Gå til indhold

Nyhedsbrev 4/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire af Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser. I den første afgørelse ophævede nævnet et påbud om unødige fysiske belastning i arbejdet med at ranke varebure. Den anden afgørelse omhandlede ansvar for at renholde fællesområderne på en byggeplads. I den tredje afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet med nedtagning af et stillads. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet et strakspåbud om, at en lift kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, den er egnet til.

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede afgørelse med påbud om at sikre, at arbejdet med at ranke varebure på arbejdsstedet, kunne udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at arbejdet med at ranke varebure hos virksomheden ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at Arbejdstilsynets oplysninger om antallet af knæbøjninger samt de kortere perioder med knælende arbejdsstillinger ikke udgjorde en dokumenteret fysisk belastning i et omfang, der kunne danne grundlag for et påbud om unødige fysiske belastninger.

Nævnet lagde vægt på, at 302 knæbøjninger fordelt over 4 timer med en beregnet frekvens på 1,26 knæbøjninger i minuttet ikke udgjorde en dokumenteret fysisk belastning.

Det var ikke oplyst, hvor ofte der forekom knæliggende arbejde i kortere perioder i op til 30 sekunder ad gangen.

Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet havde dokumenteret, at der er tale om en unødig belastning, idet der findes både tekniske og organisatoriske løsninger, som kan tages i anvendelse.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt med en præcisering Arbejdstilsynets afgørelse med strakspåbud om at sikre, at de foranstaltninger for fællesområderne, som var aftalt med bygherren, blev iværksat og vedligeholdt, og at der blev ført effektivt tilsyn hermed på arbejdsstedet

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at aftalen om renholdelse af fællesområderne, som aftalt med bygherren i Plan for Sikkerhed og Sundhed, ikke var iværksat og vedligeholdt, og at der ikke var ført effektivt tilsyn hermed.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden under tilsynsbesøget oplyste, at det ifølge Plan for Sikkerhed og Sundhed var virksomheden, der havde ansvaret for at sikre, at fællesområderne blev holdt rene.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at mere end 10 ansatte fra forskellige virksomheder arbejdede og færdedes på et facadestillads, hvor der lå betydelige mængder byggestøv på vandrette overflader. Det var et arbejds- og fællesområde for virksomhederne.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at der ved arbejdet med nedtagning af Bosta-stilladset på arbejdsstedet, blev etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt kunne sikre mod nedstyrtning

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med at nedtage stillads på tilsynstidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der under arbejdet med at nedtage stilladset var risiko for personskade.

Arbejdsmiljøklagenævnet lagde væg på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat arbejdede med nedtagning af et Bosta-stillads i 5-6 meters højde over det omgivende underlag.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at den ansatte arbejdede mindre en 1 meter fra stilladsets kant.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt sikrede mod nedstyrtning fra stilladsdækket.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at liften på arbejdsstedet kun blev anvendt til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, den var egnet til, så begrænsninger, der fulgte heraf, ikke blev overskredet til fare for de ansattes sikkerhed

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Genie-bomliften ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede endvidere, at arbejdet med liften indebar en risiko for at snuble på vej ind og ud af kurven og styrte ned fra tagkonstruktionen med betydelig fare for alvorlig personskade, herunder knoglebrud og skader på hovedet.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens ansatte anvendte en bomlift som adgangsvej til en tagkonstruktion 7-8 meter over terræn.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at virksomhedens ansatte forlod Genie-bomliftens kurv i højden uden at anvende det medfølgende faldsikringsudstyr i form af sele.

 Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 18.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring