Gå til indhold

Nyhedsbrev 6/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af tre afgørelser, som nævnet traf på sit møde den 27. juni 2023. Sagerne handler om indretning af arbejdspladsen i forhold til træk, højt lydniveau og manglende benplads, arbejde med montage af kabler og nedtagning af rørinstallationer med asbestholdig kiselgur.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at receptionen var hensigtsmæssigt indrettet, herunder var så rummelig, at nødvendigt inventar og hjælpemidler kunne anbringes indbyrdes forsvarligt, og at receptionen skulle være forsvarlig indrettet i arbejdsrummet, så den ansatte ikke var udsat for unødige påvirkninger fra støj og træk. Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at receptionen på arbejdsstedet ikke var indrettet, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at den ansatte var udsat for træk, højt lydniveau og manglende benplads.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte, der bar en termodragt, var udsat for markant træk af kold luft ved arbejdspladsen. Den ansatte udførte stillesiddende og stillestående arbejde ca. 32-34 timer om ugen på arbejdspladsen.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der var et højt lydniveau ved receptionen, alene ved den færdsel der foregik. Den ansatte sad med front mod museets butik, men med ryggen til færdslen/ kunderne på vej ind til museet og generelt rundt.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der under bordet på arbejdspladsen var begrænset plads til den ansattes ben, da der var placeret både kabler og en printer.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at arbejdet med montage af kabler i master på byggepladsen foregik sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, det skulle herunder sikres, at løftetilbehøret blev valgt så det passede til de byrder der blev håndteret
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at det var virksomheden (klager), der i den konkrete arbejdssituation, ansås for arbejdsgiver for den kranfører, der på ulykkestidspunktet var beskæftiget med at udføre en specialopgave med montage af kabler i master. Det var derfor virksomheden, der havde pligt til at sikre, at det bestilte arbejde kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden ikke havde sikret, at arbejdet på ulykkestidspunktet med løft af 80 mm tykke kabler i forbindelse med montage på stålmaster, kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder havde virksomheden ikke sikret sig, at det valgte løftetilbehør var egnet til formålet.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden var hyret til at udføre en specialiseret arbejdsopgave, der krævede brug af kran og en kranfører med krancertifikat.

Nævnet lagde herved vægt på, at direktøren i forbindelse med tilsynsbesøget oplyste, at virksomheden havde bestilt en lastbilmonteret kran med kranfører til at løfte kabler, som skulle monteres på stålmaster. Virksomheden fortalte på arbejdsstedet kranføreren, hvilket arbejde der skulle udføres. Der var ikke tale om en rutinemæssig opgave.

Nævnet lagde vægt på, at den ansatte kranfører løftede kablet cirka 12 meter op i luften med en kran. Kablet var anhugget med løftetilbehør i form af en løftestrop, der var viklet om kablet, uden anden form for fastgørelse. Da kranen løftede kablet, gled kablet ud af løftestroppen og ramte kranføreren, inden det landede på terrænet.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på seks ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Et mindretal på fem fandt, at sagen bør hjemvises til nærmere undersøgelse, da det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at virksomheden var rette modtager af afgørelsen.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at arbejdet med nedtagning af rørinstallationer med asbestholdig isolering i form af kiselgur, tilrettelagdes og udførtes på en sådan måde, at det i videst muligt omfang blev sikret, at de ansatte på byggepladsen, ikke blev udsat for eller kunne blive udsat for støv fra asbestholdig kiselgur.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med nedtagning af rørinstallationer på tilsynstidspunktet på arbejdsstedet ikke var tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at arbejdet ikke var tilrettelagt og udført på en sådan måde, at det i videst muligt omfang var sikret, at jeres ansatte ikke blev udsat for eller kunne blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Nævnet lagde til grund, at de ansatte på tilsynstidspunktet arbejdede med udskiftning af rørinstallationer i en ældre skoleejendom.

Nævnet lagde vægt på, at der i kælderen lå flere nedtagne rør med gammel isolering, herunder mulig asbestholdig kiselgur.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget af jeres ansatte og ledelse fik oplyst, at jeres ansatte havde skåret rørene ned.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 17.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring