Gå til indhold

Nyhedsbreve 2020

Her finder du Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve udgivet i 2020.
Nyhedsbrev 1/2020

Resuméer af fire udvalgte afgørelser om ergonomi ved løft af køkkenskabe hos kunder, anvendelse af en arbejdsplatform som elevator på en byggeplads, risiko for ulykke fra elektrisk strøm og nedstyrtning fra stillads på en byggeplads

Nyhedsbrev 2/2020

Resuméer af fem udvalgte afgørelser om manuel håndtering af gulvvaskemaskine, sikre ansatte mod udsættelse for PCB holdigt støv, maskinanlæg der skulle være bragt til standsning og effektivt sikret mod igangsætning inden service blev udført, løft af varer på lager og afslag på arbejdstilladelse til barn under 13 år.

Nyhedsbrev 3/2020

I nyhedsbrevet er der tre afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første handler om, at bygherren under sin projektering i det udsendte udbudsmateriale, ikke havde udarbejdet en fyldestgørende tidsplan i plan for sikkerhed og sundhed for projektet. I den anden afgørelse fik virksomheden et påbud om at anmelde en arbejdsulykke, hvor en ansat var udsat for et fysisk overgreb fra en medejer. Den tredje afgørelse fik virksomheden et strakspåbud om at sikre, at arbejde i et laboratorium kunne udføres, så hudkontakt med epoxyholdige produkter kunne undgås.

Nyhedsbrev 4/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire af Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser. I den første afgørelse ophævede nævnet et påbud om unødige fysiske belastning i arbejdet med at ranke varebure. Den anden afgørelse omhandlede ansvar for at renholde fællesområderne på en byggeplads. I den tredje afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet med nedtagning af et stillads. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet et strakspåbud om, at en lift kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, den er egnet til.

Nyhedsbrev 5/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet. I den første afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed i forbindelse med væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed. Den anden afgørelse handlede om at forebygge risiko for vold og trusler ved alene arbejde i et botilbud. Ved den tredje afgørelse fastholdt nævnet et strakspåbud om at anvende et egnet teknisk hjælpemiddel til at nedtage betonaltaner. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at sikre arbejdsprocessen under anvendelse af methyledchlorid.

Nyhedsbrev 6/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet. Den første sag handler om fejlretning af paller på et transportbånd. Den anden sag handler om arbejde på eller nær ved installationer under spænding, I den tredje sag fastholdt nævnet en afgørelse om at standse arbejdet langs en udgravning og i den fjerde sag skulle ansatte sikre mod at blive udsat for asbeststøv i forbindelse med skæring af eksisterende rørføring isoleret med kiselgur.

Nyhedsbrev 7/2020

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet. Afgørelserne handler om montage af en æggebakkeløfter, opstilling af tavlevogne ved opsamling af tabt gods, og at en APV skulle indeholde en vurdering af de farlige stoffer og materialer i virksomheden (kemisk risikovurdering).

Nyhedsbrev 8/2020

Resumé af tre afgørelser som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet . Den første handler om automatisk udløsning af påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed, når en virksomhed har fået fem påbud eller flere. Den anden handler om passende instruktion af indlejede ansatte, og den tredje handler om standsning af arbejde med opsætning af spærkonstruktioner, indtil der var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger.

Nyhedsbrev 9/2020

Resumé af fem afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet. I den første afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at foretage en konstruktionsberegning for stillads på en byggeplads. Den anden sag handlede om hånd- og armvibrationer i et sundhedsskadeligt omfang. I den tredje afgørelse skulle unge tælle med i forhold til krav om etablering af en arbejdsmiljøorganisation. I den fjerde sag ophævede nævnet et undersøgelsespåbud til en virksomhed om at skulle beregne og dokumentere molvægten af epoxyindholdet i et produkt, og i den sidste sag fastholdt nævnet et påbud om at forebygge risiko for vold og trusler om vold i arbejdet.

Sidst opdateret 07.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring