Gå til indhold

Nyhedsbrev 4/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 31. maj. Den første afgørelse handler om procesventilation ved svejsning med lavtryk de øvrige tre afgørelser omhandler forskellige påbud i forbindelse med arbejde med asbest. Den ene handler om opsætning af advarselsskilte om arbejde med asbest, den anden handler om nedtagning af asbestholdige tagplader og den sidste handler om brug af værnemidler ved støvende arbejde med asbestholdige tagplader.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre anvendelse af procesudsugning med lavtryk ved svejsning, så de ansatte ikke blev udsat for unødig påvirkning fra svejserøg på arbejdsstedet
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at de ansatte blev udsat for unødig påvirkning fra svejserøg, der består af partikler og gasarter, som kan give alvorlige sundhedsskader, herunder kræft. Nævnet vurderede, at virksomheden skulle anvende procesudsugning med lavtryk på det konkrete svejsearbejde.

Nævnet lagde vægt på, at de ansatte arbejdede med CO2 svejsning i sort jern og TIK svejsning i rustfrit stål i et telt opstillet på arbejdsstedet. Arbejdet blev udført med brug af turbomaske og højtrykssug. Turboenheden indsuger luft via et filter i operatørens bælte. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet vurderede, at det var muligt at anvende procesudsugning med lavtryk på arbejdsstedet

 Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at der opsættes advarselsskilte om asbestarbejde på byggepladsen
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med nedtagning af asbestholdige tagplader på tilsynstidspunktet ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at der blev udført arbejde med nedtagning af bølgeeternit tagplader. Nævnet lagde desuden vægt på, at der var opsat et byggepladshegn ved facaden, men der var intet advarselsskilt med teksten ”PAS PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE”.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at arbejdet med nedtagning af asbestholdige tagplader på byggepladsen blev tilrettelagt og udført på en sådan måde, at det i videst muligt omfang blev sikret, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke blev udsat for eller kunne blive udsat for støv fra asbest
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med nedtagning af asbestholdige tagplader på tilsynstidspunktet ikke var tilrettelagt og blev udført på en sådan måde, at det i videst muligt omfang blev sikret, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke blev udsat for støv fra asbest. 

Nævnet vurderede, at der var tale om støvende arbejde, når bølgeeternitpladerne gik i stykker, og der blev frigjort frie asbestfibre, som blev spredt i omgivelserne.

 Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der på byggepladsen var to indlejede ansatte, der udførte arbejde med nedtagning af bølgeeternittagplader, der var asbestholdige.

 Nævnet lagde desuden vægt på, at en del af tagpladerne var knækket i forbindelse ned nedtagningen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der stod en åben bigbag fyldt med pladestumper. Der var også en plastsæk med pladestumper, som var åben og havde revner.

 I bygningens loftrum og andre steder i bygningen lå der pladestumper, der ikke var afdækkede. Der blev ikke fugtet i forbindelse med arbejdet til støvdæmpning.  Ifølge DMI blæste det 11m/sek.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at der ved det støvende arbejde med nedtagning af asbestholdige tagplader på byggepladsen blev anvendt personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning samt åndedrætsværn 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med nedtagning af asbestholdige tagplader på byggepladsen ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var tale om støvende arbejde, når asbestholdige plader knækker eller knuses under nedtagningen, og der frigives asbestfibre, som virksomhedens indlejede ansatte skulle beskyttes mod ved brug af personlige værnemidler.

Nævnet lagde vægt på, at to ansatte udførte arbejde med nedtagning af bølgeeternittagplader. De ansatte anvendte ingen personlige værnemidler. De var iført arbejdsbeklædning uden hovedbeklædning og åndedrætsværn.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 08.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring