Gå til indhold

Nyhedsbrev 6/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet. Den første sag handler om fejlretning af paller på et transportbånd. Den anden sag handler om arbejde på eller nær ved installationer under spænding, I den tredje sag fastholdt nævnet en afgørelse om at standse arbejdet langs en udgravning og i den fjerde sag skulle ansatte sikre mod at blive udsat for asbeststøv i forbindelse med skæring af eksisterende rørføring isoleret med kiselgur.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakspåbud om at sikre, at arbejde med fejlretning af paller på transportbånd, skulle udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med fejlretning af paller på transportbånd ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på ulykkestidspunktet.

Nævnet vurderede, at det forhold, at den ansatte gik ind i anlægget for at fejlrette en palle, ikke var en handling, der var uden saglig tilknytning til arbejdet.

Nævnet lagde vægt på, at den ansatte gik ned fra platformen, trådte op på kanten ved rullebanen via overgangen og gik hen på transfervognen for at fejlrette en udhængsfejl, som gjorde, at en palle ikke blev transporteret videre. Da han havde rettet pallen, gik anlægget i gang, og det gav et ryk, som gjorde, at han faldt ned på transfervognens skinner og slog skulderen af led.

I klagen var anført, at den ansatte ikke bare handlede i strid med arbejdsgiverens instrukser men også handlede abnormt.

Nævnet bemærkede, at uanset om en virksomhed har instrueret de ansatte, er det virksomheden, der som arbejdsgiver har ansvaret for, at arbejdet er foregået sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sine forpligtelser efter loven, idet det ikke fremgik, hvori overtrædelsen bestod.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakspåbud om at sikre, at der ved arbejde på eller nær ved installationer under spænding er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Det skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger, så der ikke kan opstå utilsigtet kortslutning mellem el-tavlens strømførende kobberskinner.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med montering af kabler i el-tavle på tidspunktet for arbejdsulykken ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm.

Nævnet lagde vægt på, at arbejdsopgaven med montering af kablerne i el-tavlen blev udført på en el-tavle under spænding.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at el-tavlens spændingsførende kobberskinner ikke var sikret imod kortslutning som følge af nedfaldne genstande.

Nævnet lagde desuden vægt på, at den ansatte i forbindelse med montering af kablerne, løsnede og fjernede bolte og møtrikker fra montagestedet. Den ansatte hørte umiddelbart før ulykken en genstand falde ned gennem el-tavlen.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om at standse arbejdet med opstilling af kantafmærkning langs udgravning og træffe effektive foranstaltninger imod faren for personpåkørsel på arbejdsstedet. 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med kantafmærkning langs udgravningen i kørebanen på arbejdsstedet ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Nævnet vurderer, at de etablerede foranstaltninger ikke var tilstrækkelige til effektivt at sikre den ansatte mod risiko for påkørsel under arbejdet.

Nævnet vurderer, at arbejdet medførte en overhængende, betydelig fare for alvorlig tilskadekomst eller død til følge.

Nævnet lagde afgørende vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte gik på kørebanen med ryggen til kørselsretningen, mens trafikken passerede tæt på ham.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der stod en tavle N42 på hjørnet/starten af vejstrækningen, men at den stod helt inde ved kanten til udgravningen.

Nævnet lagde også vægt på, at trafikmængden var jævn og bestod af blandet let og tung trafik.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud til om at sikre, at arbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at ansatte der arbejder med skæring af eksisterende rørføring isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre, ikke bliver udsat for asbeststøv.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, arbejdet på arbejdsstedet ikke var tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at virksomheden ikke havde sikret sine ansatte i et tilstrækkeligt omfang mod at blive udsat for asbeststøv på arbejdsstedet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at de ansatte udførte arbejde på eksisterende rørføringer på et loft, og at rørføringerne var isoleret med kiselgur indeholdende asbest fibre.

Arbejdet bestod i, at rørføringen blev overskåret, hvorefter den overskårne del blev fjernet. Der, hvor virksomhedens ansatte skulle skære røret over, var kiselgur isoleringsmaterialet fjernet. Der dryssede kiselgur ned omkring arbejdsstedet, hvor de ansatte arbejdede.

Nævnet lagde også vægt på, at arbejdet foregik helt tæt op ad, hvor kiselguren var blotlagt, en afstand på ca. 40 cm, og at de ansatte ikke anvendte nogen former for værnemidler.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 18.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring