Gå til indhold

Sociale links

Afsnit 3: Når samvær og kontakt afbrydes

I dette afsnit ser vi nærmere på sager om anbringelse, hvor samvær og kontakt mellem børn og unge og deres forældre eller netværk bliver afbrudt. Hvad karakteriserer de her anbringelsessager? Og hvad kan være med til at forklare, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i klagesager om afbrydelse af samvær og kontakt?

Afsnit 4: Hvad har betydning for et godt samarbejde?

Fjerde afsnit af ”Ankestyrelsen undersøger” handler om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn eller unge med handicap. Vi ser bl.a. nærmere på kommuners og forældres erfaringer med, hvad der har betydning for et godt samarbejde.

Nyhedsbrev 2/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser om beskyttelse mod smitte med ny coronavirus. I fire af de fem afgørelser havde Arbejdstilsynet givet påbud om at beskytte de ansatte mod risiko for smitte med ny coronavirus. I den sidste sag var der givet påbud om at sikre, at der blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet med behandling af patienter med coronavirus blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt .

Nyhedsbrev 4/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første afgørelse handler om, at der skal være uhindret adgang til håndvask, når man arbejder med epoxyholdige produkter. Den anden afgørelse handler om, at man ikke må opholde sig under hængende byrder, og den tredje afgørelse handler om, at der ikke var udarbejdet en kemisk risikovurdering som led i APV.

Juli 2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om Ankestyrelsens seneste principmeddelelser og vores nye undersøgelser, som blandt andet omhandler udfordringen ved at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem forældrene, anbringelsesstedet og kommuner under en anbringelse. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Sådan er sammenhængen mellem særlig støtte og overløb ved modtagelse af hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Sammenhængen mellem særlig støtte og overløb gør det komplekst for en kommune at beregne en borgers ydelse korrekt. I denne artikel beskriver vi sammenhængen mellem reglerne om særlig støtte og reglerne om hjælp til forsørgelse, hvis borgerens indtægter medfører, at der sker indtægtsoverløb i hjælpen til forsørgelsen i den efterfølgende måned.

Ankestyrelsen præciserer praksis om kravet om samliv ved stedbarnsadoption

Når Ankestyrelsen vurderer, om en stedbarnsadoption er til barnets bedste, lægger vi vægt på, om familien har opnået den fornødne stabilitet. Udgangspunktet er, at adoptanten på ansøgningstidspunktet skal have levet sammen med sin partner og barnet i mindst to et halvt år. Dette ”samlivskrav” kan Ankestyrelsen dog fravige, hvis samlivet er tilstrækkeligt stabilt. Vi har i principmeddelelse 6-21 fastslået, at en fravigelse ikke forudsætter, at parret har fællesbørn.

Nyhedsbrev 3/2020

I nyhedsbrevet er der tre afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første handler om, at bygherren under sin projektering i det udsendte udbudsmateriale, ikke havde udarbejdet en fyldestgørende tidsplan i plan for sikkerhed og sundhed for projektet. I den anden afgørelse fik virksomheden et påbud om at anmelde en arbejdsulykke, hvor en ansat var udsat for et fysisk overgreb fra en medejer. Den tredje afgørelse fik virksomheden et strakspåbud om at sikre, at arbejde i et laboratorium kunne udføres, så hudkontakt med epoxyholdige produkter kunne undgås.

Nyhedsbrev 4/2020

Nyhedsbrevet omhandler fire af Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser. I den første afgørelse ophævede nævnet et påbud om unødige fysiske belastning i arbejdet med at ranke varebure. Den anden afgørelse omhandlede ansvar for at renholde fællesområderne på en byggeplads. I den tredje afgørelse fastholdt nævnet et påbud om at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet med nedtagning af et stillads. I den fjerde afgørelse fastholdt nævnet et strakspåbud om, at en lift kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, den er egnet til.

November 2021

I Nyt om arbejdsskade for november kan du bl.a. læse Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2020, om de nye principmeddelelser 19-21 og 18-21, samt om vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

Nyhedsbrev 3/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet. Den første afgørelse handler om krav om etablering af en arbejdsmiljøorganisation. De to øvrige afgørelser handler om at sikre de ansatte mod risiko for vold og trusler under arbejdet i butik. Den ene af sagerne handler om alenearbejde og den anden om en ung under 18 år.

Nyhedsbrev 5/2021

Indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde i maj 2021. Den første sag handler om sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrlig ved opsætning af altaner om vinteren. To sager handler om arbejdsgivers ansvar for egne ansatte. Den fjerde sag handler om at sikre mod risiko for vold, når ansatte arbejder alene på en døgninstitution med anbragte unge med udadreagerende adfærd. Den sidste sag handler om arbejdsgivers ansvar for, at hans ansatte anvender et egnet teknisk hjælpemiddel, selvom den ansatte handler mod given instruktion.

Juli 2021

I Nyt om arbejdsskade for juli kan du læse Ankestyrelsens nyeste principmeddelelser på arbejdsskadeområdet og holde dig ajour med aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og god sommer.

Juli 2021

I Nyt om social for juli måned kan du bl.a. læse om behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven og om en ny vejledning til afgørelsesbegrebet. Du får også en oversigt over aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer.

Marts 2023

I Nyt om Børn for februar kan du læse om to nye undersøgelser; én om Joannahuset og én om skånsomme skift. Du kan også se, hvilke kurser Ankestyrelsen tilbyder fagpersoner på børneområdet i den kommende periode. Rigtig god læselyst!

Februar 2023

I Nyt om Beskæftigelse giver vi dig en oversigt over det, der rører sig på Beskæftigelsesområdet lige nu. Du kan bl.a. gå ombord i en lang række nye og spændende praksisnotater. Du kan også læse om vores kurser på området, som ligeledes er højt faglige og relevante. God læselyst!

Februar 2023

I Nyt om Social for februar finder du en lang række artikler, nyheder, principmeddelelser og praksisnotater, som kan gøre dig klogere på Socialområdet. Du får også en oversigt over Ankestyrelsens kommende kurser på området, som er meget aktuelle for flere forskellige fagpersoner. God læselyst!

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen

For at styrke borgerens retssikkerhed på det sociale område, blev der med satspuljeaftalen for 2019-2022 afsat 12 mio. kr. til etablering af en uafhængig retssikkerhedsenhed med institutionel forankring i Ankestyrelsen.

Kommunen skal undersøge årsagen til elevers fravær, inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen

Inden kommunen træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen på grund af elevens ulovlige skolefravær, skal kommunen høre forældrene og barnet om årsagen til elevens fravær. Såfremt fraværet er begrundet i undskyldelige omstændigheder, skal kommunen ikke standse børne- og ungeydelsen. Dette gælder, uanset hvad skolelederen har vurderet. Ankestyrelsen har meldt dette ud i den nye principmeddelelse 11-21.

Ny undersøgelse: Størstedelen af de unge, der er anbragt på eget værelse, får supplerende støtte

Unge, der er anbragt uden for hjemmet, kan være anbragt på eget værelse. Disse unge er i højere grad end andre anbragte overladt til sig selv. Derfor er der også en del af de unge, der har behov for støtte ud over anbringelsen. En ny undersøgelse viser, at en stor andel af de unge, som er anbragt på eget værelse, får supplerende støtte – ofte i form af kontaktpersonstøtte. Dog er der over en periode på cirka ti år sket et markant fald i andelen af unge over 18 år, der modtager supplerende støtte.

Nyhedsbrev 7/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 27. september 2022. To af afgørelserne omhandler arbejdsmiljøet ved tømning af affaldscontainere. Den sidste afgørelse handler om opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane på motorvej.

Nyt om kurser og læring, april 2021

Alle Ankestyrelsens åbne betalingskurser indtil sommerferien foregår som online kurser. Læs mere om kurserne her i nyhedsbrevet og tilmeld dig vores webinarer og dialogmøder for 2021. God fornøjelse.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring