Gå til indhold

Nyhedsbrev 5/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet. I den første afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed i forbindelse med væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed. Den anden afgørelse handlede om at forebygge risiko for vold og trusler ved alene arbejde i et botilbud. Ved den tredje afgørelse fastholdt nævnet et strakspåbud om at anvende et egnet teknisk hjælpemiddel til at nedtage betonaltaner. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at sikre arbejdsprocessen under anvendelse af methyledchlorid.

Fastholdelse af påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet i forhold til byggepladsen til at bistå virksomheden med at forebygge, at overtrædelsen om væsentlige mangler ved skriftlig plan for sikkerhed og sundhed skulle gentage sig

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden som bygherre skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at forebygge, at overtrædelsen om mangler ved skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS) kunne gentage sig.

Nævnet vurderede, at manglerne i planen for sikkerhed og sundhed var væsentlige.

Nævnet vurderede endvidere, at der kunne være en sammenhæng mellem manglerne i PSS’en og de konstaterede arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne på byggepladsen.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg på byggepladsen konstaterede, at der blev udført arbejde med en mobilkran, der blev anvendt til at hejse betonelementer. Kranarbejdet foregik hen over et fællesområde, hvor der færdedes personer fra flere virksomheder. Fællesområdet var ikke afspærret under kraningen.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede mangler i PSS, da der hverken var indtegnet kran på byggepladstegningen eller svingområder/radius ind på byggepladstegningen, ligesom der ikke var markeret et område for kranarbejde.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Fastholdelse af påbud – med en præcisering - at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med alene arbejde hos virksomheden i situationer, hvor de ansatte var uden mulighed for at få hurtig og effektiv hjælp

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med beboere på et botilbud, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at beboernes diagnoser og adfærd indebar en høj grad af uforudsigelighed, der kunne medføre en særlig fare for de ansatte ved alenearbejde.

Nævnet vurderede derved, at der var risiko for, at de oplyste forhold med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold og trusler om vold under alenearbejdet, kunne have indvirkning på de ansattes fysiske og psykiske sundhed på kort eller lang sigt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg på arbejdsstedet, blev oplyst, at de ansatte arbejdede med beboere, som led af alvorlig psykisk sygdom, herunder paranoid skizofreni.

Nævnet lagde videre vægt på, at Arbejdstilsynet blev oplyst, at der gennem den seneste tid havde været flere eksempler på, at de ansatte havde arbejdet alene på botilbuddet. Alenearbejdet kunne have en varighed mellem 10 minutter til nogle timer, både sen eftermiddag/aften og nat. De ansatte anvendte mobiltelefoner eller walkie talkies, når de skulle have fat på hinanden.

Nævnet lagde videre vægt på, at Arbejdstilsynet blev oplyst, at de ansatte kunne blive udsat for trusler, herunder, at en af beboerne kunne få impulser om at udøve vold og sige, at han havde lyst til at slå folk og slå ihjel, samt at en beboer kunne råbe, true og skrige, fx "idioter", "fuck jer", "I kommer til at fortryde det".

Nævnet lagde tillige vægt på, at Arbejdstilsynet blev oplyst, at nogle af beboerne havde behandlingsdomme for personfarlig kriminalitet, og at en af beboerne havde en historik med sig fra tidligere bosteder med vold og trusler mod ansatte og andre beboere.

Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt til, at der kunne træffes afgørelse med påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med alenearbejdet.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at der blev anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel til nedtagning af betonaltaner på byggepladsen, så risiko for at ramme stilladset under arbejdet kunne undgås

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der på tilsynstidspunktet ikke blev anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel til nedtagning af betonaltaner.

Nævnet vurderede, at der ved at anvende en grab monteret på en lastbilkran var betydelig fare for, at en ansat kunne styrte ned fra stilladset og pådrage sig knoglebrud eller alvorlige livstruende skader.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at virksomheden ved arbejde med nedtagning af nogle ældre altaner anvendte en grab, der var monteret på en lastbilkran.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at skadelidte stod i umiddelbar nærhed af grabben, da ulykken skete.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdsprocessen under anvendelse af kræftstoffet methylenchlorid (dichlormethan) (> 0,1%) på arbejdsstedet Z kun foregår i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne, så enhver påvirkning herfra udelukkes. Fastholdelse af påbud om, at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå virksomheden med at efterkomme påbuddet og med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer

Påbud om arbejdsprocessen

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at den ansatte blev udsat for kræftfremkaldende stoffer i form af methylenchlorid.

Nævnet vurderede, at arbejdsprocessen med stoffet methylenchlorid på tilsynstidspunktet ikke foregik forskriftsmæssigt i et lukket anlæg eller på anden måde, der hindrede frigørelse af stoffet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der i virksomhedens laboratorium, hvor der arbejdede en ansat, blev anvendt methylenchlorid i ren form (ca. 95 %) ved analyse af asfalt/bitumen i en såkaldt analysator, og at methylenchlorid anses for at være kræftfremkaldende.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at anvendelse af methylenchlorid ikke foregik i et lukket anlæg, idet Arbejdstilsynet konstaterede, at der foregik åben håndtering af stoffet under aftapning, transport, hældning og aftapning fra analysatoren.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Nævnet vurderede, at der var grundlag for Arbejdstilsynets påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da der var tale om et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der var svært at løse.

Nævnet lagde herved vægt på, at der var en ansat, der arbejdede med kræftfremkaldende stoffer og materialer, hvor der er krav om lukkede anlæg, men hvor arbejdet foregik uden for sådanne anlæg.

Nævnet lægger hertil vægt på, at virksomheden ikke inden for det seneste år havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kunne overføres.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 18.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring