Gå til indhold

Juli 2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du læse om Ankestyrelsens seneste principmeddelelser. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag. God læselyst.

Direktør Ingeborg Gades kommentar i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum:
Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden. Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden på det samlede velfærdsområde. Det var formålet med etableringen af Ankestyrelsen i 1973, og det er formålet i dag. Det har ikke ændret sig i de sidste 50 år. Men det er stort set det eneste ved Ankestyrelsen, der ikke har ændret sig.

Læs hele direktør Ingeborg Gades kommentar


Ankestyrelsens principmeddelelse 10-23 om ret til jobafklaringsforløb eller ressourceforløb ved frasigelse af ressourceforløbsydelse

Ankestyrelsen har med principmeddelelsen fastslået, at en borger, der medvirker i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, ikke har ret til forløbet, hvis borgeren frasiger sig ressourceforløbsydelsen. Det gælder også, selvom borgeren ønsker at medvirke aktivt i indsatserne i jobafklarings- eller ressourceforløbet. Det betyder, at kommunen skal meddele afslag på bevilling af jobafklaringsforløbet eller ressourceforløbet, hvis borgeren frasiger sig ressourceforløbsydelsen.

Læs hele principmeddelelsen


Ankestyrelsens principmeddelelse 13-23 om sygedagpenge – delegation – anden aktør – vikaraftale

Principmeddelelsen fastslår, at hvis en kommune vil overdrage sin afgørelseskompetence til en privat aktør (ekstern delegation), kræver det lovhjemmel. Der er som udgangspunkt ikke lovhjemmel til, at en kommune kan overlade det til en privat aktør at træffe afgørelse om selve retten til sygedagpenge.

I principmeddelelsen opstilles en række faktorer, der kan tillægges betydning i vurderingen af, om en medarbejder, der har truffet afgørelse i en sygedagpengesag, kan betragtes som en af kommunen ansat vikar eller en privat aktør. Der skal foretages en konkret samlet vurdering af de reelle og formelle forhold vedrørende ansættelsen og opgavevaretagelsen

Læs hele principmeddelelsen


Ankestyrelsens principmeddelelse 16-23 om tilkendelsestidspunkt for førtidspension

Principmeddelelsen fastslår, at det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat. Personen må ikke være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

En person, der er i et ansættelsesforhold, herunder i en opsigelsesperiode, er selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Personen kan derfor først tilkendes førtidspension med virkning fra det tidspunkt, hvor opsigelsesperioden er udløbet, og personen ikke længere er selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Læs hele principmeddelelsen


Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden 2021

Ankestyrelsen har offentliggjort sin første redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden. Redegørelsen indeholder statistik over indkomne og behandlede sager om seniorpension i 2021.

Læs redegørelsen her


Kurser og læring

Gratis e-læring om forvaltningsret på det social- og beskæftigelsesområdet

Kurset er tænkt til dig, der er ny sagsbehandler, og som skal have hjælp til at finde rundt i de mange begreber og regler, der knytter sig til arbejdsopgaven. Kurset indeholder vigtige pointer om afgørelsesbegrebet, sagsoplysning, partshøring, begrundelsen og klagevejledning.

Du kan se og tilmelde dig e-læringsforløbet her: Forvaltningsret på det social- og beskæftigelsesområdet


Gratis e-læring om sanktioner i ydelser efter aktivloven

Ankestyrelsen tilbyder et gratis et e-læringskursus i udvalgte, grundlæggende betingelser for at kunne sanktionere borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse.

Formålet med e-læringsforløbet er at formidle reglerne på området klart og tydeligt til dig, der er ny myndighedssagsbehandler i en kommune eller til dig, der har brug for at få genopfrisket reglerne.

Du kan se og tilmelde dig e-læringsforløbet her: Sanktioner i ydelser efter aktivloven

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:

Den 5. september 2023 i København: Fleksløntilskud

Den 12. september 2023 i Vejle: Fleksløntilskud

Den 5. september 2023 i Vejle: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb

Den 19. september 2023 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb

Den 3. oktober 2023 i København: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 10. oktober 2023 i Vejle: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 7. november 2023 i København: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 14. november 2023 i Vejle: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a


Læs mere i vores kursuskatalog

Sidst opdateret 25.08.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring