Gå til indhold

Nyhedsbrev 3/2020

I nyhedsbrevet er der tre afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første handler om, at bygherren under sin projektering i det udsendte udbudsmateriale, ikke havde udarbejdet en fyldestgørende tidsplan i plan for sikkerhed og sundhed for projektet. I den anden afgørelse fik virksomheden et påbud om at anmelde en arbejdsulykke, hvor en ansat var udsat for et fysisk overgreb fra en medejer. Den tredje afgørelse fik virksomheden et strakspåbud om at sikre, at arbejde i et laboratorium kunne udføres, så hudkontakt med epoxyholdige produkter kunne undgås.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at bygherren under sin projektering og i det udsendte udbudsmateriale, ikke har udarbejdet en fyldestgørende tidsplan i plan for sikkerhed og sundhed for projektet

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at den plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som virksomheden under sin projektering udarbejdede og udsendte i udbudsmaterialet, var mangelfuld.

Nævnet vurderede endvidere, at den manglende udarbejdelse af en tidsplan med angivelse af, hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, og som indeholder specifikke foranstaltninger om særligt farligt arbejde, medførte en risiko for, at de enkelte entreprenører på byggepladsen ikke kunne planlægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at det af tidsplanen i PSS’en alene fremgik, at byggeperioden havde startdato den 1. juli 2016 og en forventet afslutning af byggeperioden den 1. december 2017.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud om, at anmelde den arbejdsulykke, hvor en ansat var udsat for fysisk overgreb fra en medejer i forbindelse med arbejdet hos virksomheden

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der hos virksomheden skete en arbejdsulykke, som skulle være anmeldt til Arbejdstilsynet inden 9 dage efter første fraværsdag.

Nævnet lagde vægt på, at der skete en episode, hvor en medejer tildelte en ansat en lussing, greb den ansattes arm, samt fastholdt den ansatte i nogle sekunder. Som følge heraf forlod den ansatte arbejdsstedet og meldte sig dagen efter syg på virksomhedens Facebook Messenger.

I sygemeldingen, som var til direktøren, stod der, at den ansatte var sygemeldt på ubestemt tid på grund af, at hun fik et slag i ansigtet og blev fastholdt af den ene medejer.

Herefter skrev virksomheden på Messenger, at de bekræftede at have modtaget sygemeldingen.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøget hos virksomheden konstaterede, at arbejdsulykken ikke var at finde i Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med strakspåbud om at sikre, at arbejde i laboratoriet hos virksomheden kunne udføres, så hudkontakt med epoxyholdige produkter kunne undgås

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med analyse af epoxyholdige prøver i laboratoriet hos virksomheden ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var en risiko for, at de ansatte utilsigtet kom i kontakt med epoxy.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at en af de ansatte, der arbejdede med analyse af epoxyholdige prøver, var iført en stofkittel. På stofkitlen var der tydelige pletter af maling indeholdende epoxy.

Nævnet lagde desuden vægt på, at den ansatte havde almindeligt arbejdstøj på under stofkitlen.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 12.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring