Gå til indhold

Marts 2024

I nyhedsbrevet "Nyt om Beskæftigelse" for marts 2024 kan du blandt andet læse de seneste principmeddelelser på området og om vores tilbud om e-læring, der skal styrke kommunernes sagsbehandling.

Ny principmeddelelse skal gøre det nemmere for kommuner at vurdere, om en udbetaling fra arbejdsgiver til en fleksjobansat er en lønindtægt eller en arbejdsfri indtægt

Ankestyrelsen oplever en stigning i antallet af klagesager om ansatte i fleksjob, der modtager bonus, gratialer eller lignende fra deres arbejdsgiver, hvor kommunen trækker denne indtægt fra borgerens fleksløntilskud.

Ankestyrelsen fastslår i den nye principmeddelelse 27-23, at når en fleksjobansat modtager en udbetaling fra sin arbejdsgiver, som er A- eller B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, gælder der en formodning for, at der er tale om lønindtægt, der skal fradrages i fleksløntilskuddet.

Kommunen kan dog ikke kun lægge vægt på dette, men skal foretage en konkret helhedsvurdering af udbetalingen. Principmeddelelsen præciserer desuden, at Ankestyrelsen alene foretager en retlig prøvelse af kommunernes afgørelser om beregning af fleksløntilskud, hvilket bl.a. betyder, at Ankestyrelsen alene ser på, om kommunen har anvendt de rigtige regler og inddraget lovlige kriterier ved afgørelsen.

Læs principmeddelelsen her

Læs artiklen her

Ved mange korte sygeperioder kan kommunen forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skal anmelde sygefraværet på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven

Ankestyrelsen oplever, at kommunerne forvalter sygedagpengelovens regler om selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær forskelligt. Derfor beskriver vi Ankestyrelsens praksis i denne artikel.

Selvstændige erhvervsdrivende skal i tilfælde af sygdom anmelde sygefravær digitalt til kommunen via NemRefusion. Der er i sygedagpengeloven fastsat frister for, hvornår selvstændige erhvervsdrivende skal anmelde sygefravær til kommunen. Hvis en anmeldelse af et sygefravær indgives senere end foreskrevet i sygedagpengelovens § 43, stk. 1, vil den selvstændige erhvervsdrivende først have ret til sygedagpenge fra den dag, kommunen har modtaget anmeldelsen.

Ifølge sygedagpengelovens regler kan kommunen i særlige tilfælde forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde fremtidigt sygefravær via NemRefusion på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengelovens § 43, stk. 1.

Læs artiklen her

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2022

Siden 2013 har Ankestyrelsen udarbejdet en årlig redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen i løbet af året. Redegørelsen skal efter Udbetaling Danmarklovens § 19, stk. 4, angive årsagerne til, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke stadfæstes. Derudover skal redegørelsen efter bemærkningerne til lovforslaget indeholde en beskrivelse af de tendenser mv., der tegner sig som følge af den gennemgåede sagsbehandling. Redegørelsen indeholder også statistik over påtalte sagsbehandlingsfejl.

Læs redegørelsen her

Læs nyheden her

Ankestyrelsens principmeddelelse 38-23 om klagefrist - digital klage - upåregnelig forsinkelse – dispensation

Principmeddelelsen faststår, at når der er tale om en klage, som sendes digitalt, må borger i almindelighed have en berettiget forventning om, at klagen er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse inden for ganske kort tid.

Kan borger sandsynliggøre, at en digital klage er succesfuldt afsendt senest kl 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber, må klagen derfor anses for at være sendt i så god tid, at borgeren kan gå ud fra, at klagen var tilgængelig for myndigheden inden klagefristens udløb.

Hvis klagen mod forventning først er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse efter klagefristens udløb, antages det, at forsinkelsen ikke skyldes forhold, som borgeren kan bære ansvaret for, medmindre der foreligger oplysninger om andet. Der vil derfor være grund til at se bort fra klagefristens overskridelse.

Læs principmeddelelsen her

Tilbud om e-læring skal styrke kommunernes sagsbehandling

En vigtig del af Ankestyrelsens opgave er at koordinere praksis på landsplan, så landets kommuner forstår og forvalter lovgivningen ens. E-læring er vores nye værktøj målrettet dig, der er sagsbehandler. Uanset hvor i landet du arbejder, har du mulighed for at få opdateret din juridiske viden, når det passer ind i din arbejdsdag.

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 50.000 ankesager, hvoraf ca. 20.000 af sagerne er på social- og beskæftigelsesområdet. De mange sager bruger vi til vidensindsamling om fx kommuners udfordringer med lovgivningen, ligesom vi også indsamler viden fra vores undersøgelser, læringsaktiviteter og dialog med kommunale sagsbehandlere og chefer. På den måde får vi en unik indsigt i den kommunale sagsbehandling, som vi bruger til forskellige praksiskoordinerende aktiviteter deriblandt læringsforløb.

Vi har læringsforløb, der kræver fysisk fremmøde, men for nogle sagsbehandlere er det bøvlet og forudsætter større koordinering at kunne deltage i vores læringsforløb med fysisk fremmøde. Vi har derfor udviklet e-læringsforløb, hvor du kan få den samme læring og blive opdateret på ny juridisk viden, præcis når det passer ind i din hverdag.

Det er også muligt at kombinere kurserne, så du både skærper din juridiske viden og daglige sagsbehandling via e-læringsforløb og Ankestyrelsens kurser med fysisk fremmøde.

Find vores dialogmøder her

Find vores gratis e-læringsforløb her

Sidst opdateret 21.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring