Gå til indhold

September 2022

I nyt om beskæftigelse for september finder du en artikel om Ankestyrelsens nye administrative praksis inden for aktivloven. Du kan også læse de fem nye principmeddelelser på området og tre praksisnotater. Og så kan du tilmelde dig de kurser, Ankestyrelsen holder om beskæftigelse i den kommende tid.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis i forhold til modregning efter aktivlovens § 94, stk. 3
Ankestyrelsen har ændret sin administrative praksis i forhold til sager om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse efter aktivlovens § 94, stk. 1, og kommunernes opgørelse af tilbagebetalingskravet. Kommunen skal modregne med bruttobeløbet af den allerede udbetalte ydelse i bruttobeløbet af den ydelse, der skal efterbetales.
Læs nyheden her

Ankestyrelsens principmeddelelse 18-22 om enkeltydelser - uudnyttet opsparingsmulighed – boligløs - flytning - depositum - boligmæssig forbedring
Principmeddelelsen fastslår, at Kommunen efter aktivlovens § 85 kan yde hjælp til en flytning, der forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold. Det er en betingelse for hjælpen, at ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.
Formålet med bestemmelsen er blandt andet at yde den nødvendige hjælp til, at ansøgeren kan få en efter sine forhold rimelig bolig. Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 27-15. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt i forhold til den tidligere udmeldte praksis om betingelserne for, hvornår der kan bevilliges hjælp til flytteudgifter. Omskrivningen består i, at det sidste afsnit af 27-15 er slettet.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 21-22 om vejledning - sanktioner - kontanthjælp - uddannelseshjælp - overgangsydelse - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen efter reglerne i aktivloven skal vejlede borger om alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner senest ved første jobsamtale og derefter minimum hvert halve år. En manglende eller utilstrækkelig vejledning af borger betyder, at kommunen ikke kan sanktionere i form af fradrag i borgers hjælp til forsørgelse uanset årsagen til den manglende vejledning.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 23-22 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - flere arbejdsforhold - lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende
Principmeddelelsen fastlår, at når en sygemeldt borger er lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende på samme tid, skal der ved vurderingen af, om borgeren opfylder beskæftigelseskravet, tages udgangspunkt i hvert arbejdsforhold for sig. Timerne for hvert arbejdsforhold kan ikke lægges sammen. Beskæftigelseskravet skal således være opfyldt i begge arbejdsforhold for, at der både kan beregnes sygedagpenge af lønindtægten og arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Er beskæftigelseskravet kun opfyldt i det ene arbejdsforhold, er der kun ret til sygedagpenge i dette arbejdsforhold. Der er tale om to forskellige bestemmelser – en for lønmodtagere og en for selvstændige erhvervsdrivende – som ikke kan kombineres.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 24-22 om sygedagpenge - mindst 4 timers fravær - fleksjob
Principmeddelelsen fastslår bl.a., at retten til sygedagpenge er betinget af, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det vurderes, at lønmodtageren kun kan udføre sit arbejde delvis, eller når to eller flere behandlinger foreskrevet af en læge eller tandlæge medfører delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær udgør mindst fire timer ugentligt.
Læs principmeddelelsen her

Praksisnotat om særlig støtte efter aktivlovens § 34, juni 2022
Praksisnotatet behandler fire sager om særlig støtte efter aktivlovens § 34, som handler om, hvornår kommunen skal yde særlig støtte beregnet på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig billigere bolig. Sagerne handler også om, fra hvilket tidspunkt kommunen må beregne den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til den rimelige og billigere bolig.
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om tilbagebetaling efter aktivlovens § 91 stk. 1 nr. 1 og nr. 2, juni 2022
Praksisnotatet behandler 32 af sager, som handler om, hvornår kommunen kan kræve tilbagebetaling af ydelser, når borger har tilsidesat sin oplysningspligt eller har modtaget hjælpen uberettiget mod bedre vidende. De underliggende sager for tilbagebetalingskravene handler om, at borgeren har haft indtægter, der ikke er trukket fra i ydelsen i forbindelse med udbetalingen. Sagerne handler derfor både om fradrag for indtægter og tilbagebetaling, men temaet er betingelserne for tilbagebetaling og vurderingen af god/ond tro hos borgeren.
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud (§ 36) eller fra samtale (§ 37)
Praksisnotatet handler om, hvornår kommunen kan sanktionere en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse ved udeblivelse fra tilbud eller jobsamtale i kommunen. Sanktionsreglernes formål er at sikre, at borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, opfylder betingelsen om at stå til rådighed.
Læs praksisnotatet her

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Find alle praksisnotater fra Ankestyrelsen her

Kursus og læring

Åbent dialogmøde for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer – gratis deltagelse.

Ankestyrelsen holder virtuelt dialogmøde på beskæftigelsesområdet den 29. september kl. 13.00-15.00. Du kan læse mere om indholdet her og tilmelde dig: Den 29. september: Dialogmøde om nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser. Her er et udpluk:

Den 6. oktober 2022 i København: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 12. oktober 2022 i Horsens: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 15. november 2022 – Halvdags online kursus: Sygedagpengelovens regler om revurdering og forlængelse (§27)

Den 24. november 2022 i Horsens: Fleksløntilskud

Den 1. december 2022 i København: Fleksløntilskud

Ledige stillinger

Er informationssikkerhed lige så vigtig for dig, som for os?
Trives du i krydsfeltet mellem processer, awareness og risikostyring? Har du lyst til at sikre borgernes data i landets øverste administrative klageinstans på velfærdsområdet? Og kan du se dig selv i et fagligt teamfællesskab? Så har vi et job som it-sikkerhedskonsulent til dig.
Frist: 28. september

Jurister til at føre retssager på arbejdsskadeområdet
Vi søger dig, der er advokat, advokatfuldmægtig eller sagsbehandler med solid erfaring inden for arbejdsskaderetten eller personskadeerstatning, og som har lyst til både at føre retssager og behandle administrative sager.
Frist: 30. september

Jurister, der vil gå i retten i sager om børn og unge
Er du en fagligt stærk jurist med en træfsikker dømmekraft og respektfuld optræden? Har du lyst til både konkret sagsbehandling ved skrivebordet og at møde i retterne rundt om i landet?
Frist: 26. september

Neurologisk eller ortopædkirurgisk speciallægekonsulent til arbejdsskadevurderinger
Du er en fagligt dygtig og opdateret neurolog eller ortopædkirurg, der præcist kan vurdere og formidle omfang og årsagssammenhænge mellem en arbejdsskade og følgevirkninger. Du har desuden overskud og interesse for at løse speciallægekonsulentopgaver i tæt samarbejde med jurister ved siden af din faste overlægestilling som neurolog eller ortopædkirurg.
Frist: 1. oktober

Pædagogisk fagkonsulent til sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning
Har du lyst til at bruge dine akademiske evner og din pædagogiske og psykologiske viden i et arbejde, der har stor betydning for børn, unge og voksne? Er du god til at kommunikere - også på skrift? Så er du måske vores nye kollega.
Frist: 26. september

Studiejob - vær med når vi styrker retssikkerheden
Læser du jura, erhvervsjura eller til socialrådgiver? Er du motiveret af tanken om retssikkerhed og den uafhængige, rigtige afgørelse? Og er du interesseret i, hvordan vi griber den opgave an i centraladministrationen? Det lærer du med et studiejob i Ankestyrelsen.
Frist: 2. oktober

Læs mere om alle de ledige stillinger

Sidst opdateret 11.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring