Gå til indhold

Nyhedsbrev 9/2022

Nyhedsbrevet indeholder tre afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde den 29. november 2022. Afgørelserne omhandler et påbud til en café om, at der ikke må ryges indendørs, en elevator, hvor fangindretningen var ombygget og derfor skulle betragtes som et nyt funktionelt hele, der skulle CE-mærkes og et påbud om at arbejdet med efterforskning ikke måtte forringe ansattes sikkerhed eller sundhed.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud til café om straks at sikre, at der ikke ryges indendørs på serveringsstedet.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at der ikke måtte ryges indendørs på serveringsstedet. Nævnet vurderede, at cafeen ikke var et lille traditionelt værtshus eller udskænkningssted, og at der dermed ikke var hjemmel i lov om røgfrie miljøer til at give tilladelse til indendørs rygning.

 Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet påbud om at sikre, at den af virksomheden etablerede og ombyggede fangindretning/ hastighedsbegrænser på elevatoren, skulle være indrettet som CE-mærkede sikkerhedskomponenter, som defineret i elevatordirektivet, så det kan sikres, at elevatoren, med de af virksomheden ombyggede fangindretninger, kan anvendes sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt.

Nævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse for så vidt angår ”lignende fangindretninger/ hastighedsbegrænsere, som virksomheden har etableret og ombygget.”

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at den af virksomheden etablerede og ombyggede  fangindretning/ hastighedsbegrænser på elevatoren, skulle CE-mærkes som en samlet sikkerhedskomponent, som defineret i elevatordirektivet.

Nævnet vurderede, at der ved ombygningen af den oprindelige fangindretning på elevatoren blev etableret et nyt funktionelt hele i form af en fangordning med aktuator.

Nævnet vurderede endvidere, at påbuddet for så vidt angik ”lignende fangindretninger/hastighedsbegrænsere, som virksomheden havde etableret og ombygget”, var for upræcist.

Nævnet fandt, at det var uklart, hvori virksomhedens forpligtelse bestod.  Nævnet havde på det foreliggende grundlag ikke mulighed for at efterprøve denne del af påbuddet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde konkretiseret, hvilket konkrete elevatorer, der var omfattet af denne del af påbuddet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så høje følelsesmæssige krav i arbejdet med efterforskning ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet ikke på tilsynstidspunktet var planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Nævnet vurderede, at de tiltag virksomheden havde iværksat, ikke i tilstrækkelig grad systematisk forebyggede og bearbejdede de daglige følelsesmæssige belastninger, som de ansatte blev udsat for i deres arbejde. Det var særligt de erfarne ansatte, som i for høj grad selv skulle tage initiativ til at få hjælp til at bearbejde de psykiske belastninger i arbejdet.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på fem ud af nævnets ni stemmeberettigede medlemmer

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 24.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring