Gå til indhold

Nyhedsbrev 10/2021

Nyhedsbrevet indeholder seks afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 30. november 2021. I to af afgørelserne fastholdt nævnet, at det er arbejdsgiverens pligt, at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hertil hører en pligt til at sørge for, at de ansatte også rent faktisk udfører arbejdet i overensstemmelse med den tilrettelæggelse, planlægning og instruktion arbejdsgiveren har foretaget. Arbejdsgiveren kan ikke frigøre sig fra sine pligter ved at henvise til, at de ansatte har fået instruktion. Den første af disse afgørelse omhandlede løft af køreplade ved hjælp af kran monteret på lastbil. Den anden handlede om håndtering af pallevarer. I en tredje sag fastholdt nævnet et påbud til en købmand i en franchisekæde om, at han skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation for butikken. De tre sidste afgørelser omhandler ét tilsynsbesøg, hvor der blev givet tre påbud. Et om arbejdets udførelse, et om manglende instruktion og et om manglende effektivt tilsyn.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om straks at sikre, at den lastbilmonterede kran ikke anvendes under forhold og omstændigheder, der frembyder en særlig fare, uden at der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod (tekniske hjælpemidler – maskiner – rette pligtsubjekt - arbejdsgiver) 

Om rette modtager
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden var arbejdsgiver og rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at den ansatte chauffør, på ulykkestidspunktet, udførte arbejde for virksomheden i form af at fjerne køreplader fra en byggeplads ved hjælp af lastbilmonteret kran.

Om påbuddet om at sikre sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig anvendelse af lastbilmonteret kran
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at anvendelsen af lastbilmonteret kran ved ulykken på byggepladsen, ikke var sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig.

Der opstod en særlig fare for den ansatte, da han havde placeret sig mellem kørepladen og lastbilen, mens den blev løftet op. Herved var der risiko for, at den ansatte kunne blive ramt af kørepladen, eller komme i klemme mellem pladen og lastbilen.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om straks at sikre, at arbejdet med håndtering af pallevarer ved aflæsning i alle led udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt (arbejdets udførelse – ulykke – arbejdsgivers pligter - instruktion)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at de ansattes håndtering af pallevarer ikke foregik sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på ulykkestidspunktet. 

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens ansatte skulle aflæsse en palle med varer, der skulle destrueres. Da den ansatte vendte pallen med el-hund, så han, at flere kasser var ustabile, og der var risiko for de kunne vælte. Han stoppede el-hunden og gik om på siden af pallen og forsøgte at skubbe kasserne tilbage. Kasserne væltede dog alligevel, men den ansatte nåede at træde hurtigt til side, og blev ikke ramt.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det var forbundet med fare for den ansattes sikkerhed at træde ind under pallevarer, der var ved at vælte. Den ansatte kunne blive ramt og ved undvigemanøvre, kunne der opstå uforudsete hændelser. Det fremgik endvidere af sagens oplysninger, at den ansatte pådrog sig et vrid i ryggen, da han undgik kasserne og var sygemeldt i en uge.

Nævnet lagde også vægt på, at afgørelser og påbud efter arbejdsmiljøloven bliver givet til den ansvarlige virksomhed og arbejdsgiver forudsat, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere personer, der er ansat hos eller tilknyttet virksomheden.

Overtrædelsen i den konkrete sag bestod i, at virksomhedens ansatte greb ud efter kasserne, der var i risiko for at vælte, derved udførte den ansatte ikke arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at instruktioner følges, og at arbejdet til enhver tid udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det kunne således ikke føre til et andet resultat, at virksomheden havde oplyst, at tilskadekomne gennem sin oplæring havde fået konkret instruktion i, at man skulle gå væk fra faldende gods, så man ikke kom til skade.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation på arbejdsstedet (franchisekæde – arbejdsgiver – købmand – butik – juridisk enhed)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at butikken skulle etablere en arbejdsmiljøorganisation.

Nævnet vurderede, at det var købmanden, der var arbejdsgiver for de ansatte i butikken.

Nævnet lagde vægt på, at der i hele virksomheden var 40 ansatte, hvoraf 10 eller flere ikke var arbejdsgivere eller arbejdsledere, og at der ikke var etableret en arbejdsmiljøorganisation. Der var ikke en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant (AMR) i virksomheden.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden som franchisetager, var ejer af og ansvarlig for butikken og de ansatte i butikken. Det var virksomheden, der, som juridisk enhed, var ansvarlig for at overholde arbejdsmiljølovens regler.

Nævnet lagde desuden vægt på, at en organisering, som omfatter flere virksomheder, ikke fritager den enkelte arbejdsgiver for de pligter, der følger af arbejdsmiljølovgivningen, herunder pligter vedrørende samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Et mindretal på ét af nævnets medlemmer fandt, at det ikke var dokumenteret, at virksomheden havde arbejdsmiljøansvaret for de ansatte. Mindretallet lagde vægt på, at det ikke var tilstrækkelig dokumenteret, at franchisetager havde den reelle mulighed for at sikre de ansattes arbejdsmiljø, hvorfor afgørelsen burde ophæves.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at standse arbejdet med opsugning af vand i celle 9 i bropillefundamentet, indtil der blev truffet kollektive foranstaltninger, der effektivt sikrede de ansatte mod nedstyrtning fra ca. 3 meters højde (ét tilsynsbesøg – tre påbud – arbejdets udførelse, manglede instruktion og manglende tilsyn)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomhedens ansatte der færdedes på arbejdsdæk i tre meters højde ved tilsynsbesøget, ikke var tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning, hvormed arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede også, at der var en overhængende og betydelig fare for personskade, hvormed den tilstedeværende øjeblikkeligt skulle fjerne sig fra farezonen.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget på byggepladsen, konstaterede, at én ansat stod helt tæt på kanten i en åbning på arbejdsdækket, der var omkring 3 meter oppe. Åbningen var omkring 0,6 meter x 1,5 meter stor, og der var derfor risiko for, at den ansatte kunne falde gennem åbningen.

Nævnet lagde også vægt på, at der ikke var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning i åbningerne i arbejdsdækket – hverken med rækværk eller anden lige så effektiv sikring.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om, at virksomheden straks skulle sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed fik en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion i at udføre arbejdet med opsugning af vand i celle 9 på bropillefundament på en farefri måde. Instruktionen skulle tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skulle om nødvendigt gentages regelmæssigt (ét tilsynsbesøg – tre påbud – arbejdets udførelse, manglede instruktion og manglende tilsyn)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomhedens ansatte, der udførte arbejde i celle 9 på byggepladsen, ikke havde fået tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet med at suge vand op i celle 9 på en farefri måde, herunder hvordan de skulle afskærme huller i arbejdsdækket, hvor der var risiko for at falde ca. 3 meter ned.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens ansatte ved tilsynsbesøget udførte arbejde på et arbejdsdæk i celle 9, hvor der var huller på omkring 3 meters dybde, uden at være tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning. Den ene af virksomhedens ansatte befandt sig helt tæt på kanten til et hul, hvor der var overhængende og betydelig fare for, at han kunne falde ned, og pådrage sig alvorlig personskade.

Nævnet lagde også vægt på, at virksomheden havde oplyst, at jeres ansatte ikke havde fået konkret instruktion vedrørende arbejdet, herunder særligt i forhold til hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skulle etableres, så der ikke var risiko for, at virksomhedens ansatte kunne falde ned i hullet i arbejdsdækket.

Nævnet fandt derfor, at virksomhedens generelle instruktioner til virksomhedens ansatte om arbejdet, der fremgik af virksomhedens APV, ikke havde sikret en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at sørge for, at der blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet med opsugning af vand i cellerne på bropillefundament udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (ét tilsynsbesøg – tre påbud – arbejdets udførelse, manglede instruktion og manglende tilsyn) 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der ikke blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet med opsugning af vand i celle 9 på byggepladsen, blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens ansatte ved tilsynsbesøget udførte arbejde på et arbejdsdæk i omkring 3 meters højde, uden at være tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning. Den ene af virksomhedens ansatte befandt sig helt tæt på kanten til et hul, hvor der var overhængende og betydelig fare for, at han kunne falde ned og pådrage sig alvorlig personskade.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst ved tilsynsbesøget, at virksomheden ikke havde ført tilsyn med arbejdet med opsugning af vand i celle 9.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Sidst opdateret 03.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring