Gå til indhold

Januar 2024

I nyhedsbrevet "Nyt om Beskæftigelse" for januar 2024 kan du blandt andet læse et praksisnotat om førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt flere principmeddelelser fx om lønmodtagers ret til sygedagpenge fra sin arbejdsgiver og en ny undersøgelse om kommuner og borgeres erfaringer med nytteindsats.

Praksisnotat om førtidspension, ressourceforløb og revalidering

Praksisnotatet handler om førtidspension, ressourceforløb og revalidering, herunder særligt hvilke personer, der er i målgruppen for de tre forskellige indsatser. Notatet gennemgår de relevante regler og den offentliggjorte praksis på områderne. I slutningen af notatet er indsat resumé af tre konkrete sager, der omhandler særlige problemstillinger, som kan være af interesse for underinstanserne.

Læs praksisnotat her

Ny undersøgelse: Det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats

Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuners og borgeres erfaringer med nytteindsatsordningen. Undersøgelsen peger på, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats og inspirere dem til job eller uddannelse. Flere kommuner mener, at det vil være gavnligt at udvide nytteindsats til flere fagområder for at kunne rumme flere målgrupper.

Læs artiklen
Læs nyheden om undersøgelsen
Læs undersøgelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 27-23 om Fleksløntilskud – lønindtægt – arbejdsfri indtægt – bonus – gave – prøvelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet fire sager om udbetaling fra en arbejdsgiver til en ansat i fleksjob, hvor den fleksjobansatte gør gældende, at udbetalingen er en arbejdsfri indtægt, der ikke skal indgå i beregningen af fleksløntilskuddet.

Ankestyrelsen fastslår med principmeddelelsen, at når en arbejdsgiver udbetaler et beløb som A- eller B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, til en ansat i fleksjob, er der en formodning om, at der er tale om en lønindtægt.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et udbetalt beløb fra en arbejdsgiver til en ansat i fleksjob, er en lønindtægt, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om udbetalingen har karakter af en lønindtægt, eller om der er tale om en arbejdsfri indtægt, fx en gave. Kommunen skal inddrage alle relevante oplysninger i vurderingen af udbetalingen.

Kommunen skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det fremgår af kommunens afgørelse, på hvilket grundlag kommunen har foretaget vurderingen.

Læs principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-23 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – opgørelse af otte ugers perioden og kravet om 74 timer

Principmeddelelsen fastslår, at der ydes tilskud til assistance i form af tegnsprogs- og skrivetolkning. Betaling af tilskuddet pr. første time udgøres af en timepris og et zonetillæg. Der er ikke fastsat regler, der giver hjemmel til at nedsætte zonetillægget eller helt at undlade at udbetale denne del af tilskuddet. En tolk har således krav på betaling af zonetillægget ved tolkninger, som ikke er blevet aflyst rettidigt.

Læs principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 30-23 om Tilskud – Zonetillæg - Personlig assistance - Tolkebistand – Handicapkompensation

Principmeddelelsen fastslår, at der ydes tilskud til assistance i form af tegnsprogs- og skrivetolkning. Betaling af tilskuddet pr. første time udgøres af en timepris og et zonetillæg. Der er ikke fastsat regler, der giver hjemmel til at nedsætte zonetillægget eller helt at undlade at udbetale denne del af tilskuddet.

En tolk har således krav på betaling af zonetillægget ved tolkninger, som ikke er blevet aflyst rettidigt.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 31-23 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse – overgangsydelse – ressourceforløbsydelse – løbende pensionsudbetaling – fradrag for indtægter

Principmeddelelsen fastslår, at løbende udbetalinger fra en pensionsordning, der udbetales, fordi borgeren har nået den pensionsalder, der følger af pensionsaftalen, skal betragtes som indtægter i forhold til retten til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Løbende udbetalinger fra en pensionsordning, der udbetales, fordi borgeren har nået den pensionsalder, der følger af pensionsaftalen, skal også betragtes som indtægter i forhold til retten til at modtage ressourceforløbsydelse.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 33-23 om sygedagpenge - manglende medvirken - digital post - visningsklienter – undersøgelsespligt

Principmeddelelsen fastslår, at en borger ikke kan forpligtes til at tilgå digital post ved hjælp af en anden mulig adgang, imens den af borgeren anvendte adgang (fx e-Boks, Mit.dk, Digital Post app og borger.dk) måtte være nede eller ude af drift.

Det er en konkret vurdering, hvorvidt retten til sygedagpenge skal bortfalde som følge af manglende medvirken ved kommunens opfølgning. I denne vurdering skal det indgå, hvem der er nærmest til at bære ansvaret, når en borger ikke kan tilgå eller se meddelelser fra offentlige afsendere via den adgang, som borgeren har valgt at benytte.

Læs principmeddelelsen her

Sidst opdateret 11.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring