Gå til indhold

Nyhedsbrev 2/2020

Resuméer af fem udvalgte afgørelser om manuel håndtering af gulvvaskemaskine, sikre ansatte mod udsættelse for PCB holdigt støv, maskinanlæg der skulle være bragt til standsning og effektivt sikret mod igangsætning inden service blev udført, løft af varer på lager og afslag på arbejdstilladelse til barn under 13 år.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge ulykkesrisiko ved manuel håndtering af gulvvaskemaskine på trappe på arbejdsstedet, så arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt . Arbejdsgiveren var ansvarlig for arbejdets udførelse.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden var rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at skadelidte udførte arbejde for virksomheden som praktikant. Skadelidtes arbejde var at rydde op på virksomhedens lageret.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med at rydde op på lageret hos virksomheden, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt på ulykkestidspunktet.

Nævnet vurderede, at den manuelle håndtering ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på grund af byrdens vægt og håndterbarhed.

Nævnet lagde vægt på, at en praktikant hos virksomheden, i forbindelse med sit arbejde med oprydning på virksomhedens lager, på ulykkestidspunktet gik baglæns ned ad en trappe, mens praktikanten manuelt håndterede en ca. 200 kg tung gulvvaskemaskine.

Nævnet lagde også vægt på, at praktikanten ikke havde udsyn ned ad trappen, da han gik baglæns ned.

Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer fandt, at arbejdsgiveren ikke havde tilsidesat arbejdsmiljølovgivningens regler. Mindretallet fandt, der var tale om en abnorm handling, som arbejdsgiveren ikke kunne gøres ansvarlig for.

Læs afgørelsen i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakspåbud om, at sikre ansatte mod udsættelse for PCB holdigt støv fra nedbrydningsarbejde på byggepladsen (maler udsat for unødig udsættelse for støv fra nedbrydningsarbejde)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at en ansat fra virksomheden i forbindelse med sit malerarbejde i lokalerne på 1. sal i bygning 1 i etape 2 på byggepladsen, var udsat for en unødig udsættelse for PCB holdigt støv fra nedbrydningsarbejde.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget på byggepladsen konstaterede, at en af virksomhedens ansatte udførte malerarbejde i et lokale, hvor der var PCB holdigt støv. Lokalerne fremstod støvede med støvlag på alle vandrette overflader samt på vægge.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der for den ansatte var en risiko for udsættelse for PCB holdigt støv ved indånding og berøring.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn.

Læs afgørelsen i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, med en præcisering, et strakspåbud om, at virksomheden skulle sikre, at et maskinanlæg var standset og på effektiv måde sikret mod igangsætning under arbejdet med service og vedligeholdelse, så arbejdet kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden ikke havde sikret, at et maskinanlæg hos virksomheden, var standset og effektivt sikret mod igangsætning under arbejdet med service og vedligeholdelse.

Nævnet lagde vægt på, at en ansat havde åbnet en låge ind til maskinanlæggets farlige bevægelige dele, mens hovedafbryderen på maskinanlægget stod i position 1, klar til igangsætning.

Nævnet lagde herved vægt på, at maskinanlægget således fortsat fik tilført energi under arbejdet med service og vedligeholdelse.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det fremgik af brugsanvisningen for maskinanlægget, at anlægget skulle være slukket helt under arbejdet med service og vedligeholdelse, så det var sikret mod utilsigtet igangsætning under arbejdet.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn.

Læs afgørelsen i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdet med løft af varer på lageret blev udført, så det med hensyn til den samlede vægt pr. ansat var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet fastholdt også påbud om, at virksomheden skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet

Vedrørende påbud om løft af varer

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede på baggrund af Arbejdstilsynets konstateringer og virksomhedens oplysninger ved tilsynsbesøget, at arbejdet med løft af varer på lageret ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at hver enkelt ansat løftede mellem ca. 5.180 og ca. 8.718 kg i løbet af en arbejdsdag, og at håndteringen foregik i 3/4 arms afstand.

Nævnet lagde også vægt på, at de ansatte løftede med arme og albuer over skulderhøjde ved optagning af varer fra højtstablede paller, under knæhøjde ved optagning af varer placeret nederst på paller, som var placeret direkte på gulvet, asymmetrisk med vrid i ryggen, når ansatte løftede varer ved siden af kroppen, med foroverbøjet ryg ved optagning af lavt placerede varer og varer, som var placeret langt inde på pallen og ved afsætning af varer, hvor el-palleløfteren ikke var kørt op i optimal højde.

Vedrørende rådgiverpåbud

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at påbuddet om løft af varer på lageret er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet traf afgørelse om, at virksomheden skal sikre, at arbejdet med løft af varer i lageret bliver udført, så det er er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne afgørelse er tiltrådt af nævnet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at virksomheden ikke inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Mindretalsudtalelse

Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke konkret havde begrundet og dokumenteret, at der var tale om løftearbejde, der ikke kunne udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der var derfor – efter mindretallets opfattelse – ikke grundlag for påbuddene.

Læs afgørelsen i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med afslag på arbejdstilladelse til barn under 13 år

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejde som hjælpetræner i en gymnastikforening er arbejde, der er omfattet af bekendtgørelse om unges arbejde.

Nævnet fandt ikke, at arbejdet som hjælpetræner i en gymnastikforening er omfattet af de aktiviteter, som politiet efter ansøgning kan give tilladelse til.

Nævnet lagde vægt på, at arbejdet bestod i, at barnet skulle hjælpe med at træne de andre børn, som deltager i sportsaktiviteten. Der var dermed ikke tale om, at barnet erhvervsmæssigt skulle optræde, deltage eller medvirke i sportsaktiviteter.

Nævnet lagde også vægt på, at der ikke var tale om lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, der udføres i arbejdsgiverens private husholdning, eller arbejde i en familie virksomhed.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Læs afgørelsen i sin helhed her

Sidst opdateret 12.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring