjer for hygiejne og ophold i personalerum, aflysning af fælles morgenmad og af al unødig mødeaktivitet og kurser mv. blandt ansatte. Personaleressourcer blev opnormeret og arbejdsgange blev planlagt og tilrettelagt under hensyntagen til forholdsreglerne.

Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynets strakspåbud skulle fastholdes, idet Arbejdstilsynet havde dokumenteret, at virksomheden ikke havde truffet tilstrækkeligt effektive foranstaltninger mod den store risiko for smitte på afsnittet. De ansatte havde ikke tilstrækkelig mulighed for at holde afstand, bl.a. på gangene og lagde derudover vægt på, at der ikke var etableret sluser til isolationsstuerne. Det høje antal smittede personaler underbyggede endvidere Arbejdstilsynets vurdering.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakpåbud om at sikre, at der blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet med behandling af patienter med coronavirus blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (Arbejdets udførelse - smitterisiko - corona - lungemedicinsk afdeling -utilstrækkeligt tilsyn)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der på tilsynstidspunktet ikke blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet på afdelingen, der behandlede patienter med ny coronavirus, blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at opgaven med at sikre, at de mange og skiftende instruktioner om håndtering af smitte med ny coronavirus blev overholdt, ikke var formaliseret og ikke var en udspecificeret arbejdsopgave for den ansvarshavende.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke blev ført effektivt tilsyn med, om de ansatte ved udførelsen af deres arbejde havde mulighed for og faktisk fulgte og udførte arbejdet i henhold til den instruktion, de havde fået.

Nævnet lagde desuden vægt på, at mere end 60 procent af de ansatte på afdelingen havde været testet positiv for coronavirus, hvilket var en væsentlig højere smitteprocent, end hvad man kunne forvente, henset til de iværksatte foranstaltninger til at imødegå mulighed for smitte.

 Nævnet bemærkede, at det er ledelsens ansvar at sikre, at arbejdet udføres på en forsvarlig måde. Ledelsen skal spørge ind til og besigtige, at de ansatte rent faktisk udfører arbejdet på en forsvarlig måde og føre kontrol med at planlagte foranstaltninger er egnede og mulige at bruge.

 Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdsmiljøloven ikke indeholder hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forebyggelse af generel risiko for sygdomssmitte i samfundet, hvorfor påbuddet skulle ophæves.

Mindretallet fandt endvidere, at det konkrete arbejde ikke indebar en arbejdsbetinget erhvervsmæssig smitterisiko i henhold til § 13, nr. 4. Der kunne ikke afgives påbud eller på anden måde sanktioneres på grund af manglende overholdelse af anbefalinger.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakpåbud om at træffe effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med coronavirus (arbejdets udførelse – corona – effektive foranstaltninger – rengøring – berøring af kontaktflader – headset – butik)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt, så det kunne udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med coronavirus.

Nævnet vurderede, at virksomheden ikke havde truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod smitterisikoen. Virksomheden havde hverken overholdt de dagældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om hyppig rengøring af kontaktflader eller virksomhedens egne interne retningslinjer herom.

Nævnet lagde vægt på, at der var flere kontaktflader, som blev berørt af flere ansatte.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at kontaktfladerne ikke blev aftørret dagligt, og at virksomhedens procedurer for rengøring og aftørring af fælles kontaktflader ikke blev fulgt.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der var opsat en bøjle med headset, som blev brugt af de ansatte til intern kommunikation. Headsettene blev ikke rengjort af de ansatte før eller efter brug, og der var ikke placeret håndsprit eller lignende ved bøjlen med headset.

Nævnet lagde til grund, at der på tilsynstidspunktet var udbrud af coronavirus i Danmark. Nævnet lagde også til grund, at overførsel af coronavirus sker via dråbesmitte og kontaktsmitte, og at virusset betragtes som meget smittefarlig.

Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdsmiljøloven ikke indeholder hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forebyggelse af generel risiko for sygdomssmitte i samfundet, hvorfor påbuddet skulle ophæves.

Mindretallet fandt endvidere, at det konkrete arbejde ikke indebar en arbejdsbetinget erhvervsmæssig smitterisiko i henhold til § 13, nr. 4. Der kunne ikke afgives påbud eller på anden måde sanktioneres på grund af manglende overholdelse af anbefalinger.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse uden handlepligt om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om at træffe effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med ny coronavirus (Arbejdets udførelse - corona - effektive foranstaltninger - ansigt-til-ansigt kontakt - plejeopgaver - aerosoldannende – værnemidler)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der ikke var truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus.

Nævnet vurderede, at der var risiko for, at de ansatte ved arbejdet med madning og pleje af beboere med hyppig tæt ansigt-til-ansigt kontakt uden brug af værnemidler blev udsat for risiko for smitte med ny coronavirus.

Nævnet lagde vægt på, at de ansatte dagligt udførte arbejdsopgaver i tæt ansigt-til-ansigt kontakt med beboerne.

Nævnet lagde også vægt på oplysningen om, at de ansatte udførte de nævnte plejeopgaver uden brug af personlige værnemidler i form af mundbind, visir eller lignende.

Nævnet lagde til grund, at der på tilsynstidspunktet var udbrud af coronavirus i Danmark, og at overførsel af coronavirus sker via dråbesmitte og kontaktsmitte. Virus betragtes som meget smittefarlig.

Nævnet bemærkede, at der var tale om arbejdsprocesser med risiko for stænk og sprøjt mod ansigtet, hvor man efter de generelle retningslinjer burde anvende visir eller maske. Det var særligt relevant ved ansigt-til- ansigt kontakt af over 15 minutters varighed. 

Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdsmiljøloven ikke indeholder hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forebyggelse af generel risiko for sygdomssmitte i samfundet, hvorfor påbuddet skulle ophæves.

Mindretallet fandt endvidere, at det konkrete arbejde ikke indebar en arbejdsbetinget erhvervsmæssig smitterisiko iht. § 13, nr. 4. Der kunne ikke afgives påbud eller på anden måde sanktioneres på grund af manglende overholdelse af anbefalinger.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakpåbud om at træffe effektive foranstaltninger mod risikoen for smitte med ny coronavirus (Arbejdets udførelse - effektive foranstaltninger - værnemidler - transport af passagerer – buschauffør)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der ikke var truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus ved arbejdet med transport af passagerer.

Nævnet vurderede, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt, så det kunne udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet det under arbejdet ikke var muligt at holde en tilstrækkelig afstand til passagerne.

Nævnet lagde vægt på, at der ved indstigning foran i busserne var risiko for dråbesmitte fra passagerne til chaufføren. Passagererne kunne ved indstigning foran i bussen komme tæt på chaufføren i en afstand af ca. 40-50 cm.

Nævnet lagde også vægt på, at virksomheden ikke havde iværksat effektive foranstaltninger for at undgå risikoen for sygdomssmitte, samt at der kun var en enkelt chauffør, som anvendte værnemidler.

Nævnet lagde til grund, at der på tilsynstidspunktet var udbrud af coronavirus i Danmark.

Nævnet inddrog i sin vurdering af sagen sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger som fortolkningsbidrag i forhold til, hvilke foranstaltninger, der anses for effektive for at undgå smitte med coronavirus.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 30.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring