Gå til indhold

Juni 2023

I Nyt om Beskæftigelse for juni kan du læse om en praksisundersøgelse af kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, de seneste principmeddelelser på området og om vores gratis e-læringskursus om sanktioner i ydelser efter aktivloven.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af reglen om skærpet rådighedssanktion

Undersøgelsen ser nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, der betyder ophør af borgerens ret til hjælp, når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed. Undersøgelsen viser, at størstedelen af sagerne, som er indgået i undersøgelsen, er forkerte.

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af udvalgte kommuners praksis i sager, hvor de har truffet afgørelse om en skærpet rådighedssanktion over for en job- eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager.

Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af 61 sager fra 14 kommuner, og den viser, at størstedelen af sagerne, som er indgået i undersøgelsen, er forkerte. Herunder alle de 26 sager, hvor borgeren er aktivitetsparat.

 Læs hele undersøgelsen Sanktioner 2 - Praksisundersøgelse om skærpet rådighedssanktion når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed — Ankestyrelsen (ast.dk)


Ankestyrelsens principmeddelelse 9-23 om arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne - psykiske symptomer efter fysiske skader - årsagssammenhæng – formodningsregel

Efter arbejdsskadesikringsloven anses et påvist tab af erhvervsevne som en følge af den anerkendte arbejdsskade, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Principmeddelelsen præciserer, at denne formodningsregel også gælder ved vurderingen af erhvervsevnenedsættende psykiske symptomer, når der alene er anerkendt en fysisk personskade som arbejdsskade.

Principmeddelelsen oplister en række elementer, der kan indgå i vurderingen af, om tilskadekomnes psykiske symptomer og et heraf følgende tab af erhvervsevne med overvejende sandsynlighed – enten helt eller delvist - skyldes andre forhold end arbejdsskaden. 

Det fremgår eksempelvis af principmeddelelsen, at det ikke i sig selv er afgørende, om hændelsen/påvirkningen (som førte til arbejdsskaden) er egnet til at forårsage psykiske symptomer, eller om de psykiske symptomer opstår i tidsmæssig sammenhæng med den anerkendte arbejdsskade. 

Læs hele principmeddelelsen
 

Ny principmeddelelse: Den aktuelle opholdskommune har pligten til at udbetale sygedagpenge, når borgeren er flyttet

Ankestyrelsen offentliggjorde i december 2022 principmeddelelse 51-22, som handler om en borgers flytning fra en kommune til en ny kommune, mens borger modtager sygedagpenge. Principmeddelelsen tilsidesætter en praksis, der har været beskrevet i sygedagpengevejledningen i mange år. Denne artikel beskriver principmeddelelsen og vejleder i forhold til nogle centrale spørgsmål, som flytning i sygedagpengesager kan rejse.  

Læs hele artiklen:  Ny principmeddelelse: Den aktuelle opholdskommune har pligten til at udbetale sygedagpenge, når borgeren er flyttet
 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrer praksis i forhold til løst ansattes ret til dagpengegodtgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i februar 2023 ændret praksis for, hvornår en løst ansat – fx en tilkaldevikar - kan anses for ophørt i et arbejde. Udvalget har set nærmere på praksis, da den tidligere praksis var i strid med reglerne.

Ankestyrelsen beskriver i denne artikel Beskæftigelsesudvalgets nye praksis for, hvornår et ansættelsesforhold anses for ophørt, når et medlem af en a-kasse er løst ansat.

Læs hele artiklen: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrer praksis i forhold til løst ansattes ret til dagpengegodtgørelse

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-23 om opkrævning - inddrivelse - tilbagebetaling - modregning - betalingsevne - Ankestyrelsens kompetence - konkret skøn - prøvelse af skøn

Principmeddelelsen fastslår, at Udbetaling Danmark skal foretage en konkret vurdering af borgers betalingsevne for at kunne fastsætte, hvor stort et beløb der i det enkelte tilfælde kan fradrages (modregnes) for om måneden i pensionsudbetalinger ved tilbagebetaling af pension.

Ved en betalingsevnevurdering skal der foretages en konkret og individuel vurdering af, hvor stort et beløb der kan ske fradrag for om måneden, uden at borger kommer til at mangle det nødvendige til eget og eventuelt familiens underhold (modregningsbeløbets størrelse).

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2023/ny-principmeddelelse-fra-ankestyrelse

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring