Gå til indhold

Nyhedsbrev 4/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første afgørelse handler om, at der skal være uhindret adgang til håndvask, når man arbejder med epoxyholdige produkter. Den anden afgørelse handler om, at man ikke må opholde sig under hængende byrder, og den tredje afgørelse handler om, at der ikke var udarbejdet en kemisk risikovurdering som led i APV.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse på påbud om at sørge for, at der ved arbejde med epoxy er uhindret adgang til håndvask (arbejde med stoffer og materialer)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomhedens ansatte, der arbejdede med epoxyholdige produkter, ikke havde uhindret adgang til en ikke-håndbetjent håndvask.

Nævnet lagde vægt på oplysningen om, at de ansatte havde adgang til håndvask i varebilen, som stod udenfor. For at de ansatte kunne komme til håndvasken i varebilen, skulle de gennem kælderen, op ad trapper og gennem døre med håndtag.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der ved kontakt med håndtag og færden gennem byggepladsen var risiko for, at ansatte, der havde arbejdet med epoxy, spredte dette utilsigtet på pladsen. Epoxy er sundhedsskadeligt og kan ved hudkontakt forårsage alvorlig hudlidelse som eksem eller allergi.

Nævnet lagde også vægt på, at der på tidspunktet for tilsynsbesøget fandtes en håndvask, som var mulig at sætte op i selve lokalet, hvor de ansatte arbejdede med epoxymaling.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdstilsynet fastholdt afgørelse med påbud om standsning af arbejdet, indtil det var sikret, at ansatte ikke opholdt sig under hængende byrde ved montering af betonelementer (særlige tekniske hjælpemidler)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der på tilsynsbesøget var en ansat, der unødigt opholdt sig under en hængende byrde, hvor der var risiko for, at genstanden kunne falde ned.

Nævnet vurderede også, at det var nødvendigt at standse arbejdet for at imødegå en overhængende og betydelig fare for de ansattes sikkerhed.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat opholdt sig under et betonelement, der blev løftet og monteret med kran. Den ansatte kunne derved blive ramt af betonelementet, hvis elementet faldt ned under kraning.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at virksomheden havde tilrettelagt arbejdet således, at det ikke var nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, at den ansatte opholdt sig under det ophængte betonelement.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud om at sørge for, at der som led i arbejdspladsvurderingen indgik en kemisk risikovurdering (APV)

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der på arbejdspladsen fandtes farlige stoffer, og at der derfor i arbejdspladsvurderingen (APV) tillige skal indgå en vurdering af stoffernes farlige egenskaber mm.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden havde ansatte, der udførte sprøjtepåføring med produktet Laqvin Top, der var faremærket med symbolet ”sundhedsfare”.

Produktet var ifølge sikkerhedsdatabladet giftigt ved indtagelse, livsfarligt ved hudkontakt og indånding og kunne forårsage hudirritation og allergisk hudreaktion.

Nævnet lagde til grund, at virksomhedens værkfører oplyste, at virksomheden ikke havde udarbejdet en kemisk risikovurdering for arbejdsprocessen, og at de ansatte dagligt arbejdede med produktet i sprøjteprocessen.

Virksomheden gjorde gældende, at påbud om revidering af APV og påbud om en kemisk risikovurdering som del af APV’en burde være samlet i et påbud, da en kemisk risikovurdering vil være en naturlig opdatering af APV’en.

Nævnet bemærkede, at påbud om løbende at revidere arbejdspladsvurderingen og påbud om at udarbejde en kemisk risikovurdering er givet efter to forskellige bestemmelser. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdstilsynets vurdering af, at der var tale om to påbud, som ikke kunne behandles som ét.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 02.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring