Gå til indhold

September 2022

I nyt om beskæftigelse for september finder du en artikel om Ankestyrelsens nye administrative praksis inden for aktivloven. Du kan også læse de fem nye principmeddelelser på området og tre praksisnotater. Og så kan du tilmelde dig de kurser, Ankestyrelsen holder om beskæftigelse i den kommende tid.

Ankestyrelsen ændrer administrativ praksis i forhold til modregning efter aktivlovens § 94, stk. 3
Ankestyrelsen har ændret sin administrative praksis i forhold til sager om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse efter aktivlovens § 94, stk. 1, og kommunernes opgørelse af tilbagebetalingskravet. Kommunen skal modregne med bruttobeløbet af den allerede udbetalte ydelse i bruttobeløbet af den ydelse, der skal efterbetales.
Læs nyheden her

Ankestyrelsens principmeddelelse 18-22 om enkeltydelser - uudnyttet opsparingsmulighed – boligløs - flytning - depositum - boligmæssig forbedring
Principmeddelelsen fastslår, at Kommunen efter aktivlovens § 85 kan yde hjælp til en flytning, der forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold. Det er en betingelse for hjælpen, at ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.
Formålet med bestemmelsen er blandt andet at yde den nødvendige hjælp til, at ansøgeren kan få en efter sine forhold rimelig bolig. Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 27-15. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt i forhold til den tidligere udmeldte praksis om betingelserne for, hvornår der kan bevilliges hjælp til flytteudgifter. Omskrivningen består i, at det sidste afsnit af 27-15 er slettet.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 21-22 om vejledning - sanktioner - kontanthjælp - uddannelseshjælp - overgangsydelse - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen efter reglerne i aktivloven skal vejlede borger om alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner senest ved første jobsamtale og derefter minimum hvert halve år. En manglende eller utilstrækkelig vejledning af borger betyder, at kommunen ikke kan sanktionere i form af fradrag i borgers hjælp til forsørgelse uanset årsagen til den manglende vejledning.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 23-22 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - flere arbejdsforhold - lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende
Principmeddelelsen fastlår, at når en sygemeldt borger er lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende på samme tid, skal der ved vurderingen af, om borgeren opfylder beskæftigelseskravet, tages udgangspunkt i hvert arbejdsforhold for sig. Timerne for hvert arbejdsforhold kan ikke lægges sammen. Beskæftigelseskravet skal således være opfyldt i begge arbejdsforhold for, at der både kan beregnes sygedagpenge af lønindtægten og arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Er beskæftigelseskravet kun opfyldt i det ene arbejdsforhold, er der kun ret til sygedagpenge i dette arbejdsforhold. Der er tale om to forskellige bestemmelser – en for lønmodtagere og en for selvstændige erhvervsdrivende – som ikke kan kombineres.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 24-22 om sygedagpenge - mindst 4 timers fravær - fleksjob
Principmeddelelsen fastslår bl.a., at retten til sygedagpenge er betinget af, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det vurderes, at lønmodtageren kun kan udføre sit arbejde delvis, eller når to eller flere behandlinger foreskrevet af en læge eller tandlæge medfører delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær udgør mindst fire timer ugentligt.
Læs principmeddelelsen her

Praksisnotat om særlig støtte efter aktivlovens § 34, juni 2022
Praksisnotatet behandler fire sager om særlig støtte efter aktivlovens § 34, som handler om, hvornår kommunen skal yde særlig støtte beregnet på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig billigere bolig. Sagerne handler også om, fra hvilket tidspunkt kommunen må beregne den særlige støtte på grundlag af nettoboligudgiften til den rimelige og billigere bolig.
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om tilbagebetaling efter aktivlovens § 91 stk. 1 nr. 1 og nr. 2, juni 2022
Praksisnotatet behandler 32 af sager, som handler om, hvornår kommunen kan kræve tilbagebetaling af ydelser, når borger har tilsidesat sin oplysningspligt eller har modtaget hjælpen uberettiget mod bedre vidende. De underliggende sager for tilbagebetalingskravene handler om, at borgeren har haft indtægter, der ikke er trukket fra i ydelsen i forbindelse med udbetalingen. Sagerne handler derfor både om fradrag for indtægter og tilbagebetaling, men temaet er betingelserne for tilbagebetaling og vurderingen af god/ond tro hos borgeren.
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud (§ 36) eller fra samtale (§ 37)
Praksisnotatet handler om, hvornår kommunen kan sanktionere en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse ved udeblivelse fra tilbud eller jobsamtale i kommunen. Sanktionsreglernes formål er at sikre, at borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, opfylder betingelsen om at stå til rådighed.
Læs praksisnotatet her

Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Find alle praksisnotater fra Ankestyrelsen her

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring