Gå til indhold

Psykolognævnet

Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Sagsbehandlingstid for autorisation

Den aktuelle sagsbehandlingstid for behandlingen af ansøgninger om autorisation er på gennemsnitligt ca. 30 uger fra det tidspunkt, hvor Psykolognævnet har modtaget ansøgningen. Heri indgår også ansøgninger, der ikke opfylder dokumentationskravet på ansøgningstidspunktet, og som må afvente ansøgers indsendelse af dokumentation, og dermed medfører en længere sagsbehandlingstid.

 

Du kan læse mere om baggrunden for sagsbehandlingstiden her.

Psykolognævnets årsberetning 2022

Psykolognævnets årsberetning for 2022 er nu tilgængelig og kan findes her.

I 2022 har Psykolognævnet haft stort fokus på at behandle flere sager om autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed for igennem dette arbejde at nedbringe sagsbehandlingstiden. Dette har været muligt på grund af ressourcetilførsel til Psykolognævnets tilsynsopgave. Læs mere om ressourcetilførslen i årsberetningen for 2021, som du finder her.

Behandlingen af sager om autoriserede psykologer i 2022 har givet nævnet anledning til flere drøftelser bl.a. om underretninger er erklæringer i psykologlovens forstand, og om ikke autoriserede psykologer må inddrages i udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser. Drøftelserne om netop underretninger og anvendelsen af ikke autoriserede psykologer har medført, at nævnet har ændret sin praksis i forhold til tilsyn i sager, hvor en autoriseret psykolog har lavet en underretning og sager, hvor ikke autoriserede psykologer har deltaget i udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser. Læs mere herom i årsberetningen, som du finder her.

Psykolognævnet har også haft fokus på at forbedre formidling og vejledning i forhold til dem, der kontakter Psykolognævnet om autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed. Der er fokus på at formidle, hvad Psykolognævnet er og hvad nævnet kan og ikke kan som tilsynsmyndighed og således, hvad man får ud af at kontakte Psykolognævnet. Nævnets fokus på vejledning og formidling af viden om Psykolognævnets kompetence er et arbejde, som fortsætter ind i 2023.

I 2020 og 2021 havde Covid-19-situationen betydning for Psykolognævnets arbejde og for psykologers praktiske uddannelse til autorisation som psykologer. Nævnet gav i den forbindelse en generel dispensationsmulighed fra de normale krav til autorisation. Den generelle dispensationsmulighed var gældende til den 3. oktober 2021.  Læs om dispensationen her.  De seneste års tilretning af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog i forhold til de helt ekstraordinære forhold, som Covid-19-situationen medførte, har givet nævnet anledning til drøftelser om autorisationsordningen. Nævnet har i forlængelse af drøftelserne i 2020 igangsat en revidering af autorisationsordningen. Der vil blive lagt en nyhed op her på forsiden af Psykolognævnets hjemmeside, når arbejdet med autorisationsordningen er afsluttet og bliver offentligt tilgængeligt.


Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation.

Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation er blevet opdateret. De nye retningslinjer træder i kraft den 1. oktober 2021.

Ud over en enkelt ændring i kravene til den praktiske uddannelse er retningslinjerne blevet uddybet med mere information om de enkelte krav, som tidligere kun har været tilgængelig på hjemmesiden og ikke i selve dokumentet om retningslinjerne. Med retningslinjerne pr. 1. oktober 2021 har nævnet forsøgt at samle al information om indholdet af den praktiske uddannelse i ét samlet dokument i form af retningslinjerne.

Derudover er retningslinjerne vedlagt et bilagsdokument, som indeholder vejledning om dokumentation for gennemførelsen af den praktiske uddannelse samt definitioner og eksempler.

Ændringen i indholdet af den praktiske uddannelse består i, at det nu er blevet et krav, at man skal have fået supervision fra minimum to forskellige supervisorer under den praktiske uddannelse. Kravet gælder for psykologer, der påbegynder den praktiske uddannelse til autorisation den 1. oktober 2021 eller derefter. Se pkt. 4.3.3 om antallet af supervisorer og kapitel 5 om ikrafttræden og overgangsordning.

Psykolognævnet bemærker, at nævnet fortsat er i en proces om retningslinjernes indhold, særligt i forhold til spørgsmålet om konfrontationstimer afholdt over video.

Find retningslinjerne og bilagsdokumentet her.


Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 2021

Psykolognævnet har netop offentliggjort en revideret udgave af nævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer. De findes her.


Dispensation pga. Corona/Covid19-situationen

Som følge af de udfordringer Corona/Covid19-situationen har medført i relation til den praktiske uddannelse til autorisation, har Psykolognævnet besluttet at give en generel dispensation fra enkelte krav i den praktiske uddannelse.

Dispensationsperioden løber fra den 9. marts 2020 til den 3. oktober 2021.

Læs om dispensationen her

Dispensationsmuligheder generelt, herunder ved gennemførelse af den praktiske uddannelse i lande, der fortsat er ramt af restriktioner pga. corona

Psykolognævnet er opmærksom på, at der forsat kan gælde restriktioner for ansøgere, der arbejder i f.eks. Grønland, og at der derfor for disse ansøgere fortsat kan være udfordringer i relation til den praktiske uddannelse.  Ansøgere kan i de tilfælde søge om dispensation samtidig med indsendelsen af en ansøgning om autorisation. 

Derudover kan der i andre situationer også være udfordringer med at opfylde kravene i autorisationsordningen, f.eks. på grund af nedsat arbejdsevne eller geografiske forhold. 

I de tilfælde skal der søges individuelt om dispensation i den konkrete sag i forbindelse med en ansøgning om autorisation. Læs her om eksempler fra praksis, hvor der er givet dispensationer fra kravene i autorisationsordningen.


Billede til psykolognævnets forside

Billede til psykolognævnets forside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring