Gå til indhold

Nyhedsbrev 1/2020

Resuméer af fire udvalgte afgørelser om ergonomi ved løft af køkkenskabe hos kunder, anvendelse af en arbejdsplatform som elevator på en byggeplads, risiko for ulykke fra elektrisk strøm og nedstyrtning fra stillads på en byggeplads

Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af køkkenskabe ved levering hos kunder udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fastholdelse af påbud om, at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå virksomheden med at efterkomme påbuddet og med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer

Vedrørende påbud om løft af køkkenskabe
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med løft af køkkenskabe ved levering hos kunder på arbejdsstedet, ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg den 2. maj 2019, ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at ansatte løftede køkkenskabe, der vejede 20,1 og 25,5 kg, og at der blev løftet i 3/4 arms afstand.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der var forværrende faktorer i form af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, da de ansatte løftede med arme og albuer over skulderhøjde, når skabene blev løftet fra de øverste lag i traileren, under knæhøjde og med foroverbøjning i ryggen, når skabene blev placeret på gulvet i traileren, samt asymmetrisk med vrid i ryggen ved nogle af løftene fra de øverste lag.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed til arbejdet med løft af de skabselementer, der var stablede.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Vedrørende påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet traf afgørelse om at sikre, at arbejdet med løft af køkkenskabe ved levering hos kunder bliver udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne afgørelse er tiltrådt af nævnet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at virksomheden ikke inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kunne overføres.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at der anvendes egnet teknisk hjælpemiddel til persontransport til/fra tag på byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at den opstillede Scanclimber SC5000 platformlift ikke var egnet til virksomheden brug som personførende byggeelevator.

Nævnet vurderede desuden, at der, som følge af den manglende effektive overvågede afspærring af ladesteder, var fare for, at der opstod åbninger på platformen eller taget, når liften ikke var i øverste position. Uafspærrede åbninger medfører fare for betydelig tilskadekomst, da der er risiko for fald gennem åbningerne.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden 4-5 gange dagligt anvendte en på byggepladsen opstillet Scanclimber SC5000 platformlift som elevator.

Nævnet lagde desuden vægt på, at platformen ikke var opstillet efter standard DS/EN 12159 for byggepladselevatorer. Der var fx ved ladesteder ikke etableret overvåget afspærring, der sikrede, at platformen ikke kunne anvendes uden, at åbning på tag og platform var effektivt lukket.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at der ved afprøvning og måling af udendørslamper samt arbejde i gravsten træffes effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, så arbejdet sker på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med afprøvning og måling af udendørslamper og arbejde i gravsten ikke foregik sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på tidspunktet for en arbejdsulykke, da der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm.

Nævnet vurderede også, at arbejdsulykken, hvor en lærling kom til skade under udførelse af arbejde med afprøvning og måling af udendørslamperne og arbejde i gravsten, understøttede, at de ansatte ikke var tilstrækkeligt sikret mod ulykker hidrørende fra elektrisk strøm i forbindelse med arbejdet.

Nævnet lagde vægt på, at de ansatte udførte afprøvninger og målinger på udendørslamper, herunder arbejde i gravstenene.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der ved udførelsen af arbejdet ikke var truffet foranstaltninger til at sikre mod risikoen for, at den ansatte blev overgang til jord.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre ansatte mod nedstyrtning ved arbejde med udbygning af stillads i 2,3 meters højde på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med udbygning af stillads i 2,3 meters højde på byggepladsen på ulykkestidspunktet, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at arbejdsområdet, hvor der blev foretaget en udbygning på stilladset var i 2,3 meters højde.

Nævnet lagde også vægt på, at der ikke var rækværk monteret på ende og side af udbygningen på stilladset, og at der ikke var opskydeligt rækværk på arbejdsstedet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at skadelidte oplyste, at han var i gang med at bøje stilladsdel ved dækket, så der blev plads til at montere en kobling på rørstilladset. Det var gået let i den ene side, men i den anden side skulle bruges flere kræfter. I den forbindelse gled hænderne af stilladsdelen. Skadelidte fik overbalance og styrtede ned.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

 

Sidst opdateret 07.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring